Usnesení z 112/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.10.2010

Usnesení z 112/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.10.2010

12.10.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 11/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Hasičská zbrojnice ul. Javorová, stavební úpravy – výběr zhotovitele

6.2 Hasičská zbrojnice ul. Javorová, stavební úpravy – výběr TDI

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

 

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 112/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 11/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2010. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Hasičská zbrojnice ul. Javorová, stavební úpravy – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Hasičská zbrojnice ul. Javorová – stavební úpravy” nabídku společnosti Sidestav s.r.o., Brno za cenu 864 330,- vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

Rozpočtová skladba: 5512/6121

•6.2 Hasičská zbrojnice ul. Javorová, stavební úpravy – výběr TDI

Usnesení:

Rada  schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění  stavebních úprav hasičské zbrojnice na ul. Javorové v Brně Ing.Hanou Tupou, Brno za celkovou cenu 16 000,- Kč a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 12.10.2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                        místostarostka MČ Brno-Tuřany