Usnesení z 105/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.7.2010

Usnesení z 105/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.7.2010

28.7.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 1316/8 a 1316/7 k. ú. Brněnské Ivanovice stavbou sjezdu

2.2 Petiční stížnost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkova

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Technické zhodnocení pronajatého majetku Českou poštou, s.p.

6.2 Darování budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Cisternová automobilová stříkačka – smlouva

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 105/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 1316/8 a 1316/7 k. ú. Brněnské Ivanovice stavbou sjezdu

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 1316/7 a 1316/8 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou sjezdu na pozemek p.č. 1316/10 za těchto podmínek:

– stavební úpravy části pozemku dotčeného stavbou vjezdu budou provedeny dle dokumentace, ověřené stavebním úřadem v příslušném řízení

– okolní terén bude po dokončení stavby uveden do původního stavu.

•2.2 Petiční stížnost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkova

Usnesení:

Rada ukládá Komisi dopravy a veřejného pořádku a Komisi stavební, rozvoje a správy majetku projednat a zaujmout stanovisko k petiční stížnosti  obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkova ve věci vjezdu do areálu společnosti SASTA CZ a.s., Brno.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Technické zhodnocení pronajatého majetku Českou poštou, s.p.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Českou poštou, s.p. o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku – nebytových prostor na radnici, Tuřanské náměstí 1, Brno. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6.2 Darování budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem týkající se darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací je uveden v příloze č.2 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Cisternová automobilová stříkačka – smlouva

Usnesení:

Rada schvaluje kupní smlouvu č.02706/THZ/2010 na dodání cisternové automobilové stříkačky od dodavatele SPS – VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany.Text smlouvy je uveden v příloze č.3 zápisu.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 28.7.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany