Usnesení z 10/V schůze Rady městské části Brno-tuřany ze dne 28.2.2007

Usnesení z 10/V schůze Rady městské části Brno-tuřany ze dne 28.2.2007

28.2.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté: Ing.Jitka Gallová,ved.OST, Marie Přichystalová,řed.MŠ U lípy svobody

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů

 

 

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

 

 

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

 

 

1.5 Komise kulturně-sportovní a volnočasových aktivit – zápis

 

 

1.6 Nová povodňová komise

 

 

2)     ROZPOČET

 

 

2.1 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2007

 

 

 

 

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

3.1 Žádost o poskytnutí dotace firmě STEL Hockey, spol. s r.o………………………………………………………. 3

 

 

 

 

 

 

3.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno-Dvorska…………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

 

 

4.1 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO…………………. 3

 

 

 

 

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

 

 

5.1 Vyjádření k prodeji pozemku a stavby p.č. 45/2 k.ú. Dvorska…………………………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

5.2 Pronájem pozemku p.č. 966/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

5.3 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 1085/2, 1085/5 a 1085/6 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………. 4

 

 

 

 

 

 

5.4 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 3704, 3834, 3835, 3836 a id. 1 3833 k.ú. Tuřany…………………………. 4

 

 

 

 

 

 

5.5 Oprava budovy MŠ Brno, V Aleji 2, PO………………………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

 

 

5.6 Výběr zhotovitele na opravu opěrné stěny a schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21……………………… 4

 

 

 

 

 

 

5.7 Provedení pravidelných revizí plynovodů,elektroinstalací a hromosvodů…………………………………………. 4

 

 

 

 

 

 

5.8 Úprava nájemného v objektu ZS Holásecká 31……………………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

 

 

5.9 Obnova dekorativní výmalby………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

 

 

 

 

6.1 Cenová nabídka na dodávku záznamového zařízení pro zasedání zastupitelstva……………………………… 6

 

 

 

 

 

 

6.2 Cenová nabídka na označení stavebního úřadu……………………………………………………………………….. 6

 

 

 

 

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

 

 

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 6

 

 

 

 

 

 

8.1 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na projektovou dokumentaci BESIP…………………………………………….. 6

 

 

 

 

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 10/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební,rozvoje a správy majetku ze dne 4.1.2007.

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební,rozvoje a správy majetku ze dne 8.2.2007.

1.5 Komise kulturně-sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise kulturně-sportovní a volnočasových aktivit ze dne 8.2.2007.

1.6 Nová povodňová komise

Usnesení :

Rada bere na vědomí složení povodňové komise MČ Brno-Tuřany:

předseda komise –                    Ing. Miroslav Dorazil, starosta

místopředseda komise –            Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

člen komise –                            Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

člen komise –                            Ing. Jitka Gallová

člen komise –                            Blanka Gärtnerová

2)    ROZPOČET

2.1  Návrh rozpočtového opatření č. 3/2007

Usnesení:

 

 

 

 

Rada  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2007, kterým se výše příjmů ani výdajů rozpočtu nemění.

 

 

 

 

 

 

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

3.1 Žádost o poskytnutí dotace firmě STEL Hockey, spol. s r.o.

 

Usnesení :

 

 

Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace firmě STEL Hockey, spol. s r.o. ve výši 104.720,- Kč na realizaci Projektu bruslení škol z městské části Brno-Tuřany v Hokejové hale dětí a mládeže v Brně na ulici Sportovní a nedoporučuje tuto dotaci ZMČ ke schválení.

 

 

 

 

 

3.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno-Dvorska

 

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění akce „Dostihové dny“ na dostihové dráze Dvorska v MČ Brno-Tuřany.

4)    ŠKOLY

4.1 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO

 

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěry kontroly Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO a

požaduje vypracovat žádost o výjimku z ustanovení vyhlášky č.410/2005 Sb. pro uvedená zjištění.

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Vyjádření k prodeji pozemku a stavby p.č. 45/2 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska a stavby na tomto pozemku Dagmar Hladíkové.

5.2 Pronájem pozemku p.č. 966/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 966/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s Miroslavem Lerchem dohodou ke dni 28.2.2007 a schvaluje pronájem tohoto pozemku Ivanu Nováčkovi na dobu neurčitou za roční nájemné 181,- Kč.

5.3 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 1085/2, 1085/5 a 1085/6 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nemá námitek k nabytí pozemků p.č. 1085/2, 1085/5 a 1085/6 k.ú. Brněnské Ivanovice do majetku města Brna z úrovně města.

5.4 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 3704, 3834, 3835, 3836 a id. 1 3833 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nesouhlasí s nabytím pozemků p.č. 3704, 3834, 3835, 3836 a id. 1 3833 k.ú. Tuřany do majetku města Brna určených k případné výstavbě čerpacích stanic PHM.

5.5 Oprava budovy MŠ Brno, V Aleji 2, PO

 

Usnesení :

Rada požaduje doplnění podkladů o odborné posouzení Ing. Cejnara, které bylo zpracováno v minulém období.

5.6 Výběr zhotovitele na opravu opěrné stěny a schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada požaduje doplnit nabídky o další uchazeče a předložit nabídky Radě k výběru zhotovitele až po finančním vypořádání roku 2OO6.

5.7  Provedení pravidelných revizí plynovodů,elektroinstalací a hromosvodů

Usnesení:

 

 

 

 

1. Rada schvaluje provedení revize plynovodů v objektech Bytový dům Pastevní 1, Hasičská zbrojnice Holásky, Javorová 9 a Hasičská zbrojnice Brněnské Ivanovice, Jahodová 5 firmou Top servis, spol. s.r.o. Tovární 1, 643 00 Brno, Lubomír Jeniš,za cenu  3 808,- Kč (vč.DPH).

 

 

 

 

2. Rada schvaluje provedení revize elektroinstalace v objektech Bytový dům Pastevní 1, Hasičská zbrojnice Holásky, Javorová 9 a Hasičská zbrojnice Brněnské Ivanovice, Jahodová 5 panem Jiřím Krejčím, Šípková 20, 620 00 Brno za cenu 8 000,-Kč (není plátce DPH).

3. Rada schvaluje provedení revize hromosvodů v objektech Bytový dům Pastevní 1, Hasičská zbrojnice Holásky, Javorová 9 a Pekárna Crocus – Tuřanské náměstí 3,  firmou ELEKTROSERVIS, Vlastislav Palai-Dany, Vídeňská 9, Brno za cenu 2 400,-Kč (vč.DPH).

5.8 Úprava nájemného v objektu ZS Holásecká 31

Usnesení:

 

 

 

 

Rada požaduje vyčíslit důsledky požadované 35 % slevy na nájemném v příjmové části rozpočtu MČ.

 

 

 

 

 

 

5.9 Obnova dekorativní výmalby

Usnesení:

 

 

 

 

Rada souhlasí s cenovým návrhem 26 100,-Kč (není plátce DPH) ak.malíře Martina Zálešáka na obnovu historické dekorativní výmalby stropu v rohové místnosti po rekonstrukci prostorů v 1.patře objektu radnice.

6)    MOVITÝ MAJETEK

6.1 Cenová nabídka na dodávku záznamového zařízení pro zasedání zastupitelstva

Usnesení : 

Rada schvaluje cenovou nabídku 25 520,- Kč (není plátce DPH) firmy Elektroakustika, ozvučení — Jaromír Drápal, Zemědělská 1O3, Zbraslav, 664 84 Zastávka u Brna  na záznamové zařízení pro zasedání Zastupitelstva.

6.2 Cenová nabídka na označení stavebního úřadu

Usnesení : 

Rada schvaluje  cenovou nabídku firmy Smaltovna Tupesy, a.s. na zhotovení tabulky pro označení stavebního úřadu ve stejném  grafickém provedení jako označení Radnice a ÚMČ Brno-Tuřany s nápisem

ÚMČ Brno — Tuřany,Stavební úřad,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno za cenu včetně DPH 1 300,- Kč + dopravné.

7)    JEDNOTKY SDH

 

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

8.1 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na projektovou dokumentaci BESIP

Usnesení:

Rada neschvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 06-01-28 na vypracování projektové dokumentace „Zvyšování bezpečnosti dopravy v MČ Brno-Tuřany“,který předložil zhotovitel Ing.Eva Pokorná, zastoupená Ing.Ivanem Fenclem,Ph.D, dne 28.2.2007.

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

 

10) RŮZNÉ

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  28.2.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             místostarostka MČ Brno-Tuřany