Schválený rozpočet 2012

Schválený rozpočet 2012

schváleno na 10/VI. Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany dne 19.12.2011

Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2012

schváleno na 10/VI. Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany dne 19.12.2011

 

PŘÍJMY

druhové

třídění

Text částka

v tis. Kč

specifikace
13xx Poplatky a daně 1.048 Správní a místní poplatky
211x Příjmy z vlastní činnosti 70 Příjmy z poskytování služeb
213x Příjmy z pronájmu majetku 2.222 Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141 Příjmy z úroků 100 Úroky z bankovních účtů
232x Ostatní nedaňové příjmy 100 Nahodilé příjmy
4112 Neinvestiční dotace z centrální úrovně 3.713 Přijaté dotace od státu
4121 Neinvestiční dotace z územní úrovně 22.860 Přijaté dotace od magistrátu
 

 

PŘÍJMY   CELKEM 30.113  
8115 Financování 299 Zapojení zůstatku z nevyčerpané dotace JMK 2011
38 Zapojení sponzorských darů na ples
CELKEM 30.450  

 

VÝDAJE

odvětvové třídění text celkem v tis. Kč dílčí

v tis.Kč

specifikace
 

1014

 

ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35 35 deratizace
 

2212

 

silnice 1.967  

1.320

500

147

 

 

čištění a zimní údržba komunikací

opravy komunikací

PD DSP příjezdová cesta – kom. Rolencova – Hol. Písníky

 

2219

 

 

ostatní záležitosti pozemních komunikací

 

1.083 12

15

100

30           926

DHDM

vybavení komunikací

posudky, studie, apod.

opravy vybavení komunikací

údržba  a úklid chodníků, ÚZ 99

2223 bezpečnost silničního provozu 225 25

200

provoz radaru

realizace projektu BESIP

 

2310

 

pitná  voda 15 15 rozbory vody, opravy a údržby studní
3111 předškolní zařízení 3.264 150

80

1.984

 

 

100

100

50

200

200

100

300

                    

posudky, studie

nákup služeb

neinvestiční dotace PO, z toho: MŠ Holásecká     1.178

MŠ U Lípy Svob.   462

MŠ V Aleji             344

opravy a údržba pro všechny MŠ

MŠ U Lípy Svobody- oprava opěrné zdi

MŠ V Aleji – oprava oplocení

MŠ Zapletalova – odvodnění budovy

MŠ Holásecká – rekonstrukce kotelny

MŠ Holásecká – rekonstrukce školního hřiště

MŠ U Lípy Svobody – PD – půdní vestavba,

výměna stropu, zateplení budovy

 

 

3113

 

 

 

 

základní školy

 

 

 

4.424

500

20

50

300

3.094

460

 

posudky, studie

nákup  služeb

opravy a údržba

ZŠ Měšťanská – jídelna – výměna oken

neinvestiční dotace PO

budova Požární – přístavba tělocvičny

 

3141  

školní stravování

 

630 630 neinvestiční dotace
3314  

činnosti knihovnické

 

12 12 veřejná finanční podpora – knihovna
 

3330

 

 

činnosti registrovaných církví a           náboženských společností

 

70 50

20

veřejná finanční podpora – Římskokatolická farnost

veřejná finanční podpora – Husův sbor

3349  

ostatní záležitosti sděl.prostředků

 

80 80 tisk novin „Listy”
 

3399

 

ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 286 220

66

 

náklady na kulturu

veřejná finanční podpora na hody a ostatky

(Tuřany 18, Holásky 18, Br. Ivanovice 18, Dvorska 12)

3419  

ostatní tělovýchovná činnost

 

270  

230

40

 

veřejná finanční podpora TV spolkům na provoz

veřejná finanční podpora na jednotlivé akce

3421  

využití volného času dětí a mládeže

 

10 10  

veřejná finanční podpora mládež. zájmovým spolkům

 

 

3429

 

 

 

ostatní zájmová činnost a rekreace

 

45  

35

10

 

veřejná finanční podpora ostatním zájmovým spolkům

veřejná finanční podpora SDH BI

3511  

všeobecná ambulantní péče

 

566  

486

80

 

 

provozní náklady – zdravotní středisko

opravy a udržování

 

3612 bytové hospodářství 905  85

20

500

 

300

 

služby, drobný nákup, energie

opravy a údržba bytů

Dům Pastevní – úprava dvora a dokončení rekonstrukce oplocení

budova radnice – úprava veřejného prostranství a přesun pobočky KJM

 

 

3631

 

 

 

veřejné osvětlení

 

85 60

 

25

montáž a demontáž  prvků vánočního osvětlení

včetně el. energie

opravy osvětlení

 

3632

 

pohřebnictví 16 16 sociální pohřby
3722  

sběr a svoz komunálních odpadů

 

50 50 kontejnery
3729  

ostatní nakládání s odpady

 

200 200  

černé skládky

 

3745 péče o vzhled obcí a veřej. zeleň 3.121  

2.971

 

150

 

 

náklady na DDHM, drobné výdaje, znalecké posudky + PD, nákup služeb

opravy a udržování

 

4171  

příspěvek na živobytí

 

30 30 příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi
4172  

doplatek na bydlení

 

10 10 doplatek na bydlení osobám v hmotné nouzi
4173  

mimořádná okamžitá pomoc

 

20 20 mimořádná okamžitá pomoc osobám v hmotné nouzi
4182  

příspěvek na zvláštní pomůcky

 

10 10 dávky zdravotně postiženým
4332  

zařízení pro výkon pěstounské péče

 

28 28 veřejná finanční podpora obyvatelstvu
 

4351

 

osobní asistence a peč.služba 10 10 veřejná finanční podpora
4357 domovy 5 5 veřejná finanční podpora
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4 4  

materiál a služby (Domovinka)

 

5212 ochrana obyvatelstva 40 40 VISO – opravy
5512  

požární ochrana – dobrovolná část

 

1.121 363

30

200

100

428

 

provozní náklady

opravy a udržování

SDH Holásky – zateplení fasády

SDH BI – fasáda

lanový naviják pro CAS a elektrocentrála

(299 z JMK)

6112  

místní zastup. orgány

 

1.960 1.960 mzdové náklady
6171  

činnost místní správy

 

 

9.433

 

9.293

140

činnost státní správy

opravy a udržování

 

6310

 

obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 70 služby peněžních ústavů
 

6330

 

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 350 350 fondy
 

 

VÝDAJE   CELKEM 30.450  

Poznámky:

a) do rozpočtu není zahrnuta daň zpříjmu právnických osob za obce, protože je stejná na straně příjmů i výdajů

b) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně

c) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ

 

V Brně    19.12.2011

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany