Usnesení z 107/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.8.2010

Usnesení z 107/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.8.2010

25.8.2010

Přítomni dle prezenční listiny:                            Omluvena:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                             Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Kontrolní výbor-zápis

1.4 Zápis ze společného zasedání komisí

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Harmonogram etapizace výstavby pro akci Zástavba rodinnými domy – Mariánské dvorky

2.2 Přechod pro chodce Sokolnická – výkon koordinátora BOZP

2.3 Spojovací komunikace Měšťanská – Hanácká – stavební úprava  retardérů

2.4 Tuřanská stavební s.r.o. – studie zástavby

2.5 Petice obyvatel ulice Votroubkovy

3)     ROZPOČET

3.1 Žádost obce Podolí o snížení úhrady neinvestičních výdajů na žáka

3.2 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

3.3 Rozpočtový výhled na období 2011-2019

3.4 Změna účelu využití části investičního transferu poskytnutého z rozpočtu města

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Tuřanské náměstí 3 – rekonstrukce oplocení – výběr zhotovitele

6.2 Tuřanské náměstí 3 – DSP úprava pekárny – výběr zpracovatele PD

6.3 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 266/1 a 1332 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou smyčky NN

6.4 Ukončení nájmu pozemku p.č. 887/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zimní údržba pěších komunikací a zastávek MHD v MČ Brno-Tuřany – výběr nejvhodnější nabídky

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 107/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Kontrolní výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 22/V. zasedání  Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 19.8.2010.

•1.4 Zápis ze společného zasedání komisí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze společného zasedání Komise stavební, rozvoje a správy majetku a Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo dne 23.8.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Harmonogram etapizace výstavby pro akci Zástavba rodinnými domy – Mariánské dvorky

Usnesení:

Rada bere na vědomí harmonogram etapizace výstavby v lokalitě mezi ulicemi Mysliveckou a Sokolnickou s názvem Zástavba rodinnými domy Mariánské dvorky.

•2.2 Přechod pro chodce Sokolnická – výkon koordinátora BOZP

Usnesení:

Rada  schvaluje nabídku Ing.Radima Kobzy, Brno na výkon koordinátora BOZP při stavbě přechodu pro chodce na ulici Sokolnické v celkové ceně  5 250,- Kč a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.3 Spojovací komunikace Měšťanská – Hanácká – stavební úprava  retardérů

Usnesení:

Rada  schvaluje provedení stavební úpravy retardérů na spojovací komunikaci  Měšťanská – Hanácká dle nabídky firmy KODASTAV s.r.o., Brno v počtu 3 ks retardérů v ceně 29 934,- Kč vč.DPH.

•2.4 Tuřanská stavební s.r.o. – studie zástavby

Usnesení:

Rada nemá připomínky a námitky k záměru zástavby na pozemcích p.č. 4522, 4523 a 4524, k.ú. Tuřany rodinnými domy v počtu 10 ks  za předpokladu řešení výstavby rodinnými domy se šikmými střechami s taškovou krytinou v souladu s charakterem okolní zástavby.

•2.5 Petice obyvatel ulice Votroubkovy

Usnesení:

Rada bere na vědomí závěry Komise stavební, rozvoje a správy majetku a Komise dopravy a veřejného pořádku k petici obyvatel ulice Votroubkovy a pověřuje starostu a předsedy komisí projednáním problematiky se zástupci petičního výboru.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Žádost obce Podolí o snížení úhrady neinvestičních výdajů na žáka

Usnesení :

Rada neschvaluje snížení úhrady neinvestičních výdajů ZŠ za žáka z obce Podolí navštěvujícího ve školním roce 2009/2010 ZŠ Měšťanská 21, Brno.

•3.2 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Holásky. Text smlouvy tvoří přílohu č.1 zápisu.

•3.3 Rozpočtový výhled na období 2012-2019

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období  2012-2019 uvedený v příloze č.2 tohoto zápisu.

•3.4 Změna účelu využití části investičního transferu poskytnutého z rozpočtu města

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti Zastupitelstvu města Brna o souhlas se změnou účelu využití části investičního transferu ve výši 457.000,- Kč postoupeného z rozpočtu města Brna městské části Brno-Tuřany na pořízení nového hasičského vozidla na investiční transfer na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Tuřanské náměstí 3 – rekonstrukce oplocení – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada  schvaluje rekonstrukci zděného oplocení dvora objektu Tuřanské náměstí 3, Brno dle nabídky firmy SIDESTAV, spol. s r.o., Pražská 670/80, Brno za cenu 433 583,- Kč včetně DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 Tuřanské náměstí 3 – úprava pekárny – výběr zpracovatele PD

Usnesení:

Bod stažen z programu.

•6.3 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 266/1 a 1332 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou smyčky NN

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 266/1 a 1332 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou Brno, Jahodová, smyčky NN, Kleis za podmínky, že nebudou stavbou poškozeny ani odstraněny trvalé porosty na těchto pozemcích.

•6.4 Ukončení nájmu pozemku p.č. 887/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 887/4 k.ú. Brněnské Ivanovice s Ludmilou Fryštenskou, Brno dohodou ke dni 31.12.2010.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Zimní údržba pěších komunikací a zastávek MHD v MČ Brno-Tuřany – výběr nejvhodnější nabídky

Usnesení:

Rada schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky “Zimní údržba pěších komunikací a zastávek MHD v městské části Brno-Tuřany” uchazeči Martin Minks, Terezy Novákové 101, 621 00  Brno.

Rada ukládá ÚMČ předložit Radě ke schválení návrh smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 25.8.2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany