Usnesení z 104/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.7.2010

Usnesení z 104/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.7.2010

14.7.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Navýšení počtu funkčních míst Úřadu městské části Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Kanalizace Dvorska – změna PD DUR

2.2 Sokolnická – přechod pro chodce – smlouva

2.3 Reklamní plochy při ulici Špirkově

2.4 Zvyšování BESIP, část M – Sokolnická, přechod pro chodce – výběr zhotovitele

2.5 Zvyšování BESIP, část M, Sokolnická – přechod pro chodce, TDI

3)     ROZPOČET

3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany  na rok 2011

3.2 Rozpočtové opatření č. 7/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Ladislavem a Marií Přichystalovými

6.2 Pronájem nebytových prostor na Tuřanském náměstí 3 České poště, s.p.

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zimní údržba pěších komunikací a zastávek MHD v MČ Brno-Tuřany – výzva k podání nabídky

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 104/V. schůze RMČ a pověřuje Zdeňka Svobodu podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Navýšení počtu funkčních míst Úřadu městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Brna zařazených do Úřadu městské části Brno-Tuřany na 14 funkčních míst.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Kanalizace Dvorska – změna PD DUR

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování změny projektové dokumentace kanalizace Dvorska pro územní rozhodnutí spočívající v aktualizaci dokumentace v souvislosti s pozemkovými úpravami dle nabídky firmy PÖYRY Environment a.s., Brno za cenu 84 600,-Kč + DPH.

•2.2 Sokolnická – přechod pro chodce – smlouva

Usnesení:

Rada schvaluje text smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Tuřany a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, která se týká dotčení pozemku stavbou přechodu pro chodce na ulici Sokolnické a tvoří přílohu č.1 zápisu.

•2.3 Reklamní plochy při ulici Špirkově

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním reklamy na zábradlí ve správě BKOM v ulici Špirkově v souladu s doporučením Komise stavební, rozvoje a správy majetku.

•2.4 Zvyšování BESIP, část M – Sokolnická, přechod pro chodce – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada  schvaluje zhotovení stavby „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, část M, Sokolnická – přechod pro chodce” dle nabídky firmy ZEMAKO, s.r.o. za cenu 1 481 486,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.5 Zvyšování BESIP, část M, Sokolnická – přechod pro chodce, TDI

Usnesení:

Rada  schvaluje nabídku BKOM a.s., Renneská tř. 1a na výkon technického dozoru investora při realizaci akce „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, část M, Sokolnická – přechod pro chodce” za cenu 27 000,- Kč vč. DPH. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany  na rok 2011

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2011, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

•3.2 Rozpočtové opatření č. 7/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.7/2010, které tvoří přílohu č.4 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč příspěvkové organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně na posílení nákupu knihovního fondu pobočky na Tuřanském nám. 1, 620 00 Brno. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Ladislavem a Marií Přichystalovými

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu v domě Pastevní 1, Brno s Ladislavem a Marií Přichystalovými, který tvoří přílohu č.6 zápisu.

•6.2 Pronájem nebytových prostor na Tuřanském náměstí 3 České poště, s.p.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Tuřanské náměstí 3, Brno s Českou poštou, s.p. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.7 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zimní údržba pěších komunikací a zastávek MHD v MČ Brno-Tuřany – výzva k podání nabídky

Usnesení:

Rada schvaluje výzvu k podání nabídky pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Zimní údržba pěších komunikací a zastávek MHD v městské části Brno-Tuřany”, která tvoří přílohu č.8 zápisu.

Rada schvaluje seznam dodavatelů., kteří budou vyzváni k podání nabídky:

Karel Zeman, Černého 818/39, Brno, IČ: 62095773

Martin Minks, Terezy Novákové 165/101, Brno, IČ:69756678

MOP BRNO, spol. s r. o., Žebětínská 821/70, Brno, IČ:48910546

DVOŘÁK comte, a.s., Malá Strana 20, Cetkovice, provozovna Palackého nám. 79/9, Brno, IČ:25329219

.A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, Brno, IČ:48908746

Technické služby Slatina, Přemyslovo náměstí 6/13, Brno, IČ:00405434

Rada ustanovuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek a provede posouzení kvalifikace. Rada jmenuje jejími členy:

Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Sylva Kostková, MVDr. Dagmar Malá, p. Ivan Drahola, Ing. Jan Petrás

a jejími náhradníky:

Ing. Vlasta Hrdlíková, Ing. Jan Šnajdr, Ing. Jitka Gallová, p. Zdeněk Svoboda, p. Vladimír Doležal

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 14.7.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vlasta Hrdlíková                                                         Zdeněk Svoboda

místostarostka MČ Brno-Tuřany                                 člen Rady MČ Brno-Tuřany