Usnesení z 12/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.3.2007

Usnesení z 12/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.3.2007

28.3.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

2.1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí………………………………………… 2

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

5.1 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 962/3 k.ú. Tuřany…………………………………………………………….. 2

 

 

5.2 Žádost o užívání části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany……………………………………………………………… 2

 

 

5.3 Žádost o užívání části pozemku p.č. 1386  a p.č. 591/1 k.ú. Tuřany…………………………………………….. 2

 

 

5.4 Výběr zhotovitele studie nástavby jídelny ZŠ Měšťanská 21………………………………………………………. 2

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

6.1 Zhotovení a montáž informační tabule ul. Tovární…………………………………………………………………….. 3

 

 

6.2 Přístřešek MHD v ul. Revoluční a reklamní vitrína……………………………………………………………………. 3

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 3

 

 

8.1 Změna ÚPmB na pozemku p.č. 2390, k.ú. Holásky………………………………………………………………… 3

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

9.1 Smlouva na údržbu zeleně a chodníků…………………………………………………………………………………. 3

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

10.1 Zřízení webhostingu na serveru města Brna…………………………………………………………………………. 4

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 12/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2)    ROZPOČET

2.1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí

Usnesení:

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výši 112.000,- Kč z rozpočtu Ministerstva životního prostředí na vypracování realizační projektové dokumentace k akci „Regenerace příměstské krajiny v k.ú. Tuřany“.

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4)    ŠKOLY

 

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 962/3 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 962/3 k.ú. Tuřany.

5.2 Žádost o užívání části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat město Brno o svěření pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany za účelem pronájmu.

5.3 Žádost o užívání části pozemku p.č. 1386  a p.č. 591/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat město Brno o svěření pozemku p.č. 591/1 k.ú. Tuřany za účelem pronájmu.

5.4 Výběr zhotovitele studie nástavby jídelny ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Ing.arch.Bronislavem Sedláčkem, Teyschlova 2, 635 00 Brno na vypracování  studie nástavby jídelny ZŠ Měšťanská 21,Brno za cenu 35 000,-Kč (není plátce DPH) a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy. Rada požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO po schválení výsledků hospodaření r.2006.

6)    MOVITÝ MAJETEK

6.1 Zhotovení a montáž informační tabule ul. Tovární

Usnesení :

Rada souhlasí se zhotovením a instalací informační tabule pro ul. Tovární s údajem vzdálenosti ul. Tovární od křižovatky Sokolnická a Chrlická firmou GEFAB za cenu do 1 000,- Kč vč. DPH.

6.2 Přístřešek MHD v ul. Revoluční a reklamní vitrína

Usnesení :

Rada souhlasí se zhotovením a osazením nestandardního přístřešku MHD na ul. Revoluční u domu č.36 a reklamní vitríny mimo plochy ZO (plocha ostatní městské zeleně) firmou CITY TOOLS s.r.o. v její režii, požaduje připravit  smlouvu pro umístění nestandardního přístřešku a reklamní vitríny a svěřuje starostovi rozhodnutí o podmínkách smlouvy.

7)    JEDNOTKY SDH

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

8.1 Změna ÚPmB na pozemku p.č. 2390, k.ú. Holásky

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit změnu ÚPmB na pozemku p.č. 2390 k.ú. Holásky ze stávající návrhové plochy ZO – plocha ostatní městské zeleně na návrhovou plochu BP –  plocha předměstského bydlení dle situace, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Smlouva na údržbu zeleně a chodníků

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Martinem Minksem na údržbu zeleně a pěších komunikací v MČ Brno-Tuřany za cenu 645.991,50 Kč ročně včetně DPH. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

10) RŮZNÉ

10.1 Zřízení webhostingu na serveru města Brna

Usnesení:

Rada ukládá starostovi požádat OMI MMB o písemné sdělení podmínek  zřízení webhostingu pro doménu turany.cz na serveru města Brna s využitím redakčního systému, který užívá.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  28.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             místostarostka MČ Brno-Tuřany