Usnesení z 13/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.4.2007

Usnesení z 13/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.4.2007

11.4.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté:  Ing.Jitka Gallová,ved.OST, Ing.Denisa Makki,ved.OE

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

1.3 Program 4/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………….. 2

 

 

1.4 Komise sociální a zdravotní — zápisy…………………………………………………………………………………… 2

 

 

1.5 Komise dopravy a veřejného pořádku — zápis…………………………………………………………………………. 2

 

 

1.6 Obsah Listů č.2/2007………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 3

 

 

2.1 Návrh na změnu územního plánu podél ulice Kaštanové……………………………………………………………. 3

 

 

2.2 Doplnění dodatkové tabulky pro vyhrazené parkování ÚMČ Brno – Tuřany……………………………………… 3

 

 

2.3 Návrh na změnu zadání ÚPmB…………………………………………………………………………………………… 3

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

3.1 Žádost o dotaci na dobudování společenského centra v budově radnice………………………………………… 3

 

 

3.2 Závěrečný účet MČ za rok 2006…………………………………………………………………………………………. 3

 

 

3.3 Návrh rozpočtového opatření č.4/2007………………………………………………………………………………….. 3

 

 

3.4 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1. čtvrtletí 2007………………………………………………………….. 4

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 4

 

 

4.1 Zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace firmou STEL Hockey, spol. s r.o………………………………………… 4

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie………………………… 4

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

5.1 Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací…………………………………………………………………. 4

 

 

5.2 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Brno, Holásecká 11, PO………………………………………….. 4

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 5

 

 

6.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 239/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………. 5

 

 

6.2 Vyjádření k pronájmu částí pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany……………………………………………… 5

 

 

6.3 Svěření pozemků užívaných společností AGRO Brno-Tuřany……………………………………………………… 5

 

 

6.4 Smlouva na rekonstrukci stropu v rohové kanceláři radnice………………………………………………………… 5

 

 

6.5 Spojovací koridor ZŠ Požární……………………………………………………………………………………………… 5

 

 

6.6 Výběr zhotovitele na opravu opěrné stěny a schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská………………………….. 5

 

 

6.7 Studny na území MČ……………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

8.1 Park Vyšehradská – herní prvky………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

8.2 Park Vyšehradská – údržba……………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

 

9.1 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby…………………………………………………. 7

 

 

9.2 Změna kategorie Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holásky………………………………………………….. 7

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 13/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 4/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 4/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 19.4.2007 v 18 hodin, takto:1.Technický bod, 2.Námitky členů ZMČ k zápisu z 3/V zasedání ZMČ, 3.Kontrola usnesení z 3/V zasedání ZMČ, 4.Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5.Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6.Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7.Informace o obytném komplexu Holásecká jezera, 8.Informace o projektu Besip 9.Návrhy a podněty občanů, 1O.Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, 11.Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2006,12.Rozpočtové opatření 4/2007,13.Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1Q-2007,14.Vyjádření k prodeji pozemku a stavby p.č. 45/2 k.ú. Dvorska, 15.Změna územního plánu na pozemku p.č. 263/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16.Změna územního plánu na pozemku p.č. 2390, k.ú. Holásky, 17.Návrh na změnu územního plánu podél ulice Kaštanové,18.Návrh na změnu zadání ÚPmB,19.Různé,20.Závěr.

1.4 Komise sociální a zdravotní — zápisy

 

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápisy z jednání komise sociální a zdravotní, která se konala 6.2. a 13.3.2007.

1.5 Komise dopravy a veřejného pořádku — zápis

 

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 20.3.2007.

1.6 Obsah Listů č.2/2007

 

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje obsah Listů č.2/2007.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu územního plánu podél ulice Kaštanové

Usnesení :

Rada nedoporučuje ZMČ schválit změnu územního plánu v plochách podél ulice Kaštanové, kterou podala firma Reality Recom v rozsahu dle situace, která tvoří přílohu č.4 zápisu.

2.2 Doplnění dodatkové tabulky pro vyhrazené parkování ÚMČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s vypracováním dokumentace pro omezení stávajícího vyhrazeného parkování pro 3 automobily MČ Brno – Tuřany  firmou BKOM a.s. útvarem  dopravního inženýrství za  cenu do 2000,- Kč vč. DPH.

2.3 Návrh na změnu zadání ÚPmB

Usnesení :

Rada nemá připomínky k rozšíření zadání ÚPmB z úrovně Zastupitelstva města Brna o 3.variantu konceptu bez komunikace R43.

3)    ROZPOČET

3.1 Žádost o dotaci na dobudování společenského centra v budově radnice.

Usnesení :

Rada schvaluje,aby do RMB byla podána žádost o souhlas s podáním vlastní žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na dobudování společenského centra v budově radnice MČ Brno-Tuřany a pověřuje starostu podpisem dokumentů souvisejících s podáním žádosti.

3.2 Závěrečný účet MČ za rok 2006

Usnesení:

 

 

Rada doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno—Tuřany –  vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání za rok 2006 – bez výhrad.

Rada souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených MČ dle jejich návrhů a doporučuje ZMČ rozdělení schválit.

3.3 Návrh rozpočtového opatření č.4/2007

 

Usnesení:

 

 

Rada souhlasí s  rozpočtovým opatřením č. 4/2007, kterým se příjmy navyšují na 27 634 tis.Kč  a výdaje na 31 923 tis. Kč a doporučuje ZMČ RO č.4/2007 ke schválení.

3.4 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1. čtvrtletí 2007

 

Usnesení :

 

 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2007. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno ZMČ.

 

 

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace firmou STEL Hockey, spol. s r.o.

Usnesení :

 

 

Rada bere na vědomí  zpětvzetí žádosti STEL Hockey, spol. s r.o. o poskytnutí dotace na realizaci projektu Bruslení škol z městské části Brno-Tuřany v Hokejové hale dětí a mládeže v Brně na ulici Sportovní.

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie

 

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie na opravu budovy kostela a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly v MŠ Brno, Holásecká 11, PO; MŠ Brno, V Aleji 2, PO; MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO a ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO.

5.2 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Brno, Holásecká 11, PO

Usnesení :

Rada na základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, povoluje výjimku z počtu dětí MŠ Brno, Holásecká 11, PO zvýšením o 1 dítě na celkový počet 25 dětí ve třídě na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2007.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 239/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č 239/1 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Baraba Brno s.r.o. z úrovně města.

6.2 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č 3893 a 3894 k.ú. Tuřany společnosti CTP Invest, spol. s r.o. z úrovně města.

6.3 Svěření pozemků užívaných společností AGRO Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat město o svěření zemědělských pozemků uvedených v přílohách č.2 a č.3 zápisu v k.ú. Tuřany a v k.ú. Holásky užívaných společností AGRO Brno-Tuřany, a.s.za účelem pronájmu.

6.4 Smlouva na rekonstrukci stropu v rohové kanceláři radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s akademickým malířem Martinem Zálešákem na rekonstrukci historické výmalby stropu v rohové místnosti ve 2. NP budovy radnice MČ Brno—Tuřany. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.1 zápisu.

6.5 Spojovací koridor ZŠ Požární

Usnesení :

Rada souhlasí s vybudováním navrženého spojovacího koridoru mezi budovou ZŠ Požární a tělocvičnou v ceně do 150 000,- Kč včetně DPH  a požaduje tuto částku zapracovat do RO č.4/2007.

6.6 Výběr zhotovitele na opravu opěrné stěny a schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada vybrala z nabídek na opravu opěrné stěny a schodiště do suterénu ZŠ Měsťanská 21 nabídku firmy DIRS Brno s.r.o., Kšírova 125, 619 00 Brno za cenu 945 445,- Kč vč.DPH a požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO č.4/2007. Rada schvaluje uzavření smlouvy a svěřuje  starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

6.7 Studny na území MČ

Usnesení :

Rada  souhlasí s převzetím studní Sladovnická 2, Ivanovické nám.18, Růžová 43, Jubilejní 76 a Rolencova 14, Brno do vlastní správy.

7)    MOVITÝ MAJETEK

7.1  Repase  vánočních prvků světelné výzdoby

 

 

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje předělání nefunkčních prvků vánočního osvětlení včetně vánočního osvětlení kapličky v Holáskách na LED systém a opravu rámu u dvou prvků   firmou JKV Opava s.r.o., Vrchní 85/30, 747 05 Opava, v ceně do 95 000,- Kč vč. DPH,montáže a dopravy a požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO č.4/2007. Rada svěřuje  starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Park Vyšehradská – herní prvky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku pana Vojtěcha Floriana na  bezplatné  provedení demontáže herních prvků, oplocení  a lavičky  z parku Vyšehradská   včetně jejich odvozu  na ÚMČ k dočasnému uložení.

 

 

8.2 Park Vyšehradská – údržba

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku pana Vojtěcha Floriana na bezplatnou úpravu a částečnou údržbu  parku Vyšehradská  včetně letní údržby přilehlého chodníku.

 

 

9)    RŮZNÉ

9.1 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

 

 

Rada  nemá připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

 

Rada nestanovuje místa, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena.

 

 

9.2 Změna kategorie Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ podat Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje návrh na změnu kategorie Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno — Holásky z JPO V na  JPO III/1 pro účely plošného pokrytí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  11.4.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany