Svolání 5/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 5/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

5/IV. zasedání do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 1.poschodí začátek jednání je ve čtvrtek 24.dubna 2003 v 17.00 hodin

Program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
2. Slib nového člena Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany
3. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
4. Kontrola usnesení
5. Připomínky k zápisům rady
6. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
7. Prezentace programu rozvoje firmou Saura
8. Výsledky hospodaření za rok 2002
9. Informace o čerpání rozpočtu za I.čtvrtletí 2003
10. Rozpočtové opatření č.2/2003
11. Sdružení Práh – vzájemný zápočet nájemného
12. Odměny neuvolněným zastupitelům dle nového nařízení vlády
13. Majetkoprávní dispozice
14. Návrhy a podněty občanů
15. Různé
16. Závěr

Zasedání je veřejné, přístupné občanům

Jan Havlík starosta