Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat:

  • v pátek 7. června 2024 od 14.00 – 22.00 hodin a
  • v sobotu 8. června 2024 od 8.00 – 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany

Okrsek  č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská 21 – třída v přízemí

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová;  Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 15E, 31E, 65E, 77E, 125, 129E, 149E, 169E, 215E, 268E, 289E, 358E, 376E, 379E

 

Okrsek  č.  24002,  volební místnost: ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

 

Okrsek  č. 24003,  volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; U Radaru, Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

 

Okrsek  č.  24004,  volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E

 

Okrsek  č. 24005,  volební místnost: MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova


Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a

  • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

 

Voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve “svém” volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz) a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 4. června 2024. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti.

Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny na www.mvcr.cz.