Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity

Úřad městské části Brno-Tuřany vybírá poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních na území městské části Brno-Tuřany určených k přechodnému ubytování za úplatu.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

222

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Brno-Tuřany vybírá poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních na území městské části Brno-Tuřany určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
  • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Od poplatku je osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna, včetně zařízení svěřených městské části. Na ubytovací kapacitu v zařízeních, která jsou pronajata soukromým podnikatelským subjektům, se osvobození nevztahuje.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatník(ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti a stejným způsobem ohlásí ubytovatel ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu do které zapisuje dobu ubytování, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ubytovatel je povinen zaplatit poplatek jednorázově bez vyměření za kalendářní rok vždy do 31. března následujícího kalendářního roku na účet Úřadu městské části Brno-Tuřany a zároveň podat Úřadu písemné hlášení s výpočtem poplatku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odvedením poplatku za uplynulý kalendářní rok a podáním hlášení s výpočtem poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek z ubytovací kapacity: 5,- Kč za každé využité lůžko a den

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:  č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol 1345

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 31. března následujícího roku

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace