Usnesení z 106/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.8.2010

Usnesení z 106/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.8.2010

11.8.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Geodetické zaměření chodníku na ulici Kaštanové

2.2 PD DUR víceúčelová  hala v areálu Sokola při ulici Hanácké

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 8/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost sdružení SDH Brno-Holásky o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Jednostranné zvýšení nájemného z bytů

6.2 MŠ Zapletalova  – vícepráce

6.3 Tuřanské náměstí 3 – vícepráce

6.4 Tuřanské náměstí 3 – úprava vchodu pro umístění bankomatu

6.5 MŠ U Lípy Svobody – výměna oplocení

6.6 ZS Holásecká – doplnění výměny výplní otvorů

6.7 Stavební úpravy  chodníků

6.8 Radnice – oprava komína

6.9 ZŠ Měšťanská – stav střechy

6.10 Opětovné vyjádření k převodu/prodeji/pronájmu pozemků

6.11 Vyjádření k budoucímu svěření pozemků p.č. 1493/1, 1493/2, 1493/3  k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

9.2 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 106/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Geodetické zaměření chodníku na ulici Kaštanové

Usnesení:

Rada schvaluje provedení geodetického zaměření chodníku na ulici Kaštanové dle nabídky Geodetické kanceláře Kraus spol. s r.o. za cenu 7.500,- Kč bez DPH (9.000,- Kč vč. DPH).

•2.2 PD DUR víceúčelová  hala v areálu Sokola při ulici Hanácké

Usnesení:

Rada  schvaluje zpracování projektové dokumentace v úrovni pro územní rozhodnutí na stavbu víceúčelové  haly v areálu Sokola při ulici Hanácké firmou Musil,Hybská-architektonický atelier s.r.o., Brno za cenu 258.000,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•3.1  Rozpočtové opatření č. 8/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010, které tvoří přílohu č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost sdružení SDH Brno-Holásky o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč sdružení SDH Brno-Holásky na akci Tradiční Bartolomějské hody 2010 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Jednostranné zvýšení nájemného z bytů

Usnesení :

Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytů pronajatých městskou částí dle zákona č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu s účinností od 1.ledna 2011 pro byt na Tuřanském nám. 1 na 69,- Kč/m²/měsíc a pro byty na Pastevní 1 na 75,- Kč/m²/měsíc.

•6.2 MŠ Zapletalova  – vícepráce

Usnesení:

Rada schvaluje rozsah nutných víceprací na stavebních úpravách sociálního zařízení budovy MŠ Zapletalova 67, Brno, nabídkovou cenu zhotovitele,  firmy SIDESTAV spol. s r.o., Brno, ve výši 285 870,- vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 ke SOD 10-01-07.

•6.3 Tuřanské náměstí 3 – vícepráce

Usnesení:

Rada schvaluje rozsah nutných víceprací na stavebních úpravách budovy Tuřanské nám. 3, Brno, nabídkovou cenu zhotovitele,  firmy SIDESTAV spol. s r.o., Brno, ve výši 286 866,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 ke SOD 10-01-05.

•6.4 Tuřanské náměstí 3 – úprava vchodu pro umístění bankomatu

Usnesení:

Rada schvaluje úpravu vstupních dveří v místě pro bankomat v budově Tuřanské nám. 3, Brno dle nabídky firmy Alkom Security, akciová společnost, Praha v ceně 43 748,- Kč vč. DPH.

•6.5 MŠ U Lípy Svobody – výměna oplocení

Usnesení:

Rada schvaluje výměnu oplocení školní zahrady MŠ U Lípy Svobody 3, Brno v části přiléhající k veřejné komunikaci ulice U Lípy Svobody a výměnu brány na zahradu školy dle nabídky firmy Kodastav s.r.o., Brno za cenu 121.078,- Kč vč. DPH.

•6.6 ZS Holásecká – doplnění výměny výplní otvorů

Usnesení:

Rada schvaluje výměnu 1 ks dveří a 4 ks oken na budově ZS Holásecká 31, Brno dle nabídky firmy A OKNA, Kuřim  v ceně 42 241,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 ke SOD 10-01-08.

•6.7 Stavební úpravy  chodníků

Usnesení:

Rada schvaluje předlažbu chodníků Tuřanské náměstí, Rolencova a Zapletalova dle nabídky firmy  Kodastav s.r.o., Brno za cenu 493 845,- Kč vč. DPH v rozsahu dle situace v příloze č.5 zápisu.

•6.8 Radnice – oprava komína

Usnesení:

Rada schvaluje opravu poškozeného komína na budově radnice dle nabídky firmy SIDESTAV spol. s r.o.,  Brno za cenu  24 259,- Kč vč. DPH.

•6.9 ZŠ Měšťanská – stav střechy

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ Brno-Tuřany zajistit nabídky na provedení opravy střechy budovy ZŠ Měšťanská 21, Brno.

•6.10 Opětovné vyjádření k převodu/prodeji/pronájmu pozemků

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č.1084 a p.č.1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti 1. FC Brno a.s.

Rada nedoporučuje převod příp. pronájem pozemků p.č.1084 a p.č.1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti 1. FC Brno a.s.

•6.11 Vyjádření k budoucímu svěření pozemků p.č. 1493/1, 1493/2, 1493/3  k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí se svěřením pozemků p.č. 1493/1, 1493/2, 1493/3 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany po jejich nabytí do majetku města.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.

•9.2 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna.

 

 

V Brně – Tuřanech 11.8.2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany