Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

4. Základní informace k životní situaci

Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy, kterým je v případě zásahů na území městské části Brno-Tuřany Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.

Pokojným stavem se rozumí faktický stav, který se vytvořil a nerušeně trval po tak dlouhou dobu, že jej lze s ohledem na okolnosti považovat za stav pokojný.

Zásah do pokojného stavu musí být tak zřejmý, že jej lze jednoduše bez složitého dokazování zjistit.

Tímto způsobem se řeší zejména sousedské vztahy jako např. obtěžování sousedů hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi, vnikání chovaných zvířat, narušení hranic mezi pozemky apod.

Návrh na poskytnutí ochrany je třeba podat bez zbytečného odkladu po zásahu, jinak Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany návrh zamítne.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která pociťuje zásah do pokojného stavu jako újmu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po podání návrhu na poskytnutí ochrany pokojného stavu řeší věc Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany ve správním řízení. Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí, kterým se zásah zakáže, uloží se obnovení předešlého stavu, schválí se smír nebo se návrh zamítne.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu nebo návrhu na uložení povinnosti obnovit předešlý stav.

Návrh lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Z podání musí být patrno, kdo jej činí (jméno, datum narození nebo IČ právnické osoby, adresa), které věci se týká a co se navrhuje. Žadatel je také povinen označit další jemu známé účastníky (zejména toho, kdo do pokojného stavu zasahuje).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany, Mgr. Renata Pokorná, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 232, pokorna@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru všeobecného Úřadu městské části Brno-Tuřany.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud ten, jemuž byla vykonatelným rozhodnutím uložena povinnost, tuto povinnost v určené lhůtě dobrovolně nesplní, nařídí Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany exekuci.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu
(o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Mgr. Renata Pokorná

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.9.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.9.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace