Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavření manželství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně v přítomnosti dvou svědků před matričním úřadem nebo před orgánem církve. V případě uzavírání manželství v městské části Brno-Tuřany je matričním úřadem Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci si při osobní návštěvě matriky rezervují termín sňatku. Předloží  vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „ Dotazník k uzavření manželství” a předloží originály všech potřebných dokladů.
Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou nebo místostarostou městské části Brno-Tuřany.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

V případě zájmu uzavřít manželství v městské části Brno-Tuřany je třeba, aby se snoubenci dostavili osobně na Úřad městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany, Blanka Gärtnerová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 233, gartnerova@turany.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • doklad totožnosti
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu  (lze prokázat občanským průkazem),
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý),
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený),
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství před orgánem církve. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč
 • b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000Kč
 • c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000Kč

Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Co jsou “matriční úřady”?

– Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Blanka Gärtnerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace