Zápis z 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 9.6. 2011 od 17:00 hodin v sále Orlovny, Rolencova 93, Brno.

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Zdeněk Oprchal, Eva Švehlová

Za ÚMČ byly dále přítomny: Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV .

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 17:00 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 14 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta pověřil pro 5/VI. mimořádné zasedání ZMČ kontrolou hlasovacího zařízení Ing. Zdeňka Cibulku a určil zapisovatelku Ing. Jitku Gallovou a Mgr. Renatu Pokornou.

 

Starosta vysvětlil jak bude probíhat diskuze k projednávané věci. Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu Antonína Tůmu a Ing. Josefa Panáčka.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 5/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Antonína Tůmu a Ing. Josefa Panáčka.

Hlasování: pro 14 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 5/VI.mimořádného zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Ing.Dorazil – navrhl, aby body 2 a 3 byli přesunuty na zasedání 23.6.2011.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany stahuje bod 2 a 3 z jednání Zastupitelstva.

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Starosta dal hlasovat o upraveném programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto :

 1. Technický bod
 2. Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového Územního plánu města Brna
 3. Návrhy a podněty občanů
 4. Různé
 5. Závěr

Hlasování: pro 14 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového Územního plánu města Brna

Starosta přečetl vyjádření MČ Brno-Tuřany, důvodovou zprávu a návrh usnesení ke konceptu nového Územního plánu města Brna.

Pan Hepnar dotaz k obchvatu – odpověděl starosta, že dotazy budou až na konci zasedání.

Paní Kašpaříková – požaduje vysvětlit, jestli návrhová plocha pro komerci ( W ) u dálnice zůstane – odpověděla Ing.Gallová

 

1. Plochy pro výrobu a skladování (E,P)

Varianta I :

Návrh usnesení:

1.1. -Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit celou plochu TU-1 a TU-2 z rozvojových lokalit a ponechat plochu jako A – zemědělská

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

1.2. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit část P– pl. výroby a skladování z rozvojové lokality TU – 7 a ponechat tuto část jako K – pl. krajinné zeleně

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

1.3. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit část E – pl. lehké výroby z rozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Varianta II :

Návrh usnesení:

1.4. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit celou plochu TU- 1 z rozvojových

lokalit ponechat plochu jako A – zemědělská

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

1.5. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit část P– pl. výroby a skladování z rozvojové lokality TU-7 a ponechat část jako K – pl. krajinné zeleně

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

1.6. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit část E-pl. lehké výroby a část P – pl. výroby a skladování z rozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Varianta III :

Návrh usnesení:

1.7. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit celou plochu TU-1 z rozvojových lokalit a ponechat plochu jako A-zemědělská

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

V 17:37 se na zasedání dostavila Mgr. Marie Havlátová. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Návrh usnesení:

1.8. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit část P– pl. výroby a skladování z rozvojové lokality TU – 7 a ponechat část jako K – pl. krajinné zeleně

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

1.9. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje vyloučit část E – pl. lehké výroby a část P – pl. výroby a skladování z rozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

1.10. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje plochu P-1 jako rezervu zrušit a nahradit plochou K – pl. krajinné zeleně

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

2. Rozvojové lokality pro bydlení

Diskuze: Ing. Kašpaříková, Ing. Dorazil,Ing. Gallová

Protinávrh usnesení:

2.1. – Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany navrhuje, aby lokalita HO – 4 byla navržena jako plocha pro bydlení B/d1 a to ve všech variantách.

Hlasování : pro 6, proti 1, zdržel se 8 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

2.1. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje omezit v lokalitě HO-4 výškovou úroveň zástavby na úroveň -/2/- , tj. 3-10 m

Hlasování : pro 10, proti 5, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

2.2. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje v lokalitě HO – 4 změnit ve všech plochách pro bydlení uspořádání na B/d/2, ostatní části rozvojové lokality ponechat dle var.I.

Hlasování : pro 9, proti 1, zdržel se 5 – schváleno

Diskuze: Ing.Kašpaříková

Protinávrh usnesení:

2.3. – Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany navrhuje, aby lokalita BI-2 byla navržena jako plocha pro bydlení B/d1, aby její rozsah byl změněn a to ve všech variantách.

Hlasování : pro 6, proti 3, zdržel se 6 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

2.3. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje v lokalitě BI – 2 ponechat rozsah dle var. I., trasu komunikace směrem do Rolencovy zrušit a vést ji v jiné stopě mimo stávající vzrostlou zeleň.

Hlasování : pro 9, proti 1, zdržel se 5 – schváleno

Návrh usnesení:

2.4. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje Komunikační propojení do ulice Jubilejní ponechat pouze jako propoj pro pěší.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Diskuze: Ing.Kašpaříková

Protinávrh usnesení:

2.5. – Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany navrhuje, aby lokalita TU-4 byla navržena jako plocha pro bydlení B/d1, popř. B/r1 ve všech variantách.

Hlasování : pro 5, proti 2, zdržel se 8 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

2.5. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozvojovou lokalitu TU -4 ponechat dle var.I

Hlasování : pro 10, proti 1, zdržel se 4 – schváleno

 

 

 

3. Plochy zeleně

Návrh usnesení:

3.1. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje v maximální míře rozšířit plochy městské a krajinné zeleně

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

3.2. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zeleň mezi obchvatem a letištěm ponechat v rozsahu dle var. I

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

3.3. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje Plochu zeleně mezi Hanáckou, návrhovou plochou TU -10 a stávající zástavbou ponechat v rozsahu dle var. I.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

3.4. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zeleň navazující na návrhovou plochu Tu – 4 ponechat dle var. I.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

3.5. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zeleň, obklopující rozvojovou lokalitu BI-2 ponechat dle var.I.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

3.6. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje podél obchvatu, v plošném rozsahu dle rezervy P-1 z var. III. umístit plochu K – krajinné zeleně

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

4. Další připomínky

Diskuze: Ing.Dorazil, pan Hepnar, Mgr.Hersheyová, Ing.Kašpaříková, Ing.Řádek, pan Krátký, pan Kirchner, pan Tůma, Ing.Chvátal, pan Kopecký

Návrh usnesení:

4.1 – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje stabilizovanou plochu zahrádek mezi ulicí Vinohradskou, dálnicí, rozvojovou plochou TU-10 (dle var.I) a návrhovou komunikací podél dálnice zařadit do plochy přestavby s funkcí C, W.

Ing.Dorazil navrhl změnu usnesení bod 4.1. stabilizovanou plochu zahrádek mezi ulicí Vinohradskou, dálnicí, rozvojovou plochou TU-10 (dle var.I) a návrhovou komunikací podél dálnice zařadit do plochy přestavby s funkcí C, W – vypustit.

Protinávrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany vypouští připomínku 4.1 – stabilizovanou plochu zahrádek mezi ulicí Vinohradskou, dálnicí, rozvojovou plochou TU-10 (dle var.I) a návrhovou komunikací podél dálnice zařadit do plochy přestavby s funkcí C, W – z vyjádření Zastupitelstva.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Návrh usnesení:

4.2. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje lokalitu Ráječek řešit dle var. I – oboustranně podél železniční trati ve funkci L – pl. lesní.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

4.3. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozvojovou lokalitu BI-3 dle var. I. řešit s jiným způsobem využití, např. C– pl. smíšené obytné, nikoliv E – pl. lehké výroby

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

4.4. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozvojovou lokalitu BI-5 řešit dle var. I. Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

4.5. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozvojovou lokalitu TU-9 řešit dle var. I. Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

4.6. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje z hlediska dopravního řešení pokračovat v práci dle varianty I.

Hlasování : pro 10, proti 1, zdržel se 4 – schváleno

Návrh usnesení:

4.7. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozvojovou lokalitu TU-6 dle var. I ponechat v souladu s touto variantou jako plochu přestavby bez bližšího určení.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

4.8. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozvojovou lokalitu TU-11 dle var. II nahradit stabilizovanou plochou, je částečně zastavěna nebo jsou stavby na ní v povolovacím procesu.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

4.9. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje plochy I– pl.zahrádek podél potoka Dunávka v části Dvorska ponechat dle var.I

Hlasování : pro 11, proti 2, zdržel se 2 – schváleno

Návrh usnesení:

4.10. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje koncept uvést do souladu se současným stavem v území ( v prostoru ulice Kaštanové jsou již povoleny stavby v trase navrhované komunikace).

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Návrh usnesení:

4.11. – Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se zahrnutím lokality BI -1 do ploch přestavby se způsobem využití B– pl. bydlení

Hlasování : pro 9, proti 2, zdržel se 4 – schváleno

 

5. K námitkám a připomínkám občanů

Diskuze : Ing.Chvátal, pan Tůma

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

5.1. MČ doporučuje zohlednit připomínky Agentury pro podporu podnikání a investic, Letiště Brno a Správy hřbitovů ( P 19, P34 a P83).

5.2. MČ doporučuje, aby bylo vyhověno připomínkám a námitkám občanů ke konceptu územního plánu s výjimkou námitek a připomínek:

 • – které jsou vrozporu se stavem již zakotveným vsoučasně platném územním plánu města Brna
 • – které jsou vrozporu spožadavky MČ, uvedenými vtextu výše
 • – které se týkají nesouhlasu splochami zeleně, ať už se jedná o zeleň návrhovou nebo již existující ( pl. Z, K, L, )
 • – které se týkají umístění veřejně prospěšných staveb

Ing.Dorazil navrhl bod 5 vypustit.

 

Protinávrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany vypouští připomínky 5 z vyjádření Zastupitelstva.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 4 – schváleno

 

6. Starosta navrhl hlasovat o celkovém stanovisku MČ Brno-Tuřany ke Konceptu nového územního plánu města Brna.

Návrh usnesení:

MČ Brno-Tuřany:

 1. zásadně nesouhlasís umístěním ploch výroby a skladování na území MČ Brno Tuřany.
 2. požaduje maximálně zvýšit podíl ploch veřejné zeleně na území MČ.
 3. požaduje omezit výškovou úroveň rodinných domů v plochách pro bydlení
 4. požaduje koncept uvést do souladu se současným stavem v území ( trasování komunikací je v některých případech navrženo v místech, kde je pravomocné územní rozhodnutí na jinou stavbu)
 5. podél obchvatových komunikací na JV straně Tuřan navrhnout dostatečně širokou oboustrannou plochu zeleně a protihluková opatření.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 3. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Mgr.Hersheyová požádala o zapůjčení výstavky prací dětí ze ZŠ, která je umístěna ve vestibulu radnice – odpověděl starosta.

p. Chvátal – upozornil, že www stránky Tuřan jsou pomalé, nepřehledné a nehezké.

p. Tůma – nebude na příštím zasedání ZMČ, vznesl dotaz na kontroly policie na naší MČ – odpověděl místostarosta.

 

Bod 4. programu ZMČ – Různé

Nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

Bod 5. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 19.50 hod.

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Jitka Gallová

 

 

 

 

Tomáš Kopecký*                        Ing.Josef Panáček
ověřovatel zápisu                        ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

 

*Z důvodu nepřítomnosti pana Tůmy v době podpisu zápisu byl na 6/VI. zasedání ZMČ zvolen ověřovatelem pan Kopecký