Usnesení z 103/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.6.2010

Usnesení z 103/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.6.2010

30.6.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                      Omluvena:Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Rekonstrukce komunikace na ulici Jahodové

3)     ROZPOČET

3.1 Žádost obce Prace o prominutí pohledávky a o splátkový kalendář

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Pravidla pro poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

4.2 Žádost TJ Brno Dvorska o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Smlouva na výkon TDI pro stavební  úpravy soc. zařízení MŠ Holásecká, budova Zapletalova

6.2 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Cisternová automobilová stříkačka – výběr nejvhodnější nabídky

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Vyjádření k udělení Ceny města Brna

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 103/V. schůze RMČ a pověřuje Ing.Jana Šnajdra podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 11.5.2010.

•1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 8.6.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Rekonstrukce komunikace na ulici Jahodové

Usnesení:

Rada schvaluje rekonstrukci části komunikace p.č.250/27 k.ú.Brněnské Ivanovice ulice Jahodové dle nabídky firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., Brno za cenu  96 780,-Kč vč.DPH a ukládá ÚMČ vystavit objednávku.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Žádost obce Prace o prominutí pohledávky a o splátkový kalendář

Usnesení:

Rada

a) doporučuje Zastupitelstvu neschválit prominutí části pohledávky obci Prace na neinvestičních výdajích Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace ve školním roce 2008/2009 ve výši 18.000,- Kč z jistiny a úroky z prodlení ve výši 7.480,82 Kč.

b) odkládá projednání splátkového kalendáře s obcí Prace na schůzi Rady následující po zasedání Zastupitelstva.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Pravidla pro poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

Usnesení :

Rada schvaluje Pravidla pro poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti a schvaluje text těchto Pravidel uvedený v příloze č.1 zápisu.

•4.2 Žádost TJ Brno Dvorska o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč občanskému sdružení TJ Brno Dvorska na “Dvorské hody”, které se konají 28.-29.8.2010 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Smlouva na výkon TDI pro stavební  úpravy soc. zařízení MŠ Holásecká, budova Zapletalova

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing.Hanou Tupou, Kuřim na výkon technického dozoru investora při stavebních úpravách sociálního zařízení v MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67, Brno a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•6.2 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky.

Rada doporučuje pronájem pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Cisternová automobilová stříkačka – výběr nejvhodnější nabídky

Usnesení:

Rada schvaluje zadání nadlimitní veřejné zakázky “Statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany – cisternová automobilová stříkačka” uchazeči SPS – VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany.

Rada ukládá ÚMČ předložit Radě ke schválení návrh smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Vyjádření k udělení Ceny města Brna

Usnesení:

Rada vyjadřuje plnou podporu návrhu na udělení Ceny města Brna za rok 2010 pro oblast výchova a vzdělání plukovníkovi letectva v.v. Emilu Bočkovi, jehož podání zajišťuje RMČ Brno-Bystrc.

 

 

V Brně – Tuřanech 30.6.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Jan Šnajdr

starosta MČ Brno-Tuřany                                                        člen Rady