Vydávání rybářských lístků

Vydávání rybářských lístků

Vydávání rybářských lístků

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydávání rybářských lístků

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany vydává rybářské lístky občanům, kteří mají na území městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v městské části Brno-Tuřany.

Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem,

popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem,

jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,

osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany,  Ing. Iva Matějcová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 211, matejcova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let čestné prohlášení zákonného zástupce o místě trvalého pobytu žadatele.

K žádosti pro získání prvního rybářské lístku je nutné přiložit:

– osvědčení o získané kvalifikaci, vydané právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku,

– doklad o zaplacení správního poplatku.

K žádosti pro získání dalšího rybářské lístku je nutné přiložit:

– dříve vydaný rybářský lístek popř. jiný doklad, osvědčující, že žadatel již držitelem rybářského lístku byl,

– doklad o zaplacení správního poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Iva Matějcová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

– 1 rok 100 Kč

– 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč

– 3 roky 200 Kč

– 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč

– 10 let 500 Kč

– 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 35

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 304

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany nevyhoví zcela žádosti o vydání rybářského lístku, vydá o tom rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru všeobecného Úřadu městské části Brno-Tuřany.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně loví ryby, dopouští se:

– přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,

– trestného činu podle § 304 trestního zákoníku a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

– Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).

Čím prokáží mladiství svou identitu?

– Mladiství prokáží svou identitu čestným prohlášením zákoného zástupce.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

– Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Ing. Iva Matějcová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný k vydání rybářského lístku

Při ztrátě rybářského lístku je možné požádat o vydání duplikátu. Pokud byl původní rybářský lístek vydán jiným úřadem, je nezbytné doložit podklady od prvotně vydávajícího úřadu.