Usnesení z 15/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.5.2007

Usnesení z 15/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.5.2007

9.5.2007

Přítomni dle prezenční listiny :                         Hosté: Ing. Jitka Gallová, vedoucí OST

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 Dodatek k mandátní smlouvě cyklostezka Tuřany — Dvorska……………………………………………………… 2

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska…………………………………………………………………………. 2

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

5.1 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, Holásecká 11, PO………………………. 2

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

6.1 Vyjádření k pronájmu částí pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………. 2

 

 

6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1486/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………….. 3

 

 

6.3 Úhrada konečné faktury –  adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory………………… 3

 

 

6.4 Stavebně technický stav budovy Pastevní 1…………………………………………………………………………… 3

 

 

6.5 Vyjádření k prodeji pozemu p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………. 3

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

8.2 Nákup odpadkových košů…………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

8.3 Darování zahradního materiálu do parku Vyšehradská……………………………………………………………… 3

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 15/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dodatek k mandátní smlouvě cyklostezka Tuřany — Dvorska

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s Ing. Janem Haraštou,CSc. na zajištění podkladů pro vypracování projektu „Cyklostezka Tuřany“. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.1 zápisu.

3)    ROZPOČET

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

 

 

Usnesení :

 

 

Rada neschvaluje poskytnutí příspěvku TJ Brno Dvorska na uspořádání dětského dne 2.6.2007.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, Holásecká 11, PO

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěry kontroly Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, Holásecká 11, PO a ukládá ÚMČ připravit nabídky uchazečů k odstranění zjištěných závad.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu částí pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada odkládá rozhodnutí do příští schůze RMČ z důvodu aktuálního posouzení situace.

6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1486/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1486/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města za účelem umístění reklamního panelu.

6.3 Úhrada konečné faktury –  adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

 

Usnesení :

Rada schvaluje úhradu konečné faktury v celkové ceně 1 292 632,- Kč vč. DPH společnosti DIRS Brno s.r.o. za provedení adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory.

6.4 Stavebně technický stav budovy Pastevní 1

 

Usnesení:

 

 

Rada ukládá OST ÚMČ připravit aktualizaci posudku,jeho doplnění o náklady na zateplení a návrh půdní bytové vestavby a zhotovení dokumentace skutečného stavu stavby.

6.5 Vyjádření k prodeji pozemu p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Milanu Rozprimovi.

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan

Usnesení :

Rada schvaluje provedení deratizace centrální části Tuřan firmou Jiří Pařez DDD za částku, která nepřekročí výši 10.000,- Kč vč. DPH.

8.2 Nákup odpadkových košů

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 10 ks odpadkových košů typu PRIMA LINEA 50 l od firmy  URBANIA , s.r.o., v celkové ceně  do 26.700,- Kč vč. DPH a dopravy.

8.3 Darování zahradního materiálu do parku Vyšehradská

 

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ing. Vojtěchem Florianem, kterou městská část přijímá rostliny a jiný zahradní materiál do parku Vyšehradská v celkové hodnotě 19.691,- Kč. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

 

 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ing. Radimem Florianem, kterou městská část přijímá rostliny a jiný zahradní materiál do parku Vyšehradská v celkové hodnotě 21.964,- Kč. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

 

 

9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  9.5.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                   __________________________

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             místostarostka MČ Brno-Tuřany