Usnesení z 97/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2010

Usnesení z 97/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2010

21.4.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.6 Komise finanční – zápis

1.7 Kontrolní výbor-zápis

1.8 Finanční výbor-zpráva

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna ÚPmB Dvorska

2.2 Návrh na změnu ÚPmB na pozemku parc. č. 173/1, k.ú. Dvorska

3)     ROZPOČET

3.1 Závěrečný účet MČ Brno – Tuřany za rok 2009

3.2 Rozpočtové opatření č. 3/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.2 Žádost TJ Holásky o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.3 Žádost Sportovního klubu Tuřany o veřejnou finanční podporu

4.4 Žádost Věry Polívkové o poskytnutí veřejné finanční podpory pěstounky

4.5 Žádost Církve československé husitské o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Novostavba tělocvičny (víceúčelové haly) v areálu Sokola

6.2 Projektová dokumentace

6.3 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 76/97, 1410/1, 1373 a 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Finanční dar od ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.

6.5 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 4001/1, 4002/1, 4002/2, 4003 a 4001/2  v k.ú. Tuřany

6.6 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.7 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 3870, 3600, 3601 a 3599 k.ú. Tuřany stavbou vedení VN

6.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 76/100 a části p.č. 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.9 Tuřanské náměstí 3 – jmenování komisí

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Pravidla pronájmu bytů

9.2 Užití znaku městské části

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 97/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 24/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 29.4.2010 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 23/V. zasedání ZMČ,

3. Kontrola usnesení z 23/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2009, 9. Rozpočtové opatření č.3/2010, 10. Žádost Sportovního klubu Tuřany o veřejnou finanční podporu, 11. Změna ÚPmB Vinohradská, 12.Změna ÚPmB Dvorska, 13. Návrh na změnu ÚPmB na pozemku parc. č. 173/1, k.ú. Dvorska,  14. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 76/97, 1410/1, 1373 a 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice,  15. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 76/100 a části p.č. 1466/38 k.ú.Brněnské Ivanovice, 17. Pravidla pronájmu bytů, 18. Novela Statutu města Brna, 19. Různé, 20. Závěr.

•1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 9.3.2010.

•1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 13.4.2010.

•1.6 Komise finanční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 16. schůze Komise finanční, která se konala dne 19.4.2010.

•1.7 Kontrolní výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 20/V. zasedání  Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 15.4.2010.

•1.8 Finanční výbor-zpráva

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZMČ o kontrole slev na sociálním zabezpečení zaměstnanců ÚMČ Brno-Tuřany.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Změna ÚPmB Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit s požadovanou změnou ÚPmB v k.ú. Dvorska podél potoka Dunávka z plochy ZPF s objekty pro rekreaci na plochu  BP – předměstské bydlení.

•2.2 Návrh na změnu ÚPmB na pozemku parc. č. 173/1, k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 173/1 ze stávající územní rezervy pro komunikaci na návrhovou plochu pro bydlení.

•3)    ROZPOČET

•3.1  Závěrečný účet MČ Brno – Tuřany za rok 2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2009 a to

bez výhrad

b) schválit závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2009 uvedený v příloze č.1 zápisu zahrnující:

– celkové příjmy ve výši  34.423 tis. Kč

– celkové výdaje ve výši 36.943 tis. Kč

– zdroje po finančním vypořádání ve výši 8. 019 tis. Kč

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.2009 ve výši 6.382 tis. Kč

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2009 ve výši 1.273.699,– Kč

– stav sociálního fondu k 31.12.2009 ve výši 1 731,– Kč

c) schválit výsledky hospodaření za rok 2009 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany

a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2009 dle přílohy č.2 zápisu.

•3.2 Rozpočtové opatření č. 3/2010

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu  schválit rozpočtové opatření č.3/2010, které tvoří přílohu č.3 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno-Dvorska  ve výši  2.500,- Kč na zajištění Dětského dne v Brně-Dvorskach a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

•4.2 Žádost TJ Holásky o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši  45.000,- Kč TJ Holásky na zajištění jejich provozu v roce 2010 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.5 zápisu.

•4.3 Žádost Sportovního klubu Tuřany o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz klubu v roce 2010 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č.6 zápisu.

•4.4 Žádost Věry Polívkové o poskytnutí veřejné finanční podpory pěstounky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši  4.000,- Kč pěstounce Věře Polívkové, Brno na hrazení potřeb dítěte Šárky Tejessyové v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.7 zápisu.

•4.5 Žádost Církve československé husitské o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20.000,- Kč Církvi československé husitské a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.8 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Novostavba tělocvičny (víceúčelové haly) v areálu Sokola

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování studie „Novostavba tělocvičny (víceúčelové haly) v areálu Sokola při ul. Hanácká” dle nabídky firmy MUSIL, HYBSKÁ – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, Brno za cenu 33.600,- Kč vč. DPH  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 Projektová dokumentace

Usnesení:

Rada schvaluje vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Brno, Zapletalova 67 dle nabídky Ing.Rudolfa Juříčka, Brno za cenu 25 000,-Kč (není plátce DPH).

•6.3 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 76/97, 1410/1, 1373 a 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemků p.č. 76/97, 1410/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za části pozemků p.č. 1423, 1425, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu uvedeného v příloze č.9 zápisu.

•6.4 Finanční dar od ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od společnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. na kulturní a sportovní účely při Dětském dnu dne 30.5.2010 a schvaluje text darovací smlouvy, který je uveden v příloze č.10 zápisu.

•6.5 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 4001/1, 4002/1, 4002/2, 4003 a 4001/2  v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje schválit pronájem pozemků části p.č. 4001/1, p.č. 4002/1, 4002/2, 4003 a 4001/2  v k.ú. Tuřany Václavu Marčákovi, Brno.

•6.6 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 972/1 k.ú.Brněnské Ivanovice.

•6.7 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 3870, 3600, 3601 a 3599 k.ú. Tuřany stavbou vedení VN

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 3870, 3600, 3601 a 3599 k.ú. Tuřany stavbou podzemního vedení VN za podmínky dohody stavebníka s uživatelem pozemků společností AGRO Brno – Tuřany, a.s.

•6.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 76/100 a části p.č. 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 76/100 a části p.č. 1466/38 vyznačené v příloze č.11 zápisu, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, Bořivoji Ševčíkovi, Brno.

•6.9 Tuřanské náměstí 3 – jmenování komisí

Usnesení :

Rada jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami na výběr zhotovitele stavebních úprav budovy Tuřanské náměstí 3, Brno takto:

Členové:  Ing.Miroslav Dorazil, Ing.Jan Petrás, Ing.Jan Harašta, CSc, Zdeněk Svoboda, Ing.Jitka Gallová

Náhradníci:  Ing.Vlasta Hrdlíková, Ing.Jan Šnajdr, Ivan Drahola, Michal Krátký, Ing.Jolana Klajsnerová

Termín otevírání obálek 3. 5. 2010  v 16:00 hod. a hodnocení nabídek 5. 5. 2010 v 16:00 hod. v 1.patře budovy Tuřanské nám.1, Brno.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Pravidla pronájmu bytů

Usnesení:

Rada předkládá Zastupitelstvu k projednání v souvislostech s případnou budoucí bytovou výstavbou v MČ Brno-Tuřany Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady a doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit Zastupitelstvu města Brna schválit navrhované změny a doplňky Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

•9.2 Užití znaku městské části

Usnesení:

Rada schvaluje užití znaku městské části Brno-Tuřany Agenturou Dobrý den s.r.o., Pelhřimov pro připravované výstavy Největší galerie znaků měst a obcí ČR zhotovených z odpadových materiálů, které se  uskuteční na krajské úrovni v prosinci 2010 a 13.-16.ledna 2011 na brněnském výstavišti v době konání veletrhů Regiontour a GO 2011.

Rada pověřuje Romanu Tichou, učitelku  5.A, ZŠ Měšťanská 21, Brno jednáním s Agenturou Dobrý den s.r.o., Pelhřimov k zajištění výroby znaku městské části Brno-Tuřany a organizační součinností k uvedeným výstavám.

 

 

V Brně – Tuřanech 21.4.2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany