Usnesení z 114/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2010

Usnesení z 114/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2010

3.11.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011

1.4 Program 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Průmyslová zóna Tuřany

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 13/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 On-line terminál SAZKA na budově Tuřanské náměstí 3

6.2 Hasičská zbrojnice ul. Javorová – oprava elektroinstalace

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 114/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany do června 2011 v těchto termínech: 16.12.2010; 24.2., 28.4. a 23.6.2011.

•1.4 Program 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Složení slibu členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, 2. Technický bod, 3. Stanovení počtu členů Rady městské části Brno-Tuřany, 4. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva uvolněni, 5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady, 6. Zřízení výborů, 7. Volba předsedů a místopředsedů výborů, 8. Harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011, 9. Různé, 10. Závěr.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Průmyslová zóna Tuřany

Usnesení:

Rada bere na vědomí sdělení KÚ JmK, odboru územního plánování a stavebního řádu ve věci návrhu průmyslové zóny v MČ Brno – Tuřany a ukládá ÚMČ odeslat usnesení ZMČ 25/V, týkající se průmyslové zóny, odboru územního plánování a rozvoje MMB.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 13/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.13/2010, které tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč sdružení Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na akce Mikulášská nadílka a Vánoční strom a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 On-line terminál SAZKA na budově Tuřanské náměstí 3

Usnesení :

Rada souhlasí s umístěním satelitní antény a reklamy on-line terminálu společnosti SAZKA, a.s. v objektu Tuřanské nám.3, Brno tak, že satelitní anténa bude instalována z dvorní strany  objektu a reklama on-line terminálu v jeho vnitřních prostorech na náklady České pošty, s.p., nájemce nebytových prostor v tomto objektu, příp. společnosti SAZKA, a.s. po doložení odborného posudku, že provozem antény nedojde k rušení  žádných frekvenčních pásem v oblastech komerčních i služebních.

•6.2 Hasičská zbrojnice ul. Javorová – oprava elektroinstalace

Usnesení:

Rada požaduje doplnit nabídku o přesnější specifikaci prováděných prací položkovým rozpočtem a zprávu o stávajícím stavu elektroinstalací v budově.

 

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 3.11.2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany