Usnesení z 14/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.4.2007

Usnesení z 14/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.4.2007

25.4.2007

Přítomni dle prezenční listiny :                                   Hosté: Ing Jitka Gallová,vedoucí OST

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                                Mgr.Renata Pokorná,vedoucí OV

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 Smlouva se SFDI o poskytnutí finančních prostředků……………………………………………………………….. 2

 

 

2.2 Investiční záměr pro cyklostezku Tuřany – Dvorska………………………………………………………………….. 2

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2007…………………………………………………………………………………. 2

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Šimonu Ryšavému, knihkupci a nakladateli……………………………………….. 2

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska…………………………………………………………………………. 3

 

 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace SK Tuřany…………………………………………………………………………………. 3

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2007…………. 3

 

 

5.2 Změna Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany…………….. 3

 

 

5.3 Finanční odměny ředitelkám MŠ v Brně-Tuřanech…………………………………………………………………… 3

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………. 3

 

 

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/10 k.ú. Tuřany……………………………………………………………… 4

 

 

6.3 Svěření pozemků užívaných společností AGRO Brno-Tuřany……………………………………………………… 4

 

 

6.4 Žádost o aktualizaci  TEZ pro kanalizaci Dvorska……………………………………………………………………. 4

 

 

6.5 Smlouva o dílo na výměnu střešní krytiny MŠ Zapletalova 67……………………………………………………… 4

 

 

6.6 Geodetické práce pro školní hřiště ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………….. 4

 

 

6.7 Elektro přípojka pro kapli Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………. 4

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

8.1 Nabídka SDH Holásky — zeleň na hřišti Javorová…………………………………………………………………….. 5

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

9.1 Zřízení webhostingu na serveru města Brna…………………………………………………………………………… 5

 

 

9.2 Vernisáž a benefiční koncert pořádaný ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………. 5

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 14/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Smlouva se SFDI o poskytnutí finančních prostředků

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 na financování projektové dokumentace akce “Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území MČ Brno – Tuřany”. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.1 zápisu.

2.2 Investiční záměr pro cyklostezku Tuřany – Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje prodloužení termínu dokončení a předání dokumentace dle mandátní smlouvy s Ing. Janem  Haraštou, CSc. do 30.6.2007. Rada ukládá ÚMČ připravit návrh dodatku.

3)    ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2007

Usnesení:

 

 

Rada  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2007, kterým se příjmy a výdaje rozpočtu nemění.Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Šimonu Ryšavému, knihkupci a nakladateli

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč Šimonu Ryšavému, knihkupci a nakladateli, na vydání knihy s názvem „Ludvík Krejčí — tuřanský generál“ od Miloslava Alexeje Fryščoka a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

 

 

Usnesení :

 

 

Rada po projednání žádosti přesunuje tento bod na jednání příští RMČ po upřesnění sponzorských darů.

 

 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace SK Tuřany

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč SK Tuřany na mezinárodní turnaj v kopané pořádaný pro kategorie přípravky a mladších žáků a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2007

Usnesení :

Rada souhlasí s provozem mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2007 dle návrhu ředitelek MŠ.

5.2 Změna Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje s účinností od 26.4.2007 změnu Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany v bodě 8. Text v bodě 8 zní nově takto: „Použití prostředků rezervního fondu, které jsou vytvořeny ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, musí být schváleno zřizovatelem. Použití prostředků rezervního fondu, které jsou vytvořeny z peněžních darů, musí být dáno na vědomí zřizovateli.“

5.3 Finanční odměny ředitelkám MŠ v Brně-Tuřanech

 

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí finančních odměn ředitelkám mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany za příkladné vedení MŠ z fondů odměn příslušných MŠ. Výše odměn je uvedena v příloze č.3 zápisu.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany Kristýně a Silvii Vítkovým.

 

 

 

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/10 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2135/10 k.ú. Tuřany Miloši Keprtovi.

6.3 Svěření pozemků užívaných společností AGRO Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat město o svěření pozemků uvedených v příloze č.4 zápisu užívaných společností AGRO Brno-Tuřany, a.s.za účelem pronájmu.

6.4 Žádost o aktualizaci  TEZ pro kanalizaci Dvorska

 

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ požádat Odbor technických sítí MMB o aktualizaci Technicko ekonomického zadání odkanalizování Dvorsk.

6.5 Smlouva o dílo na výměnu střešní krytiny MŠ Zapletalova 67

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu střešní krytiny, laťování, klempířských prvků a částečnou opravu krovu MŠ Zapletalova 67 se zhotovitelem PREAL s.r.o. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

6.6 Geodetické práce pro školní hřiště ZŠ Dvorecká  

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku společnosti ELGEO, s.r.o. na vypracování polohopisného a výškopisného zaměření dvora mezi budovami radnice a ZŠ Dvorecká za  celkovou cenu vč. DPH  6247,- Kč.

 

 

6.7 Elektro přípojka pro kapli Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Pro realizaci elektro přípojky ke kapli v Brněnských Ivanovicích  Rada požaduje zapracovat finanční částku 60 000,-Kč do RO pro ZMČ zapojením FRR.

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídka SDH Holásky — zeleň na hřišti Javorová

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku SDH Holásky na pořízení stromu, keřů a travní směsi na výsadbu a výsev  na hřišti v ul. Javorové za cenu 3.680,- Kč vč. DPH.

9)    RŮZNÉ

9.1 Zřízení webhostingu na serveru města Brna

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení smlouvy se společností InternetRegion s.r.o. o využívání služeb informačního serveru eBrno.info výpovědí a schvaluje zaslání písemného požadavku na OMI MMB o zřízení webhostingu pro doménu www.turany.cz na serveru města Brna s využitím redakčního systému, který užívá.

9.2 Vernisáž a benefiční koncert pořádaný ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada schvaluje pořádání vernisáže a benefičního koncertu dne 1.5.2007 v 17hod. v  Orlovně ve spolupráci se ZŠ Měšťanská 21.

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  25.4.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             místostarostka MČ Brno-Tuřany