Uzavírka ulic Rolencova a Závětrná – aktualizace

Ve dnech 10. 7. – 30. 8. 2023 (I. etapa) a 7. 8. 2023 – 30. 9. 2023 (II. etapa) dojde k úplné uzavírce ulic Rolencova a Závětrná z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci plynovodu.

Rozsah úplné uzavírky:
Rolencova – úsek Na Návsi – Javorová délky cca 150 m v I. etapě. Práce budou probíhat postupně po kratších úsecích cca 65 bm, výkopy jen v úseku Rolencova – Závětrná délky cca 85 m.

Objízdná trasa je vedena přes 2 městské části Brno-Tuřany a Brno-Chrlice ulicemi: Požární, V Rejích u Viaduktu, Růžová, Sokolnická, Tuřanské náměstí, Hanácká, Špirkova, Podlipná, Holásecká, Rolencova (MK a silnice).

Závětrná – od Rolencovy úsek cca 15 m v I. etapě, od Rolencovy po č. or. 8 délky úsek cca 130 m ve II. etapě, příjezd k nemovitostem jen s povolením stavby.

Objízdná trasa pro uzavírku části jednosměrné ul. Závětrné je vedena ulicemi: Na Návsi, V Aleji (obě MK).

Dopravní opatření:

  • Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu a vyznačení objízdných tras osazením dopravního značení dle Stanovení přechodné úpravy provozu a dle situačních příloh PDZ.
  • Průjezd autobusů MHD, IDS a vozidel stavby ulicí Rolencova bude trvale možný obousměrně jedním jízdním pruhem.
  • Železniční trať zůstává průjezdná bez omezení, přejezd není pracemi dotčen, ale bude v uzavřeném úseku.
  • Ul. Závětrná bude slepá s obousměrným provozem, v uzavřeném úseku vč. slepé štěrkové účelové komunikace podél trati bude příjezd k nemovitostem možný jen s povolením stavby.
  • Průchod chodců bude možný.

Podrobnosti viz přiložená situace: Sit_PDZ_Rolencova_Zavetrna