Usnesení z 102/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.6.2010

Usnesení z 102/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.6.2010

24.6.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Náboženské obce Církve čs. husitské v Brně – Tuřanech o dotaci

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 ZS Holásecká 31 – výběr zhotovitele stavebních úprav

6.2 MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67 – výběr zhotovitele stavebních úprav

6.3 MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67 – TDI

6.4 MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67 – koordinátor BOZP

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

 

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 102/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Náboženské obce Církve čs. husitské v Brně – Tuřanech o dotaci

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč církevní organizaci Náboženská obec Církve československé husitské v Brně – Tuřanech na opravu zvonu, jeho nové upevnění a převedení na elektrický pohon a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 ZS Holásecká 31 – výběr zhotovitele stavebních úprav

Usnesení:

Rada  schvaluje výměnu oken a dveří zdravotního střediska Holásecká 31, Brno dle nabídky A-OKNA s.r.o., Tišnovská 47, Kuřim za cenu  959.930,-.Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67 – výběr zhotovitele stavebních úprav

Usnesení:

Rada  schvaluje stavební úpravy sociálního zařízení v  MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67, Brno dle nabídky SIDESTAV spol. s r.o., Pražská 80, Brno za cenu 984.226,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.3 MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67 – TDI

Usnesení:

Rada  schvaluje nabídku Ing.Hany Tupé, Kuřim na výkon technického dozoru investora při stavebních úpravách sociálního zařízení v MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67, Brno za cenu 32 000,-Kč (není plátce DPH).

•6.4 MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67 – koordinátor BOZP

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Ing.Jana Patočky na výkon koordinátora BOZP za cenu 24 000,-Kč (není plátce DPH) při stavebních úpravách sociálního zařízení v MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova 67, Brno.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 24.6.2010

 

 

 

 

 

Ing. MiroslavDorazil                                             Ing.VlastaHrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany