Usnesení z 11/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.3.2007

Usnesení z 11/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.3.2007

14.3.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                           Omluvena: Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté: Ing.Jitka Gallová, ved.OST

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

1.3 Jmenování vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany………………………………………………………. 2

 

 

 

 

1.4 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………….. 2

 

 

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

3.1 Žádost o poskytnutí dotace Církvi československé husitské………………………………………………………. 2

 

 

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

 

 

4.1 Návrh finanční odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO……………………………………………………. 2

 

 

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

5.1 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s Reginou Čermákovou…………………………………………………………… 3

 

 

 

 

5.2 Záměr umístění reklamní tabule na pozemky p.č. 1474/1 a 1474/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………. 3

 

 

 

 

5.3 Provedení pravidelných revizí hromosvodů……………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

5.4 Sleva na nájemném v objektu zdravotního střediska Holásecká 31………………………………………………. 3

 

 

 

 

5.5 Výběr zhotovitele na opravu střechy MŠ Zapletalova 67……………………………………………………………. 3

 

 

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

6.1 Návrh na odkoupení knih…………………………………………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

8.1 Úkoly pro komise RMČ…………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

8.2 Změna územního plánu na pozemku p.č. 263/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………. 4

 

 

 

 

8.3 Změna územního plánu na pozemku p.č. 2390, k.ú. Holásky…………………………………………………….. 4

 

 

 

 

8.4 Úprava dopravního značení polní cesty Heřmánková – Chrlická……………………………………………………. 4

 

 

 

 

8.5 Návrh změn využití  polní cesty Měšťanská – Hanácká…………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

8.6 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na projektovou dokumentaci BESIP…………………………………………….. 5

 

 

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

9.1 Oprava přístřešku na SSO Malinská……………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

9.2 Žádost o souhlas s kácením stromu……………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

10.1 Ukončení smlouvy s Ing. Petrásem o poskytování služeb………………………………………………………… 5

 

 

 

 

10.2 Kulturní akce ke Dni matek 2007………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

10.3 Nabídka k uspořádání koncertu…………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

10.4 Přístupová práva na www stránky………………………………………………………………………………………. 6

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 11/V schůze RMČ a pověřuje Ing.Sylvu Kostkovou podpisem zápisu.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Jmenování vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje na základě návrhu tajemníka ÚMČ Brno-Tuřany do funkce vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany Mgr. Renatu Pokornou s účinností od 15.3.2007.

1.4 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.1 zápisu s účinností ode dne schválení.

2)    ROZPOČET

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

3.1 Žádost o poskytnutí dotace Církvi československé husitské

 

Usnesení :

 

 

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč Církvi československé husitské na opravu budovy Husův sbor.

 

 

 

 

4)    ŠKOLY

4.1 Návrh finanční odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO, PhDr. Boženě Küfhaberové, ve výši 20.000,- Kč za příkladné vedení ZŠ v roce 2006 a to z fondu odměn ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO.

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s Reginou Čermákovou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě s Reginou Čermákovou. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

5.2 Záměr umístění reklamní tabule na pozemky p.č. 1474/1 a 1474/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 1474/1 a 1474/2 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem umístění navigační reklamní tabule a požaduje prošetřit možnost umístění navigační reklamní tabule na pronajatém pozemku p.č. 1474/1.

5.3 Provedení pravidelných revizí hromosvodů

Usnesení:

Rada schvaluje provedení revize hromosvodů v objektech bytový dům Pastevní 1 a Pekárna Crocus – Tuřanské náměstí 3, firmou Jiří Krejčí za cenu 1 200,-Kč (není plátce DPH).

 

 

 

 

5.4 Sleva na nájemném v objektu zdravotního střediska Holásecká 31

Usnesení : 

Rada neschvaluje snížení nájemného nájemcům zdravotního střediska. Rada doporučuje žadatelům obrátit se se žádostí o kompenzaci vlastních provozních potíží způsobených stavebním provozem na investora a dodavatele stavby s tím, že Rada tuto žádost podpoří.

 

 

 

 

5.5 Výběr zhotovitele na opravu střechy MŠ Zapletalova 67

Usnesení :

Rada schvaluje na provedení výměny střešní krytiny, laťování, částečnou opravu krovu a výměnu klempířských prvků MŠ Zapletalova 67,Brno firmu PREAL s.r.o., Durďákova 55, 613 00 Brno za cenu (vč.DPH) 992 614,- Kč, požaduje potřebnou finanční částku zapracovat do RO po schválení výsledků hospodaření r.2006 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

6)    MOVITÝ MAJETEK

6.1 Návrh na odkoupení knih

Usnesení:

Rada schvaluje odkoupení knih s názvem Občané tuřanské farnosti v zahraničním odboji 1914-1920, jejímž autorem je M. Kopecký, v počtu 100 ks v hodnotě do 150,- Kč za kus od knihkupce a nakladatele Šimona Ryšavého.

7)    JEDNOTKY SDH

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

8.1 Úkoly pro komise RMČ

Usnesení:

 

 

 

 

Rada ukládá komisi stavební, rozvoje a správy majetku a komisi dopravy a veřejného pořádku připravit návrhy řešení k podnětům uvedeným v příloze č.4 zápisu.

8.2 Změna územního plánu na pozemku p.č. 263/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ neschválit změnu ÚPmB ze stávající plochy ZPF na návrhovou plochu SV – plochu pro výrobu a služby – rozšíření sousedící návrhové plochy.

8.3 Změna územního plánu na pozemku p.č. 2390, k.ú. Holásky

Usnesení nebylo přijato

8.4 Úprava dopravního značení polní cesty Heřmánková – Chrlická

Usnesení :

Rada neschvaluje umístění dopravní značky “zákaz vjezdu” na obě strany účelové komunikace mezi ulicemi Chrlickou a Heřmánkovou a požaduje zaslat  OD MMB požadavek na  umístění dopravní značky ” průjezd zakázán”.

8.5 Návrh změn využití  polní cesty Měšťanská – Hanácká

Usnesení :

Rada požaduje zaslat OD MMB požadavek na umístění dopravní značky “průjezd zakázán” a doplnění dopravního značení v místě vyústění účelové komunikace do sítě místních komunikací.

8.6 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na projektovou dokumentaci BESIP

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace „Zvyšování bezpečnosti dopravy v MČ Brno-Tuřany“ uzavřené s Ing. Evou Pokornou. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Oprava přístřešku na SSO Malinská

Usnesení :

Rada souhlasí s úhradou nákladů vzniklých firmě ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. v souvislosti s nutnou opravou přístřešku na SSO Malinská, ve výši  12.852,- Kč vč. DPH po předložení faktur a živnostenského oprávnění k provedené opravě.

9.2 Žádost o souhlas s kácením stromu

Usnesení :

Rada nesouhlasí s pokácením pláňky třešně rostoucí na pozemku ZŠ Měšťanská 21,Brno který je ve vlastnictví města, svěřený MČ Brno – Tuřany. Rada doporučuje ZŠ Měšťanská 21,Brno úpravu stromu ořezáním odbornou firmou.

10) RŮZNÉ

10.1 Ukončení smlouvy s Ing. Petrásem o poskytování služeb

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení smlouvy s Ing. Janem Petrásem o poskytování služeb administrátora redakčního systému www stránek dohodou ke dni 31.3.2007, případně výpovědí.

10.2 Kulturní akce ke Dni matek 2007

Usnesení :

Rada schvaluje pořádání kulturní akce ke Dni matek, která se uskuteční 13.5.2007 v Orlovně od  14:00 hod. a zakoupení 280ks hrnkových květin v celkové ceně do 8 000,- Kč.

10.3 Nabídka k uspořádání koncertu

Usnesení:

Rada neschvaluje uspořádání koncertu s názvem „Zpěv srdce“ z díla J.J.Ryby v letošním roce z důvodu nezajištěného financování této akce rozpočtem MČ Brno-Tuřany na r.2007. Požaduje projednání uskutečnění tohoto koncertu v roce 2008 s jeho pořadateli.

10.4 Přístupová práva na www stránky

 

Usnesení :

Rada schvaluje zrušení přístupových práv do redakčního systému www stránek MČ Brno-Tuřany  Janu Havlíkovi, Marii Stehlíkové, Ing.Janu Petrásovi a Tomáši Sobotkovi a schvaluje zřízení přístupových práv administrátora do www stránek MČ Brno-Tuřany pro Ing.Miroslava Dorazila a Ing. Vlastu Hrdlíkovou.

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  14.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Sylva Kostková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             členka Rady MČ Brno-Tuřany