Usnesení z 108/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9.2010

Usnesení z 108/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9.2010

8.9.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zřízení organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

1.5 Komise finanční – zápis

1.6 Komise finanční – zápis

1.7 Zápis o provedené kontrole KV ZMČ

1.8 Finanční výbor-zpráva

1.9 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany

1.10 Program 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 9/2010

3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost sdružení SDH Brněnské Ivanovice o poskytnutí dotace

4.2 Žádost Sylvy Dvořáčkové o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

5.1  Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 101/10 a 102/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 MŠ Zapletalova – předlažba a stavební úpravy komunikačních ploch –  výběr zhotovitele

6.3 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2409 a 2411 k.ú. Holásky stavbou kanalizace a vedení NN

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Úklid zastávek MHD v městské části Brno-Tuřany

9)     RŮZNÉ

9.1 Kronika městské části Brno-Tuřany

9.2 Novela Tržního řádu

9.3 Obsah Listů č. 4/2010

9.4 Změna usnesení bodu 9.1 RMČ 106/V

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 108/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Zřízení organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) zřídit organizační složku “Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany” ke dni 1.10.2010

b) schválit zřizovací listinu organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.1 zápisu.

•1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.5 z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo

30.8.2010.

•1.5 Komise finanční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 17. schůze Komise finanční, která se konala dne 21.6.2010.

•1.6 Komise finanční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 18. schůze Komise finanční, která se konala dne 30.8.2010.

•1.7 Zápis o provedené kontrole KV ZMČ

Usnesení:

Rada požaduje  k zápisu písemné vyjádření Kontrolního výboru.

•1.8 Finanční výbor-zpráva

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZMČ o jeho činnosti za uplynulé volební období.

•1.9 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany uvedený v příloze č.2 zápisu.

•1.10 Program 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 26/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 16.9.2010 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 25/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 25/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Rozpočtový výhled na období 2012-2019, 9. Rozpočtové opatření č. 9/2010, 10. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2010, 11. Žádost obce Prace o prominutí pohledávky, 12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, 13. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby, 14. Darování budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru, 15. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky, 16. Opětovné vyjádření k prodeji pozemků, 17. Zřízení organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany, 18. Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 19. Různé, 20. Závěr.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 9/2010

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 9/2010. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.3  zápisu.

•3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2010

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2010 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost sdružení SDH Brněnské Ivanovice o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč sdružení SDH Brněnské Ivanovice na akci “Den pro děti” a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

•4.2 Žádost Sylvy Dvořáčkové o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16.000,- Kč Sylvě Dvořáčkové, Brno na zakoupení kuchyňských spotřebičů do domácnosti se čtyřmi dětmi v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.5  zápisu.

•5)    ŠKOLY

5.1  Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit dodatek č.VIII ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace. Návrh dodatku je v příloze č.6 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 101/10 a 102/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje nabytí pozemků p.č. 101/10 a 102/4 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví města Brna.

•6.2 MŠ Zapletalova – předlažba a stavební úpravy komunikačních ploch –  výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje předlažbu a stavební úpravy komunikačních ploch v areálu MŠ Zapletalova 67, Brno společností Sidestav spol. s r.o., Brno za cenu 168 271,- Kč. vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.3 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2409 a 2411 k.ú. Holásky stavbou kanalizace a vedení NN

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 2409 a 2411 k.ú. Holásky stavbou splaškové kanalizace a vedení NN k rodinnému domu na pozemku p.č. 42 k.ú. Holásky za podmínky, že budou pozemky po provedení stavby uvedeny do původního stavu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Úklid zastávek MHD v městské části Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na úklid zastávek MHD na území městské části Brno-Tuřany s Miloslavem Frýzem, Brno, za cenu 18.000,- Kč/měs. vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Kronika městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje obsah zápisu do Kroniky městské části Brno-Tuřany o událostech z let 1997 – 2000, který je uveden v příloze č.7 zápisu.

•9.2 Novela Tržního řádu

Usnesení:

Rada souhlasí se stávajícím zněním nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád”, ve znění pozdějších nařízení.

•9.3 Obsah Listů č. 4/2010

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.4/2010 uvedený v příloze č.8 zápisu.

•9.4 Změna usnesení bodu 9.1 RMČ 106/V

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu:

a) souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

b)  navrhnout doplnění příloh č.1, č.3, č.4, č.5 a č.6 předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích tak, jak je uvedeno v příloze č.9 zápisu.

 

 

V Brně – Tuřanech 8.9.2010

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany