Usnesení z 101/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.6.2010

Usnesení z 101/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.6.2010

16.6.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

1.4 Kontrolní výbor-zápis

1.5 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na volební období 2010-2014

1.6 Harmonogramy schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva

1.7 Program 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.8 Záměr zřízení organizační složky Rozmarýnek, kulturní centrum městské části Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Petlákova – polní cesta

2.2 Oplocení pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky

2.3 Vitality centrum

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 6/2010

3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost ZO ČSOP Narcis o veřejnou finanční podporu

4.2 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

5)     ŠKOLY

5.1 Přerušení provozu MŠ v měsících 7 – 8/2010 – zrušení usnesení bodu 5.2. z 95/V. schůze RMČ

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Nájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 – dodatek č. 5

6.2 Přeložení telefonní přípojky České pošty, s.p. do objektu Tuřanské náměstí 3

6.3 Vyjádření ke koupi pozemků p.č. 1493/1, 1493/2 a 1493/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 101/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze 14. jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo dne 8.6.2010.

•1.4 Kontrolní výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 21/V. zasedání  Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 10.6.2010.

•1.5 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na volební období 2010-2014

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu stanovit počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ve volebním období 2010-2014 na 17.

•1.6 Harmonogramy schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany ve 2. pololetí roku 2010 v termínech uvedených v příloze č.1 zápisu.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit termín 16.9.2010 pro 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ve 2. pololetí roku 2010.

•1.7 Program 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 25/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 24.6.2010 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 24/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 24/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2010, 9. Rozpočtové opatření č. 6/2010, 10. Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, 11. Návrh obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 13. Změna ÚPmB u Holáseckých jezer, 14. Změna směrné části ÚPmB lokalita Žleby,  15. Průmyslová zóna Tuřany, 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1084 a p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 724/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2355 a 2356 k.ú. Holásky, 19. Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 1352/18 a části p.č. 1352/16 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Termín 26/V.zasedání Zastupitelstva, 21. Stanovení  počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, 22. Různé, 23. Závěr.

•1.8 Záměr zřízení organizační složky Rozmarýnek, kulturní centrum městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje záměr zřízení organizační složky Rozmarýnek, kulturní centrum městské části Brno-Tuřany.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Petlákova – polní cesta

Usnesení:

Rada bere na vědomí podání Českého zahrádkářského svazu Brno, ZO Brněnské Ivanovice na úpravu polní cesty v prodloužení ulice Petlákovy k dálničnímu tělesu a ukládá ÚMČ předat požadavek k řešení Odboru správy budov MMB.

•2.2 Oplocení pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nesouhlasí s oplocením uliční části pozemku p.č. 2248 tak, jak je provedeno a požaduje, aby byla zachována  šířka veřejného prostranství min. 8 m od vnější hrany veřejného komunikačního pozemku.

•2.3 Vitality centrum

Usnesení:

Rada bere na vědomí podání Ing. Miloslava Blažka, Brno ve věci plánované výstavby Vitality centra v Holáskách a požaduje toto podání předložit Zastupitelstvu na jeho 25/V. zasedání v bodě Návrhy a podněty občanů.

•3)    ROZPOČET

  • 3.1 Rozpočtové opatření č. 6/2010

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 6/2010. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

•3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2010

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2010 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost ZO ČSOP Narcis o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory občanskému sdružení ZO ČSOP Narcis ve výši 5.500,- Kč na pořízení odborné literatury, kopírovacího zařízení, datových médií a jiných drobných předmětů za účelem propagace sdružení, výroby vzdělávacích letáků a programů souvisejících s ochranou životního prostředí a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•4.2 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 7.000,- Kč občanskému sdružení Tělocvičná jednota Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce „Dondite k nám na besedu” a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Přerušení provozu MŠ v měsících 7 – 8/2010 – zrušení usnesení bodu 5.2. z 95/V. schůze RMČ

Usnesení:

Rada ruší usnesení bodu 5.2. z 95/V. schůze Rady.

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2010 dle rozpisu uvedeného v příloze č.5 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Nájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 – dodatek č.5

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.5 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v budově ZŠ Měšťanská 21, Brno s Petrem Kadlecem. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.6 zápisu.

•6.2 Přeložení telefonní přípojky České pošty, s.p. do objektu Tuřanské náměstí 3

Usnesení:

Rada souhlasí s vybudováním koncového bodu veřejné telekomunikační sítě a přípojného vedení k tomuto bodu v objektu Tuřanské náměstí 3 na náklady České pošty, s.p. a souhlasí se vstupem osob pověřených společností Telefónica O2 CR, a.s. do objektu za účelem vybudování koncového bodu a přípojného vedení.

•6.3 Vyjádření ke koupi pozemků p.č. 1493/1, 1493/2 a 1493/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje koupi pozemků p.č. 1493/1, 1493/2 a 1493/3 k.ú. Brněnské Ivanovice od Jany Musilové a Miroslava Musila, Brno, z úrovně města.

Hlasování: pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : OV                                                               Termín : příští RMČ

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 16.6.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany