Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

220

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatku podléhají náměstí, tržiště, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení.

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí vlastník  nebo nájemce veřejného prostranství, který má s jeho vlastníkem uzavřenou nájemní smlouvu, a město Brno.

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

Poplatku nepodléhají akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní či veřejně prospěšné účely, což je pořadatel akce povinen do osmi dnů po jejím skončení prokázat příslušnému správci poplatku.

Poplatku nepodléhá provádění výkopových prací hrazených z rozpočtu města Brna a městských částí včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi.

Od poplatku jsou osvobozeny výkopové práce, včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi, prováděné za účelem budování, rekonstrukcí, oprav a údržby technických sítí ve vlastnictví:

a) města Brna

b) společností s majoritní majetkovou účastí města Brna

c) společností, v nichž mají společnosti uvedené pod písmenem b) majoritní majetkovou účast

Správcem poplatku pro užívání veřejného prostranství na území městské části Brno-Tuřany je Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství uvedeným způsobem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před započetím užívání veřejného prostranství na území městské části Brno-Tuřany je poplatník povinen učinit u Úřadu městské části Brno-Tuřany písemné ohlášení, ve které uvede dobu, rozsah, způsob užívání a označení zabraného místa, plné jméno nebo název, bydliště (sídlo), rodné číslo, IČO, právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou za ni oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjekt uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny svoje peněžní prostředky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

 8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Orientační plánek s vyznačením záboru

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (v případě zvláštního užívání komunikace)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška k zvláštnímu užívání veřejného prostranství – úhrada místních poplatků

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní sazba                                                                     10,- Kč/m2/den

 

Umístění reklamních zařízení

– billboard                                                                       10 000,- Kč/ks/rok

– reklama typu A                                                                               5,- Kč/m2/den

– ostatní                                                                                10,- Kč/m2/den

 

Vyhrazení trvalého parkovacího místa

– osobní automobil                                                               15 000,- Kč/rok

– nákladní automobil, autobus                                             40 000,- Kč/rok

 

Umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí                   2,- Kč/m2/den

Pořádání reklamních akcí                                                   10,- Kč/m2/den

 

Užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl     10,- Kč/m2/den

 

Umístění mobilního stánku sloužícího pro poskytování prodeje a služeb

– prodej veškerého sortimentu                                         100,- Kč/m2/den

– prodej potravin, ovoce, zeleniny, květin, knih                   20,- Kč/m2/den

– poskytování služeb                                                            10,- Kč/m2/den

 

Restaurační zahrádky, předsunutá prodejní místa              1,- Kč/m2/den

 

Umístění stavebních zařízení, skládek a provádění výkopových prací

– do 10 m2                                                                             200,- Kč/měsíc

– do 20 m2                                                                            300,- Kč/měsíc

– do 50 m2                                                                             600,- Kč/měsíc

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol 1343.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství po celý kalendářní rok je možné poplatek rozdělit do čtyř stejných splátek se splatností vždy k prvnímu dni každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.

Ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit do 8 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku  (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení zvláštního užívání komunikace

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.1.2012

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace