Pronájem nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor

Městská část Brno-Tuřany pronajímá nebytové prostory v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny Zastupitelstvem města Brna.

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Pronájem nebytových prostor

4. Základní informace k životní situaci

Městská část Brno-Tuřany pronajímá nebytové prostory v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny Zastupitelstvem města Brna. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Brno-Tuřany. Seznam nebytových prostor vhodných k pronájmu je k dispozici na Úřadě městské části Brno-Tuřany u Evy Rosenbergové. Nebytové prostory, kterými městská část Brno-Tuřany disponuje, je možné využít jako kanceláře, ordinace nebo provozovny pro poskytování služeb.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce o pronájem nebytových prostor

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po obdržení žádosti o pronájem nebytových prostor zveřejní městská část Brno-Tuřany na úřední desce záměr pronájmu těchto nebytových prostor. Záměr musí být zveřejněn po dobu alespoň 15 dnů před rozhodnutím o pronájmu v příslušném orgánu obce, kterým je Rada městské části Brno-Tuřany. V případě schválení pronájmu Radou může být uzavřena nájemní smlouva.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o pronájem nebytových prostor doručené poštou, elektornicky nebo osobně na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nájemné sjednané nájemní smlouvou.

Městská část Brno-Tuřany pronajímá nebytové prostory zpravidla za 900,- Kč/m2/rok. V nájemném nejsou zahrnuty náklady za služby (plyn, el. energie, vodné a stočné).

Sjednané nájemné je splatné zpravidla ve čtvrtletních splátkách  vkladem na účet č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol – dle smlouvy.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě prodlení s placením nájemného se účtuje smluvní pokuta sjednaná nájemní smlouvou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Nezaplacené nájemné může být důvodem k výpovědi ze smlouvy.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.9.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace