Zápis z 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 28. 4. 2011 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluvena: Ing. Sylva Kostková

Za ÚMČ byly dále přítomny: Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV a Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:00 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 16 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 4/VI. zasedání ZMČ sčitatele Ing. Radku Svačinovou a zapisovatelku Věru Hudečkovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu Evu Švehlovou a Mgr. Markétu Bláhovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 4/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Evu Švehlovou a Mgr. Markétu Bláhovou.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 4/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta podal návrh na zařazení bodu 6. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 6. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ do programu Zastupitelstva.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 7 – schváleno

 

Starosta podal návrh na stažení bodu 21. z programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje stažení bodu 21. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice z programu Zastupitelstva.

Diskuze: Ing. Hrdlíková, Kopecký

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Ing. Miroslav Dorazil podal návrh na zařazení bodu Projednání konceptu ÚPmB.

Diskuze: Ing. Dorazil, starosta

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu Projednání konceptu nového územního plánu do programu Zastupitelstva.

Hlasování: pro 7, proti 8, zdržel se 1 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o upraveném programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 4/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o jednáních starosty a místostarosty

6. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

7. Návrhy a podněty občanů

8. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

9. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

10. Rozpočtové opatření č. 4/2011

11. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011

12. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

13. Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

14. Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

15. Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku

16. Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

17. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 642/2 k.ú. Holásky

19. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

20. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 44/2 k.ú. Tuřany

21. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany

22. Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery

23. Různé

24. Závěr

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 5 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz, zda může dostat seznam priorit rekonstrukce školských zařízení.

Odpověděl starosta.

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil – dotazy

– 8/VI. RMČ bod 7.1 pamětní deska Rudolfa Kundery

Odpověděl místostarosta.

– 9/VI. RMČ bod 2.1 koncept nového územního plánu

Odpověděl místostarosta.

– 9/VI. RMČ bod 9.1 opravy komunikací v roce 2011

žádost o zasílání příloh k zápisu z RMČ předsedovi Kontrolního výboru

Odpověděl starosta.

– 13/VI. RMČ bod 7.2 nabídka k odkoupení knih

Odpověděl starosta.

Antonín Tůma – dotaz

– 13/VI. RMČ bod 7.1 hlasovací zařízení

Odpověděl starosta, tajemník.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 22.2.2011 do 28.4.2011. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Dotazy a diskuze:

Antonín Tůma, Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil uvedl, že Kontrolní výbor zasedal 23.3.2011 a zápis po ověření bude předán na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany. Kontrolní výbor nedostal žádný úkol.

Ing. Josef Panáček uvedl, že Finanční výbor zasedal 10.3.2011 a zabýval se kontrolou hospodaření MČ za rok 2010.

 

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Pan Vondra – uvedl, že je špatná navigace projíždějících kamionů přes Tuřany

– na ulici Chrlické navrhuje šikmé parkovací stání pro auta

Odpověděl starosta.

Pan Kronus – na minulém zasedání Zastupitelstva se mu nelíbilo hlasování Sdružení nestraníků, kteří se zpronevěřili volebnímu programu a voličů

Odpověděl místostarosta.

Paní Hersheyová – požádala o vyvolání základní debaty o Konceptu nového územního plánu

Odpověděl starosta, Tomáš Kopecký, Ing. Jitka Gallová.

Ing. Skácel – dotaz na regulační plán lokality Vinohrad

Odpověděl starosta.

Ing. Dorazil – prohlásil, že od Rady MČ a ÚMČ neobdržel ani jeden materiál ke Konceptu nového územního plánu

– uvedl, že mu vadí, co bylo napsáno ve zpravodaji Listy o průmyslové zóně, a žádá, aby tato informace byla uvedena na pravou míru vdalším čísle Listů

Odpověděl starosta, Tomáš Kopecký.

Ing. Spisar – dotaz na jednání se zástupci Letiště – přelety letadel – změnit letovou dráhu

– podíl MČ vBalbínově prameni

– žádost o zveřejnění členů komisí Rady

Odpověděl starosta.

MUDr. Zahradníčková – žádá vyčíslení nákladů na tisk Listů z minulého volebního období a současného volebního období

– uvedla, že je jen měsíc na prostudování materiálů Konceptu územního plánu

Odpověděl starosta, místostarosta.

Pan Brázda – uvedl, že rozhlas na ulici Sokolnické není slyšet

– zastávka MHD Sokolnická přemístěna bez přechodu

Odpověděl místostarosta, Ing. Dorazil.

Ing. Chvátal – dotaz na regulační plán, co je účelem a jak dlouho bude platit

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

Pan Vondra – dotaz na přechod ulice Sokolnická blíže středu MČ

Odpověděla Ing. Jitka Gallová, Ing. Foltýn.

Pan Meluzín – uvedl, že už od roku 2006 Zastupitelstvo informovalo o územním plánu, zastupitelé mají materiály znát a jasně vyjádřit svůj názor

Odpověděl starosta.

Ing. Šnajdr – dotaz na pana starostu, jaké konkrétní kroky udělal proti průmyslové zóně

Odpověděl starosta, místostarosta.

Diskuze: Ing. Spisar, Tomáš Kopecký, Ing. Foltýn.

Ing. Chvátal – uvedl, že ohledně letiště byly dvě besedy, z nichž vzešla anketa- dotaz zda anketa byla vyhodnocena

– příspěvek do Listů za petiční výbor byl projednán svedením, následně příspěvek byl zkrácen a vypadla zněj zásadní informace petičního výboru

Odpověděl starosta, místostarosta.

Diskuze: Ing. Hrdlíková, Eva Švehlová, Ing. Dorazil, paní Kašpaříková, Antonín Tůma

– dotaz, kde se vzala informace, že osadní výbor = občanské sdružení

Odpověděl místostarosta.

 

Bod 8. programu ZMČ – Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh tajemníka na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Rada na své 13/VI. schůzi pod bodem programu 1.5. doporučila Zastupitelstvu schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č. 2 zápisu.

Starosta předložil pozměňovací návrh změny Jednacího řádu.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Antonín Tůma, Ing. Josef Panáček

Bylo hlasováno o změně Jednacího řádu ve znění předloženém starostou včetně úpravy navržené Ing. Josefem Panáčkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 6 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh ÚMČ na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Rada na své 13/VI. schůzi pod bodem programu 1.4. doporučila Zastupitelstvu schválit změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.1 zápisu.

Diskuze: Ing. Josef Panáček, Mgr. Renata Pokorná, Ing. Miroslav Dorazil, Michal Krátký

Bylo hlasováno o změně Statutu ve znění upraveném dle návrhu Ing. Josefa Panáčka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 4/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/2011. Rada na své 13/VI. schůzi pod bodem programu 3.1 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4/2011 uvedené v příloze č. 1 zápisu.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Bc. Aleš Jakubec, Ing. Josef Panáček, Michal Krátký, PhDr. Božena Küfhaberová, Ing. Jitka Gallová

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu přehled výsledků hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011. Rada na své 13/VI. schůzi pod bodem programu 3.3 vzala na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Radka Svačinová

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o podání případných návrhů (stanovení míst, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena) na změnu přílohy vyhlášky města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění.

Rada na své 8/VI. schůzi pod bodem programu 9.1. doporučila Zastupitelstvu navrhnout změnu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění tak, jak je uvedeno v příloze č.8 zápisu.

Diskuze: Antonín Tůma, Ing. Zdeněk Cibulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany navrhuje změnu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Novela vyhlášky o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o podání případných návrhů na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Rada na své 8/VI. schůzi pod bodem programu 9.2. doporučila Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ -Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Rada na své 8/VI. schůzi pod bodem programu 9.3. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, s požadavkem vymezení prostorů, kde je vstup se psy zakázán takto:

– park na ul. Moravská – p.č. 2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/ 4 k.ú. Tuřany

– park na ul. Malínská – p.č. 962/3 k.ú. Tuřany

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, s požadavkem vymezení prostorů, kde je vstup se psy zakázán takto:

– park na ul. Moravská – p.č. 2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/ 4 k.ú. Tuřany

– park na ul. Malínská – p.č. 962/3 k.ú. Tuřany

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.

Rada na své 8/VI. schůzi pod bodem programu 9.4. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích.

Rada na své 10/VI. schůzi pod bodem programu 9.1. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Mgr. Karin Blokešové, zastupující vlastníky pozemků p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1562/2, k.ú. Brněnské Ivanovice o změnu ÚPmB z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou obchodu a služeb ( SO)

 

Rada na své 11/VI. schůzi pod bodem programu 2.2.doporučuje Zastupitelstvu:

  • neschválit návrh na změnu ÚPmB na dílčích částech plochy, tj. na pozemcích p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1562/2 k.ú. Brněnské Ivanovice zplochy ZPF sobjekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou obchodu a služeb SO
  • schválit změnu ÚPmB vcelé návrhové ploše zplochy ZPF sobjekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou obchodu a služeb SO dle vyznačení vnákresu, který je vpříloze č. 16/1.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová, Tomáš Kopecký, Bc. Aleš Jakubec

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem za změnu ÚPmB v lokalitě při ulici Vinohradské v rozsahu dle přílohy č. 16/1 z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou (S).

Hlasování: pro 9, proti 7, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Hany Finkové o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky.

Rada na své 8/VI. schůzi pod bodem programu 6.3. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky paní Haně Finkové, Brno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky paní Haně Finkové, Brno.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ -Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 263/1 a 263/13 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji příp. k pronájmu pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi.

Rada na své 9/VI. schůzi pod bodem programu 6.3. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č.263/13 a nedoporučit prodej pozemku p.č.263/1, oba k.ú. Brněnské Ivanovice, Jaroslavu Müllerovi.

Dále Rada nedoporučila pronájem pozemků p.č.263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) doporučuje prodej pozemku p.č. 263/13 v k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi

b) nedoporučuje prodej pozemku p.č. 263/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 20. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Ireny Klepáčové, Klatovy o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany.

Rada na své 11/VI. schůzi pod bodem programu 6.1. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej části pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany paní Ireně Klepáčové za podmínky, že druhá část pozemku bude ponechána jako rezerva pro rozšíření stávající účelové komunikace na celkovou šíři 8 m.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej části pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany paní Ireně Klepáčové za podmínky, že druhá část pozemku bude ponechána jako rezerva pro rozšíření stávající účelové komunikace na celkovou šíři 8 m.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 21. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany.

Rada na své 13/VI. schůzi pod bodem programu 6.7. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 22. programu ZMČ – Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na darování pamětní desky akademického malíře Rudolfa Kundery Náboženské obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech.

Rada na své 8/VI. schůzi pod bodem programu 7.1. doporučila Zastupitelstvu

a) schválit darování pamětní desky akademického malíře Rudolfa Kundery Náboženské obci Církve československé husitské vBrně-Tuřanech

b) svěřit starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje darování pamětní desky akademického malíře Rudolfa Kundery Náboženské obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 23. programu ZMČ – Různé

Antonín Tůma – dotazy:

– upozornil na nepřehledný přechod u kostela, při přecházení cloní strom

– žádá větší osvětu spejskaři

– uvedl, že kamiony si zkracují cestu kolem hřbitova

– dotaz, zda jsou stížnosti na sportovní třídy na základní škole

– žádá častější měření rychlosti kamionů při vjezdu do městské části

– uvedl, že se mu nelíbí hlasovací zařízení

Odpověděli: starosta, MVDr. Dagmar Malá, PhDr. Božena Küfhaberová

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz, jak budou využity prostory po bývalé poště

Odpověděl starosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na užívaný objekt na ulici Vinohradské, zda je zkolaudovaný

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

Miroslav Tesař – dotazy:

– poděkoval za opravenou kanálovou vpusť na ulici Rolencová

– žádá úpravu nástupu do školního autobusu Na Návsi

– upozornil, že na Ivanovickém potoku jsou podemleté břehy

Odpověděli: místostarosta, MVDr. Dagmar Malá, Ing. Jitka Gallová

Eva Švehlová – upozornila na krádeže na hřbitově

Ing. Miloslav Blažek – dotaz, zda bude nová výsadba u Holáseckých jezer

Odpověděla MVDr. Dagmar Malá

Mgr. Marie Havlátová – dotaz, zda na zastávkách MHD Na Návsi a Požární nemohou být přidány bočnice

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

Ing. Josef Panáček – dotaz, na rozestavěný objekt na ulici Uhýrkova-Glocova

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

 

Bod 24. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání ve 22:15 hodin.

 

 

 

Zapsala: Věra Hudečková

 

 

 

 

Eva Švehlová                 Mgr. Markéta Bláhová
ověřovatel zápisu                 ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany