Poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

Poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

Městská část Brno-Tuřany poskytuje ze svého rozpočtu dotace

1. Identifikační číslo

2. Kód

180

3. Pojmenování (název) životní situace

Poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

4. Základní informace k životní situaci

Městská část Brno-Tuřany poskytuje ze svého rozpočtu dotace na tyto aktivity:

 • – na podporu občanských zájmových sdružení působících v oblasti kultury, mládeže, tělovýchovy a sociální a zájmové činnosti na území městské části Brno-Tuřany;
 • – na podporu kulturních, školských, mládežnických, sportovních a sociálních akcí a projektů konaných na území městské části Brno-Tuřany, případně reprezentujících město;
 • – na podporu perspektivních kulturních, školských, mládežnických, sportovních a sociálních aktivit;
 • – na podporu činností, které rozvíjejí kulturní úroveň, vzdělání, morálku a estetické cítění občanů, zvláště dětí a mládeže;
 • – na podporu zvláště významných uměleckých a kulturních počinů;
 • – na podporu akcí mládežnických organizací a tělovýchovných jednot;
 • – na podporu sociálních programů a jednorázových akcí se sociálním zaměřením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba (zpravidla občanské sdružení), která žádá o dotaci na některý z výše uvedených účelů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá písemnou žádost o poskytnutí dotace.

Žádost o poskytnutí dotace

 • – na provoz musí být sepsána na formuláři žádosti o dotaci na provoz (příloha č. 1 Pravidel)
 • – na jednorázové akce, opravy, drobné nákupy musí být sepsána na formuláři žádosti o dotaci na jednorázové akce, opravy, drobné nákupy (příloha č. 2 Pravidel)
 • – pro pěstounské rodiny musí být sepsána na formuláři žádosti o dotaci pro pěstounské rodiny (příloha č. 3 Pravidel)

 

 

Žadatel je povinen předložit Úřadu městské části Brno-Tuřany do data stanoveného ve smlouvě vyúčtování poskytnuté dotace, doložené kopiemi faktur nebo jinými účetními doklady.

Přiznání dotace může být podmíněno povinností, že nevyčerpanou dotaci je žadatel povinen vrátit městské části Brno-Tuřany do konce příslušného kalendářního roku.

O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo Městské části Brno-Tuřany na základě doporučení Rady městské části Brno-Tuřany. O dotaci do výše 50.000,- Kč rozhoduje Rada městské části Brno-Tuřany.

V případě nesplnění všech náležitostí se Rada ani Zastupitelstvo nebudou žádostí zabývat.

Po schválení poskytnutí dotace bude s žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o poskytnutí dotace na příslušném formuláři doručené poštou, elektronicky nebo osobně na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Radka Svačinová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 241, svacinova.r@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněnému formuláři žádosti o dotaci na provoz musí žadatel přiložit zejména

 • – u občanských sdružení kopii platných stanov, kopii osvědčení o registraci a potvrzení Ministerstva vnitra ČR o existenci občanského sdružení, příp. zastřešující organizace, které nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u obecně prospěšných společností kopii zakládací listiny a výpis zrejstříku o.p.s., který nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u církevních a náboženských společností kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci žadatele, které nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u příspěvkových a dalších neziskových organizací kopii zřizovací listiny;
 • – u obchodních společností výpis zobchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u fyzických osob dle povahy žádosti je dokladem oprávnění kpodnikání vdané oblasti;
 • – u všech žadatelů kopii dokladu o přidělení IČ a kopii smlouvy o zřízení běžného účtu (nesmí se jednat o termínovaný účet);
 • – finanční rozvahu projektu (viz příloha č. 1 předepsaného formuláře), včetně podrobného položkového rozpočtu celkových výdajů a příjmů (u příjmů uvést, které další právnické a fyzické osoby se podílejí na úhradě nákladů a které další subjekty byly požádány o finanční příspěvek na uvedený projekt);
 • – daňové přiznání a výkaz zisků a ztrát za předešlý rok.

 

Pzn.: Úspěšní žadatelé (neplatí pro rok 2012), kteří v předchozím roce obdrželi dotaci z rozpočtu městské části Brno-Tuřany, přiloží k vyplněnému formuláři pouze: finanční rozvahu projektu (viz příloha č. 1 předepsaného formuláře), včetně podrobného položkového rozpočtu celkových výdajů a příjmů (u příjmů uvést, které další právnické a fyzické osoby se podílejí na úhradě nákladů a které další subjekty byly požádány o finanční příspěvek na uvedený projekt); čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám v dokumentech o existenci a právním postavení žadatele (stanovy, zakládací listiny, registrační listiny apod.), v dokladech o IČ a ve smlouvě o zřízení běžného účtu (viz příloha č. 2 předepsaného formuláře); daňové přiznání a výkaz zisků a ztrát za předešlý rok

 

 

K vyplněnému formuláři žádosti o dotaci na jednorázové akce, opravy, drobné nákupy musí žadatel přiložit zejména:

 • – u občanských sdružení kopii platných stanov, kopii osvědčení o registraci a potvrzení Ministerstva vnitra ČR o existenci občanského sdružení, příp. zastřešující organizace, které nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u obecně prospěšných společností kopii zakládací listiny a výpis zrejstříku o.p.s., který nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u církevních a náboženských společností kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci žadatele, které nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u příspěvkových a dalších neziskových organizací kopii zřizovací listiny;
 • – u obchodních společností výpis zobchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců;
 • – u fyzických osob dle povahy žádosti je dokladem oprávnění kpodnikání vdané oblasti;
 • – u všech žadatelů kopii dokladu o přidělení IČ a kopii smlouvy o zřízení běžného účtu (nesmí se jednat o termínovaný účet).

 

Pzn.: Úspěšní žadatelé (neplatí pro rok 2012), kteří v předchozím roce obdrželi dotaci z rozpočtu městské části Brno-Tuřany, a ti, kteří zároveň ve stejném roce žádají o dotaci na provoz, přiloží k vyplněnému formuláři pouze: čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám v dokumentech o existenci a právním postavení žadatele (stanovy, zakládací listiny, registrační listiny apod.), v dokladech o IČ a ve smlouvě o zřízení běžného účtu (viz příloha č. 1 předepsaného formuláře).

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytnutí dotace na provoz

Žádost o poskytnutí dotace na jednorázové akce, opravy, drobné nákupy

Žádost o poskytnutí dotace pro pěstounské rodiny

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Radka Svačinová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen předložit Úřadu městské části Brno-Tuřany do data stanoveného ve smlouvě vyúčtování poskytnuté dotace, doložené kopiemi faktur nebo jinými účetními doklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, Statut města Brna v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při použití dotace v rozporu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace či při porušení jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy je příjemce dotace povinen ji na písemné vyzvání poskytovatele dotace vrátit.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Ing. Radka Svačinová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.8.2006

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.6.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace