Usnesení z 113/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.10.2010

Usnesení z 113/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.10.2010

21.10.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Petice obyvatel ulice Votroubkovy

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2011 – I.etapa

3.2 Rozpočtové opatření č. 12/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Skautských oddílů  Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – vícepráce

6.2 Vyjádření k postupu při obsazování bytů v bytovém domě na ulici Koniklecová 5

6.3 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

6.4 Hasičská zbrojnice ul. Javorová, instalace rozvaděče a el. připojení

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 113/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

 

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 14.9.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Petice obyvatel ulice Votroubkovy

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci starosty o jednání dne 13.10.2010 v záležitosti  petiční stížnosti obyvatel ulice Votroubkovy a ukládá ÚMČ odpovědět na petici obyvatel ulice Votroubkovy ve smyslu závěrů Komise stavební, rozvoje a správy majetku a Komise dopravní k této petici.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2011 – I.etapa

Usnesení :

Rada schvaluje I.etapu návrhu rozpočtu výdajů na rok 2011 uvedenou v příloze č.1 zápisu.

•3.2 Rozpočtové opatření č. 12/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.12/2010, které tvoří přílohu č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Skautských oddílů  Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje vyloučení starosty z projednávání a rozhodování ve věci žádosti občanského sdružení Skautské oddíly Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na zajištění celoročního provozu z důvodu střetu zájmů.

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč občanskému sdružení Skautské oddíly Brno-Tuřany na zajištění celoročního provozu a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – vícepráce

Usnesení:

Rada schvaluje rozsah nutných víceprací na stavebních úpravách fasády budovy Pastevní 1, Brno a nabídkovou cenu zhotovitele firmy SIDESTAV spol. s r.o., Brno ve výši 147 790,-Kč vč. DPH  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 ke SOD.

•6.2 Vyjádření k postupu při obsazování bytů v bytovém domě na ulici Koniklecová 5

Usnesení :

Rada doporučuje městské části Brno-Nový Lískovec upravit „Postup při obsazování bytů s dispozičním právem jiných městských částí v bytovém domě na ulici Koniklecová 5″ tak, jak je uvedeno v příloze č.4 zápisu.

•6.3 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Rada nedoporučuje pronájem pozemků části p.č. 440, p.č. 446, části p.č  486, p.č. 511, 524, 528, 531, 552, 553, 561, 565, 577, 584, části p.č. 587, části p.č. 588, části p.č. 591, p.č. 599, 606, 612, 613, 617, 639, 640, 643, 651, 655, 656, 663, 678, vše v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Rada ukládá ÚMČ zažádat o svěření všech předmětných pozemků  město Brno za účelem pronájmu městskou částí.

•6.4 Hasičská zbrojnice ul. Javorová, instalace rozvaděče a el. připojení

Usnesení:

Rada  schvaluje dodávku a montáž  hlavního rozvaděče a přívodů pro napájení vrat u hasičské zbrojnice na ul. Javorové v  Brně dle nabídky v ceně 45 960,-Kč vč. DPH od Karla Pospíšila, Holešov.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 20.10.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany