Usnesení z 59/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.11.2004

Zápis s usnesením z 59/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 2.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 18.30 hodin, skončilo v 19.15 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Ad1) Technický bod……………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 1

2.1 Demograficko-sociální studie MČ Brno-Tuřany………………………………………………………… 1

2.2 Nabídky na rekonstrukci parku U Potoka………………………………………………………………… 1

2.3 Nabídky na rekonstrukci parku Vyšehradská……………………………………………………………. 1

2.4 Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost………………………………………………………. 2

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Různé

2.1 Demograficko-sociální studie MČ Brno-Tuřany

Rada projednala demograficko-sociální studii městské části Brno-Tuřany a požaduje stanovisko komise školské a kulturně tělovýchovné.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: předseda školské komise

Termín: ihned

2.2 Nabídky na rekonstrukci parku U Potoka

Rada projednala nabídky na rekonstrukci parku U Potoka a vybrala firmu Flora servis Straka Lubomír za cenu 139 680 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

2.3 Nabídky na rekonstrukci parku Vyšehradská

Rada projednala nabídky na rekonstrukci parku Vyšehradská a vybrala firmu Festuca v.o.s. za celkovou cenu 116 320,- Kč. Rada požaduje zapracování finanční částky do rozpočtového opatření č. 5/2004.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ a ORF, Termín: ihned

2.4 Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost

Rada projednala a schválila žádost Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie o finanční příspěvek na opravu areálu kostela v Tuřanech ve výši 100 tis. Kč.

Rozpočtová skladba 3322/5223

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Zapsal: Ing. Petrás

                               Marie Stehlíková                      Jan Havlík
                                místostarostka                        starosta