Legalizace a vidimace

Legalizace a vidimace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

1. Identifikační číslo

173

2. Kód

173

3. Pojmenování (název) životní situace

Legalizace a vidimace

4. Základní informace k životní situaci

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověření pravosti podpisu se neprovede:

– jde-li ověřován podpis na listině,která je psána vjiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně přeložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka

– je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

– jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Vidimace se neprovede:

– je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

– je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele

– je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

– jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

– jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,

– není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizací ani vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad městské části Brno-Tuřany za obsah listiny neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Legalizace – fyzická osoba jejíž podpis má být ověřen.

Vidimace – kdokoli

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince, aj.).

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany, Blanka Gärtnerová nebo Bc. Věra Suchá, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 233, 545 128 234, gartnerova@turany.cz, sucha@turany.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Legalizace – žadatel předloží platný doklad totožnosti a listinu, na které bude podpis ověřen.

Vidimace – žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Legalizace – za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 30,-Kč za každý podpis.

Vidimace – za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek 30,-Kč.

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Případné pořízení kopie hradí žadatel.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění  pozdějších předpisů

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ,ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Je možné zastoupit občana při legalizaci (ověření pravosti podpisu) formou plné moci?

– Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Blanka Gärtnerová, Bc. Věra Suchá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

4. Základní informace k životní situaci

Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy, kterým je v případě zásahů na území městské části Brno-Tuřany Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.

Pokojným stavem se rozumí faktický stav, který se vytvořil a nerušeně trval po tak dlouhou dobu, že jej lze s ohledem na okolnosti považovat za stav pokojný.

Zásah do pokojného stavu musí být tak zřejmý, že jej lze jednoduše bez složitého dokazování zjistit.

Tímto způsobem se řeší zejména sousedské vztahy jako např. obtěžování sousedů hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi, vnikání chovaných zvířat, narušení hranic mezi pozemky apod.

Návrh na poskytnutí ochrany je třeba podat bez zbytečného odkladu po zásahu, jinak Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany návrh zamítne.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která pociťuje zásah do pokojného stavu jako újmu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po podání návrhu na poskytnutí ochrany pokojného stavu řeší věc Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany ve správním řízení. Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí, kterým se zásah zakáže, uloží se obnovení předešlého stavu, schválí se smír nebo se návrh zamítne.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu nebo návrhu na uložení povinnosti obnovit předešlý stav.

Návrh lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Z podání musí být patrno, kdo jej činí (jméno, datum narození nebo IČ právnické osoby, adresa), které věci se týká a co se navrhuje. Žadatel je také povinen označit další jemu známé účastníky (zejména toho, kdo do pokojného stavu zasahuje).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany, Mgr. Renata Pokorná, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 232, pokorna@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru všeobecného Úřadu městské části Brno-Tuřany.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud ten, jemuž byla vykonatelným rozhodnutím uložena povinnost, tuto povinnost v určené lhůtě dobrovolně nesplní, nařídí Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany exekuci.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu
(o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Mgr. Renata Pokorná

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.9.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.9.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pořádání veřejnosti přístupných podniků

Pořádání veřejnosti přístupných podniků

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Pořádání veřejnosti přístupných podniků

4. Základní informace k životní situaci

Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného podniku pořádaného nebo provozovaného na území městské části Brno-Tuřany je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním informace o konání podniku stanovené vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění.

Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, kromě podniků typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí, lze na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) pořádat:

  • v pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, vdobě od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne
  • v ostatních dnech v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 22.00 hodin příslušného kalendářního dne

Na základě písemné žádosti pořadatele podniku může být z výše uvedeného omezení udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštních předpisů Radou městské části Brno-Tuřany. Písemná žádost musí být doručena Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného podniku konaného na veřejném prostranství je povinen zajistit v místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která podnik pořádá nebo provozuje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku včetně tanečních zábav a diskoték, kromě podniků typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí, na území městské části Brno-Tuřany, je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp.opakujících se podniků
  • datum a místo konání
  • očekávaný počet účastníků podniku
  • počet členů pořadatelské služby

Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

 

Provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí na území městské části Brno-Tuřany je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp. opakujících se podniků
  • datum a místo konání

 

Žádost o udělení výjimky musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele, označení druhu podniku, datum a místo konání, předmět výjimky a jeho zdůvodnění. Žádost musí být doručena Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemného oznámení o pořádání veřejnosti přístupného podniku učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupného podniku

Žádost o udělení výjimky při pořádání veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního podniku

Formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o žádosti o udělení výjimky při pořádání veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního podniku je povinna vydat Rada městské části Brno-Tuřany bezodkladně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušením stanovených povinností se osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu podle zvláštních právních předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Poplatek ze vstupného

Poplatek za užívání veřejného prostranství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

14.7.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.7.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace