Zápis z 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.12.2011

Zápis z 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.12.2011

10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 19.12.2011 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Markéta Bláhová

Za ÚMČ byly dále přítomny: Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV, Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí, Jana Svačinová – referentka účetnictví.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:05 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 16 členů Zastupitelstva.

Starosta vyzval všechny přítomné k uctění památky zesnulého Václava Havla, prvního prezidenta České republiky, minutou ticha.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 10/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele MVDr. Dagmar Malou, referentku životního prostředí a zapisovatelku Mgr. Renatu Pokornou, vedoucí OV.

 

Starosta navrhl zvolit Ing. Vlastu Hrdlíkovou a Mgr. Bc. Petra Foltýna ověřovateli zápisu z 10/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 10/VI. zasedání Zastupitelstva Ing. Vlastu Hrdlíkovou a Mgr. Bc. Petra Foltýna ověřovateli zápisu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 10/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění. Nebyly vzneseny žádné návrhy na změny programu.

Starosta dal hlasovat o programu 10/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje navrženýprogram 10/VI. zasedání Zastupitelstva.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 34/VI. RMČ, bod 7. – dotaz, zda bylo pořízení projektové dokumentace kryto rozpočtem v době schválení.

Odpověděly Ing. Jitka Gallová a Jana Svačinová.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o 3/VI. schůzi Kontrolního výboru, která se konala dne 14.11.2011, a o odpovědích Úřadu. 

Ing. Josef Panáček – informoval o 5/VI. schůzi Finančního výboru, která se konala dne 1.12.2011.

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 4.11.2011 do 19.12.2011. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Dotazy a diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Vlasta Hrdlíková, Antonín Tůma.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Ing. Chvátal – vyjádřil se k odpovědi od Úřadu pro civilní letectví ohledně nespokojenosti občanů s letovým provozem.

Diskuze: starosta, místostarosta.

– dotaz k bodu 13. programu ZMČ – proč Rada doporučila změnu na zónu bydlení.

Odpověděl místostarosta.

– dotazy ohledně vydávání Listů.

Odpověděl starosta a místostarosta.

Ing. Dorazil – dotaz na zřízení emailových adres členům Zastupitelstva.

Odpověděl tajemník.

 

Bod 8. programu ZMČ – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011.

Rada na své 32/VI. schůzi pod bodem programu č. 13 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová, starosta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh Pravidel pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012.

Rada na své 32/VI. schůzi pod bodem programu č. 14 doporučila Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012 uvedená v příloze č. 4 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřanyschvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012 uvedená v příloze usnesení. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Návrh rozpočtu na rok 2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2012 v předpokládaném objemu 30.412 tis. Kč.

Rada na svých 32/VI. a 34/VI. schůzích pod body programu č.15 a č.21 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2012 uvedený v příloze č. 5 zápisu.

Starosta předložil pozměňovací návrh rozpočtu v předpokládaném objemu 30.450 tis. Kč.

Diskuze: místostarosta, Ing. Miroslav Dorazil.

Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu ve znění předloženém starostou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2012 uvedený v příloze usnesení.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 6 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 15/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 15/2011.

Rada na své 32/VI. schůzi pod bodem programu č.16 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 15/2011, které tvoří přílohu č. 6 zápisu.

Starosta předložil pozměňovací návrh rozpočtového opatření.

Bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření ve znění předloženém starostou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2011, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Návrh na změnu ÚPmB podél hasičské zbrojnice na ulici Javorové

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na změnu ÚPmB podél hasičské zbrojnice na ulici Javorové z plochy OH na plochu komunikace, která by tvořila přístup na hřiště za hasičskou zbrojnicí.

Rada na své 22/VI. schůzi pod bodem 5. programu doporučila Zastupitelstvu nesouhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 231/1, spočívající ve vzniku komunikačního koridoru z ulice Javorové podél hasičské zbrojnice na hřiště na pozemku p.č. 232/4, k.ú. Holásky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje změnu ÚPmB na pozemku p.č. 231/1, spočívající ve vzniku komunikačního koridoru z ulice Javorové podél hasičské zbrojnice na hřiště na pozemku p.č. 232/4, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh na změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky  

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264, k.ú. Holásky z návrhové plochy R – rekreace na návrhovou plochu BC – bydlení čisté.

Rada na své 32/VI. schůzi pod bodem 7. programu doporučila Zastupitelstvu souhlasit se změnou ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky z návrhové plochy R – rekreace na návrhovou plochu BC – bydlení čisté.

Diskuze: Antonín Tůma, Ing. Jitka Gallová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky z návrhové plochy R – rekreace na návrhovou plochu BC – bydlení čisté.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 14. programu ZMČ – Návrh na změnu ÚPmB při ulici Zapletalově, k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 118/1 k.ú. Dvorska při ulici Zapletalově z plochy ZPF na návrhovou plochu předměstského bydlení.

Rada na své 32/VI. schůzi pod bodem 8. programu doporučila Zastupitelstvu souhlasit se změnou ÚPmB z plochy ZPF na návrhovou plochu předměstského bydlení pouze na části pozemku p.č. 118/1 k.ú. Dvorska, která přiléhá ke komunikaci ulice Zapletalovy s možností výstavby max. 4 rodinných domů.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje změnu ÚPmB z plochy ZPF na návrhovou plochu předměstského bydlení pouze na části pozemku p.č. 118/1 k.ú. Dvorska, která přiléhá ke komunikaci ulice Zapletalovy s možností výstavby max. 4 rodinných domů.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Ing. Petra Machálky o vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 30/VI. schůzi pod bodem programu 6. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č. 3 zápisu Ing. Petru Machálkovi poté, co se stane vlastníkem sousedního pozemku p.č. 926 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze usnesení Ing. Petru Machálkovi poté, co se stane vlastníkem sousedního pozemku p.č. 926 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 32/VI. schůzi pod bodem programu 25. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemků p.č. 76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Harmonogram zasedání ZMČ

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh harmonogramu zasedání v 1. pololetí roku 2012.

Rada na své 32/VI. schůzi pod bodem programu 3. doporučila Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 1. pololetí 2012. Harmonogram je uveden v příloze č. 2 zápisu.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, starosta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje harmonogram svých zasedání v 1. pololetí roku 2012.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Různé

Antonín Tůma – dotaz na Kompenzační fond zmíněný v Listech.

Odpověděl starosta.

 

Bod 19. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům, popřál všem pěkné vánoce a šťastný nový rok a ukončil zasedání v 19:05 hodin.

 

Zapsala: Mgr. Renata Pokorná

 

Ing. Vlasta Hrdlíková Mgr. Bc. Petr Foltýn
ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany