Příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Matričním úřadem je také Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten z rozvedených manželů, který při uzavření manželství přijal příjmení manžela, nebo spolu s příjmením společným užíval a na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rozvedený manžel učiní oznámení na matričním úřadu a předloží zákonem stanovené doklady. Matriční úřad , který oznámení o přijetí dřívějšího příjmení přijal , vydá oznamovateli potvrzení o oznámení. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u kterého není manželství zapsáno, je toto písemné oznámení postoupeno matričnímu úřadu podle místa uzavření manželství k zápisu do příslušné matriční knihy.Matriční úřad , který vede příslušnou knihu manželství, vydá po zápisu oznámení nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství a o oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na matrice Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli matričního úřadu.

Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze oznámení učinit též u zastupitelského úřadu České republiky nebo přímo u zvláštní matriky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní návštěvou ÚMČ města Brna,  Brno-Tuřany, odbor všeobecný, Blanka Gärtnerová, pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod, tel. 545 128 233, gartnerova@turany.cz.

U manželství uzavřených v cizině na Zvláštní matrice ÚMČ města Brna, Brno – střed, pracoviště Husova 3, pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ,průkaz o povolení kpobytu)
  • oddací list
  • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným údajem o nabytí právní moci

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na matrice ÚMČ Brno-Tuřany, Blanka Gärtnerová.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oznámení o přijetí předchozího příjmení lze učinit bezodkladně.

Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č 500/2004 Sb.,správní řád ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Pokud rozvedený manžel promešká lhůtu šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, může požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu  o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100,- Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Blanka Gärtnerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace