Svolání 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 23. června 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011

9. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010

10. Rozpočtové opatření č. 7/2011

11. Návrh vyhlášky města Brna – spalování suchých rostlinných materiálů

12. Vyjádření kprodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Vyjádření kprodeji částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Vyjádření ke směně pozemků vk.ú. Tuřany vareálu AGRO Brno-Tuřany, a.s.

15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene kpozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 a 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Různé

18. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

 

V Brně dne 14.6.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany