Poplatek ze psů

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a to městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

218

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a to městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník je povinen podat písemné „Ohlášení k poplatku” a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

Ohlášení psa do evidence je povinen učinit každý držitel psa, a to i v případě, kdy jeho pes poplatku nepodléhá, příp. byl od poplatku osvobozen.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen podat písemné „Ohlášení k poplatku” a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

Ohlášení psa do evidence je povinen učinit každý držitel psa, a to i v případě, kdy jeho pes poplatku nepodléhá, příp. byl od poplatku osvobozen.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jeho převzetí z útulku, a držitelé záchranářských psů

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním učiněným písemně na formuláři „Ohlášení k poplatku – místní poplatek ze psů” (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení k poplatku – místní poplatek ze psů

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek ze psů v MČ Brno-Tuřany

Rodinný dům

Základní sazba                                                                     350,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           500,- Kč/rok

 

Bytový dům

Základní sazba                                                                    1 500,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                          2 250,- Kč/rok

 

Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

Rodinný dům

Základní sazba                                                                     120,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           150,- Kč/rok

 

Bytový dům

Základní sazba                                                                     200,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           300,- Kč/rok

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části bez vyměření ročně, nejpozději do 31.března každého roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poplatník je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku  (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.1.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace