Usnesení z 110/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.9.2010

Usnesení z 110/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.9.2010

22.9.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Tuřanské náměstí – úprava prošlapu v parku

2.2 Dopravní napojení  pozemků p.č. 1331, 1333 a 1339/10, k.ú. Brněnské Ivanovice

3)     ROZPOČET

3.1 I. etapa návrhu rozpočtu na rok 2011 – návrh příjmů

3.2 Rozpočtové opatření č. 10/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Technické zhodnocení nebytových prostor v budově radnice užívaných Českou poštou

6.2 Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k prodeji/směně pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nové vánoční světelné řetězy

7.2 Vánoční osvětlení radnice v sezóně 2009 – 2010

7.3 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2010 – 2011

7.4 Kuchyňská linka pro mateřskou školu Zapletalova 67

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zimní údržba  pěších komunikací  a zastávek MHD v městské části Brno-Tuřany – návrh smlouvy

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 110/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Tuřanské náměstí – úprava prošlapu v parku

Usnesení:

Rada  schvaluje úpravu prošlapu v parku na  Tuřanském náměstí, pozemek p.č. 1388, k.ú. Tuřany, dle nabídky firmy KODASTAV s.r.o., Brno za cenu 13 615,- Kč  ( vč. DPH) a ukládá úřadu vystavit objednávku.

•2.2 Dopravní napojení  pozemků p.č. 1331, 1333 a 1339/10, k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada  nesouhlasí s  napojením pozemků p.č. 1331, 1333 a 1339/10, k.ú. Brněnské Ivanovice  na síť místních komunikací přes ulicí Jahodovou dle situace v příloze č.1 zápisu.

•3)    ROZPOČET

•3.1 I. etapa návrhu rozpočtu na rok 2011 – návrh příjmů

Usnesení:

Rada bere na vědomí zpracování I.etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2011 – návrh příjmů.

•3.2 Rozpočtové opatření č. 10/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.10/2010, které tvoří přílohu č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Technické zhodnocení nebytových prostor v budově radnice užívaných Českou poštou

Usnesení :

Rada schvaluje návrh České pošty, s.p., Brno na odstranění technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor v budově radnice před ukončením nájmu na náklady České pošty.

•6.2 Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

•6.3 Vyjádření k prodeji/směně pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu identické části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna (přiléhající k p.č. 1210/1) za pozemek p.č. 1208/2 a část pozemku p.č. 1210/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, určenou pro budoucí komunikaci, ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze č.3 zápisu.

•6.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Nové vánoční světelné řetězy

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 6 ks vánočních řetězů technologie LED od společnosti JKV Opava s.r.o. za cenu 24 000,- Kč včetně DPH.

•7.2 Vánoční osvětlení radnice v sezóně 2010 – 2011

Usnesení:

Rada schvaluje provedení montáže do 1.12.2010 a demontáže po 7.1.2011 vánočního osvětlení balkónu radnice Jiřím Krejčím, Brno za celkovou cenu 700,- Kč.

•7.3 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2010 – 2011

Usnesení:

Rada schvaluje montáž a demontáž vánočního osvětlení městské části Brno-Tuřany v sezóně 2010 – 2011 společností Technické sítě Brno, akciová společnost a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách této veřejné zakázky.

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností Technické sítě Brno, akciová společnost na  dodávku el. energie pro vánoční osvětlení městské části Brno-Tuřany v období 1.12.2010 – 7.1.2011  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy na dodávku el.energie.

•7.4 Kuchyňská linka pro mateřskou školu Zapletalova 67

Usnesení :

Rada schvaluje dodávku a montáž kuchyňské linky s nerezovým dvojdřezem do budovy mateřské školy Zapletalova 67, Brno společností TRUHLÁŘSTVÍ M. PERNES, spol. s r.o., Brno za cenu 54.960,- Kč vč. DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Zimní údržba  pěších komunikací  a zastávek MHD v městské části Brno-Tuřany – návrh smlouvy

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Zimní údržba pěších komunikací  a zastávek MHD v městské části Brno-Tuřany ” s vybraným uchazečem Martinem Minksem, Brno. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 22.9.2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany