Povolení k provozu výherního hracího přístroje

Povolení k provozu výherního hracího přístroje

Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče.

1. Identifikační číslo

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k provozu výherního hracího přístroje

4. Základní informace k životní situaci

Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj.

Povolení k provozu výherních hracích přístrojů se vydává na žádost provozovatele. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

Je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu, vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů Ministerstvo financí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel výherního hracího přístroje, kterým může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu.

Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.

Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně 2000 Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. Hodinová prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím přístroji během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo v povolení.

Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje odstavec 4. Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč.

Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle zákona. Více než šest výherních hracích přístrojů smí být provozováno pouze v hernách a kasinech.

V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny je zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem.

Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán

 • do celého prostoru provozovny, nebo
 • do místnosti v provozovně výhradně určené k provozování výherních hracích přístrojů, nebo
 • do oddělené části provozovny určené k provozování výherních hracích přístrojů.

Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách, v nichž je vykonávaná činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností.

Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je Odboru ekonomickému Úřadu městské části Brno-Tuřany a příslušnému finančnímu úřadu.

Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních hracích přístrojů musí být účtovány odděleně od případného jiného podnikání provozovatele a jejich základem je evidence podle stavů elektromechanických a elektronických počítadel, která pro tyto účely nesmí být nulována. Náklady a výnosy související s provozováním výherních hracích přístrojů jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období.

 

Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti a žadatel splnil podmínky zákonem stanovené,
 • žadatel prokáže zajištění odborného servisu,
 • podle osvědčení pověřené autorizované osoby je výherní hrací přístroj provozuschopný.

Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel správní poplatek.

Po zaplacení správního poplatku vydá Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací přístroj nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o povolení výherního hracího přístroje učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti

 • Údaje o žadateli (provozovateli výherního hracího přístroje) název, sídlo, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, telefon, příp. fax, e-mail, jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele
 • Období žádaného povolení provozu
 • Přesnou specifikaci výherního hracího přístroje (model, výrobní číslo, číslo výpisu zosvědčení o provozuschopnosti)
 • Umístění výherního hracího přístroje (adresa provozovny, místo vprovozovně – např. herna, prostor se zvláštním provozním režimem)
 • Označení osoby odpovídající za zákaz hry osob mladších 18 let (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození)
 • Soupis podaných příloh

Přílohy k žádosti (originály nebo notářsky ověřené kopie nutno předložit k vidimaci)

 • Doklad o úhradě správního poplatku
 • Výpis zobchodního rejstříku
 • Doklad o bezúhonnosti statutárních zástupců nebo členů právnických osob žadatele (výpis zevidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce)
 • Potvrzení banky o zřízení účtu a složení „ jistoty” ne starší jak 24 měsíců (žadatel je povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 2000000,- Kč)
 • Výpis zosvědčení výherního hracího přístroje
 • Prohlášení o nabytí výherního hracího přístroje, vpřípadě pronájmu opis smlouvy
 • Česné prohlášení uživatele (provozovatele výherního hracího přístroje) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast
 • Zajištění odborného servisu výherního hracího přístroje (smlouva, výpis zobchodního rejstříku, příp. živnostenský list zajišťovatele servisu)
 • Způsob a podmínky manipulace svýherním hracím přístrojem (zejm.evidence tržeb dle počítadel, výběr a vkládání peněz)
 • Herní plán výherního hracího přístroje
 • Vpřípadě umístění výherního hracího přístroje vherně – řád herny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení k provozování výherních hracích přístrojů

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za přijetí žádosti o

a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry činí  5 000,- Kč

b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry činí 3 000,- Kč

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:  č.ú. 19-16622621/0100,

variabilní symbol 1311

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 150 000,- Kč právnické osobě, která na území městské části Brno-Tuřany provozuje výherní hrací přístroj bez povolení, nebo je provozuje v rozporu se zákonem o loteriích, herním plánem nebo podmínkami, které jí byly v povolení uloženy.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.2.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace