Usnesení z 16/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.5.2007

Usnesení z 16/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.5.2007

23.5.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

1.3 Změna termínu 5/V zasedání Zastupitelstva…………………………………………………………………………… 2

 

 

1.4 Komise kulturně-sportovní a volnočasových aktivit — zápisy……………………………………………………….. 2

 

 

1.5 Komise sociální a zdravotní — zápisy…………………………………………………………………………………… 2

 

 

1.6 Komise stavební,rozvoje a správy majetku — uložení úkolu………………………………………………………… 2

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 CTPark Brno – Černovická terasa – zjišťovací řízení………………………………………………………………….. 2

 

 

2.2 CTPark Šlapanice -kolejová vlečka – zjišťovací řízení……………………………………………………………….. 3

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

3.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR s.r.o………………………………………………………………………….. 3

 

 

3.2 Přijetí daru od MARKETING SYSTEMS INTERNATION, spol. s r.o……………………………………………… 3

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………….. 3

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

5.1 Oznámení o nevyužití dotace na školní družinu pro rok 2007 v plné výši……………………………………….. 3

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 4

 

 

6.1 Vyjádření k pronájmu částí pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………. 4

 

 

6.2 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany………………………………………. 4

 

 

6.3 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků v areálu MITERAL………………………………………………………. 4

 

 

6.4 Vyjádření ke směně pozemků s Tréninkovým centrem mládeže…………………………………………………. 4

 

 

6.5 Vyjádření k dispozici s částí pozemku p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………… 4

 

 

6.6 Svěření pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky………………………………………………………………………………. 4

 

 

6.7 Žádost o TEZ rozšíření kapacity ZŠ Měšťanská 21………………………………………………………………….. 5

 

 

6.8 Technický dozor investora na opravu opěrné stěny a schodiště ZŠ Měšťanská 21…………………………… 5

 

 

6.9 Žádost o prodloužení termínu obnovy štukové výzdoby společenského centra………………………………… 5

 

 

6.10 Žádost společnosti EUPHRASIA s.r.o. o souhlas pronajímatele………………………………………………… 5

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

7.1 Výstražný a informační systém obyvatelstva………………………………………………………………………….. 5

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

8.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě na rekonstrukci parku Jahodová…………………………………………………………. 6

 

 

8.2 Kácení náletových dřevin…………………………………………………………………………………………………… 6

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

9.1 Obsah Listů 3/2007…………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 16/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Změna termínu 5/V zasedání Zastupitelstva

 

Usnesení:

Rada schvaluje změnu termínu 5/V zasedání Zastupitelstva z 28.6.2007 na 21.6.2007 z důvodu nutnosti projednání změny Územního plánu města Šlapanice.

1.4 Komise kulturně-sportovní a volnočasových aktivit — zápisy

 

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápisy z jednání komise kulturně-sportovní a volnočasových aktivit,která se konala 8.3., 3.4. a 15.5.2007.

1.5 Komise sociální a zdravotní — zápisy

 

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápisy z jednání komise sociální a zdravotní, která se konala ve dnech 10.4. a 15.5.2007.

1.6 Komise stavební,rozvoje a správy majetku — uložení úkolu

 

Usnesení:

 

 

Rada ukládá komisi stavební, rozvoje a správy majetku, komisi dopravní a komisi životního prostředí projednat a vyjádřit se ke změně Územního plánu města Brna dle návrhu podaného firmou Reality Recom. Jedná se o změnu z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu SV-výroba a služby v rozsahu dle přiložené grafické situace.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 CTPark Brno – Černovická terasa – zjišťovací řízení

 

Usnesení :

 

 

Rada nesouhlasí se záměrem stavby nazvané CTPark Brno-Černovická terasa do doby definitivního vyřešení dopravní infrastruktury této lokality.

2.2 CTPark Šlapanice -kolejová vlečka – zjišťovací řízení

 

Usnesení :

Rada nemá žádné připomínky a námitky k dokumentaci ke zjišťovacímu řízení  záměru stavby nazvané CTPark Šlapanice – kolejová vlečkadle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

3)    ROZPOČET

3.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

 

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí věcného daru v celkové hodnotě 2.452,50 Kč  od společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o., který bude použit na akci „Dětský den“.

3.2 Přijetí daru od MARKETING SYSTEMS INTERNATION, spol. s r.o.

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje přijetí věcného daru v celkové hodnotě 473,40 Kč od společnosti MARKETING SYSTEMS INTERNATION, spol. s r.o., který bude použit na akci „Dětský den“.

 

 

 

3.3 Návrh smlouvy o financování projektu „Setkání Čachtic a Tuřan“

 

 

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Region Bílé Karpaty s.p.o., Zlín o financování projektu „Setkání Čachtic a Tuřan“ z Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA Česká republika — Slovenská republika. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.1 zápisu.

 

 

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice

 

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč SDH Brněnské Ivanovice na uspořádání soutěže v hasičské dovednosti a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Oznámení o nevyužití dotace na školní družinu pro rok 2007 v plné výši

 

Usnesení :

 

 

Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO, PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD., o nevyužití dotace na školní družinu pro rok 2007 v plné výši. Rada navrhuje ZMČ využít zbylých 110.000,- Kč na opravu podlahy v tělocvičně školy a požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO pro ZMČ. Rada ukládá ÚMČ zajistit nabídky na opravu (výměnu) podlahy v tělocvičně.

 

 

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu částí pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města dle zákresu v příloze č.2 zápisu.

 

 

6.2 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene vedení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany.

6.3 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků v areálu MITERAL

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájem částí pozemků z p.č. 1030, 1029/1 a 1029/3 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města dle zákresu v příloze č.3 zápisu.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej částí pozemků z p.č. 1030, 1029/1, 1004/1 a 1029/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresuv příloze č.3 zápisu.

6.4 Vyjádření ke směně pozemků s Tréninkovým centrem mládeže

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit  směnu pozemků p.č. 1097, 1102/8, 1102/11 a části p.č. 1102/4 ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 1103, 1085/2, 1085/5 a 1085/6 ve vlastnictví Tréninkového centra mládeže, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze č.4 zápisu.

6.5 Vyjádření k dispozici s částí pozemku p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z důvodu, že přes tuto část pozemku je plánováno prodloužení ulice Votroubkova dle ÚpmB.

6.6 Svěření pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky

 

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat město o svěření pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky za účelem zřízení příjezdové komunikace k sousedním pozemkům a rodinným domům.

6.7 Žádost o TEZ rozšíření kapacity ZŠ Měšťanská 21

 

Usnesení :

Rada schvaluje předložené studie rozšíření stravovacího provozu a nástavbu učeben nad jídelnou ZŠ Měšťanská 21, souhlasí s podáním žádosti o vypracování TEZ na Odbor investiční MMB a pověřuje starostu  dalším jednáním v této záležitosti.

6.8 Technický dozor investora na opravu opěrné stěny a schodiště ZŠ Měšťanská 21

 

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Rudolfa Talaše na  výkon technického dozoru investora na opravu opěrné stěny, schodiště a zastřešení schodiště ZŠ Měšťanská 21 za celkovou cenu 8 000,- Kč. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

6.9 Žádost o prodloužení termínu obnovy štukové výzdoby společenského centra

 

Usnesení :

Rada schvaluje prodloužení termínu provedení obnovy štukové výzdoby společenského centra v přízemí budovy radnice do 31.10.2007. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s akademickým malířem Martinem Zálešákem.

6.10 Žádost společnosti EUPHRASIA s.r.o. o souhlas pronajímatele

 

Usnesení:

 

 

Rada souhlasí s provedením montáže klimatizačního zařízení a výměny interiérových dveří nájemcem EUPHRASIA s.r.o v pronajatých nebytových prostorech ve ZS Holásecká 31.

 

 

7)    MOVITÝ MAJETEK

7.1 Výstražný a informační systém obyvatelstva

 

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Vegacom a.s. na revizi výstražného a informačního systému obyvatelstva v MČ Brno-Tuřany za cenu ve výši do 30 000,-Kč vč.DPH.

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě na rekonstrukci parku Jahodová

 

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na rekonstrukci parku Jahodová uzavřenou s Lubomírem Strakou- Flora servis. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

8.2 Kácení náletových dřevin

 

Usnesení :

Rada souhlasí s kácením 4 ks náletových  dřevin rostoucích mimo les na p.č. 3575 k.ú. Tuřany, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřený městské části Brno-Tuřany, za podmínek OŽP MMB  stanovených v dopise č.j. ŽP/17560Ú07/ZAH ze dne 14. 4. 2007.

9)    RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů 3/2007

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje obsah Listů č.3/2007.

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  23.5.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                   __________________________

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             místostarostka MČ Brno-Tuřany