Usnesení z 111/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.10.2010

Usnesení z 111/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.10.2010

6.10.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Jmenování vedoucí organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany

1.4 Schůze Rady městské části

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Zpracování projektové dokumentace “Realizace skladebných částí ÚSES Dvorska”

2.2 Vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 4665 k.ú. Tuřany

2.3 Vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 4642, k.ú. Tuřany

2.4 Úprava vozovky na ulici Nenovické

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2011

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Žádost AED s.r.o. o souhlas s provedením stavebních úprav v pronajatých prostorech

6.2 Vyjádření k převodu pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemků Sportovnímu klubu Tuřany

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zimní údržba parkovišť a dosud neudržovaných místních komunikací

8.2 Ukončení smluv o provozování sběrných středisek odpadů

9)     RŮZNÉ

9.1 Vyjádření k provozu novinového stánku na Ivanovickém náměstí

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 111/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Jmenování vedoucí organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje Ivanu Kolečkovou, Brno do funkce vedoucí organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany.

•1.4 Schůze Rady městské části

Usnesení:

Rada schvaluje termíny schůzí Rady městské části Brno-Tuřany ve dnech 20.10. a 3.11.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Zpracování projektové dokumentace “Realizace skladebných částí ÚSES Dvorska”

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace “Realizace skladebných částí ÚSES Dvorska” Ing. Martinem Benešem, Brno za celkovou cenu 83 300,- Kč a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.2 Vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 4665 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada  souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 4665 k.ú. Tuřany včetně jeho napojení na inženýrské sítě za podmínky, že před vydáním územního rozhodnutí bude provedeno fyzické přemístění oplocení do definitivní stopy a průkazně doloženo, že dopravní napojení RD z ulice Sokolnická popř. Myslivecká je dostačující i pro odvoz domovního odpadu a likvidaci odpadních vod z jímky na vyvážení.

•2.3 Vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 4642, k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada odkládá vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 4642 k.ú. Tuřany na schůzi Rady následující po doplnění žádosti o studii zástavby sousedních pozemků vč. souhlasu jejich vlastníků s touto studií a po projednání doplněné žádosti Komisí stavební,rozvoje a správy majetku.

•2.4 Úprava vozovky na ulici Nenovické

Usnesení:

Rada schvaluje úpravu vozovky na ulici Nenovické, Brno společností Brněnské komunikace a.s. dle nabídky ze dne 31.8.2010. Cena nepřekročí 150 000,- Kč vč.DPH.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2011

Usnesení :

Rada bere na vědomí návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany na rok 2011 a ukládá Úřadu zapracovat je do I. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2011 s přihlédnutím k objemu rozpočtu městské části.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč občanskému sdružení Tělocvičná jednota Sokol Brno-Tuřany na zajištění folklórní zábavy Tuřanské hody ve dnech 16.-18.10.2010 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Žádost AED s.r.o. o souhlas s provedením stavebních úprav v pronajatých prostorech

Usnesení:

Rada souhlasí s provedením stavebních úprav nebytových prostor ve zdravotním středisku v pronajatých prostorech nájemcem, společností AED s.r.o., Brno, spočívajících ve vybudování protihlukové a protipožární příčky na náklady nájemce dle zákresu uvedeného v příloze č.2 zápisu za podmínky uvedení nájemného prostoru do původního stavu v případě ukončení nájmu.

•6.2 Vyjádření k převodu pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit úplatný převod pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic.

•6.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemků Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem Tuřany.

Rada schvaluje text dodatku č.2 uvedeného v příloze č.3 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Zimní údržba parkovišť a dosud neudržovaných místních komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje provádění zimní údržby parkovišť a dosud neudržovaných komunikací v městské části Brno-Tuřany organizací Technické služby Brno-Slatina, příspěvková organizace, za cenu 28.800,- Kč/měs. vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.2 ke smlouvě na zimní údržbu místních komunikací na území MČ Brno-Tuřany uvedeného v příloze č.4.

•8.2 Ukončení smluv o provozování sběrných středisek odpadů

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení smlouvy č. 8814/99 na provozování sběrného střediska odpadů v MČ Brno-Tuřany, ul. Sladovnická a smlouvy na provozování sběrného střediska odpadů v MČ Brno-Tuřany, ul. Malínská, uzavřených se společností ECOTECHNIEK CZ, spol. s r. o. dohodou ke dni 31.12.2010, případně výpovědí.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Vyjádření k provozu novinového stánku na Ivanovickém náměstí

Usnesení:

Rada nemá námitky k pokračování provozu novinového stánku na Ivanovickém náměstí na pozemcích p.č. 1004/2 a 989/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 6.10.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany