Svolání 13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 26. dubna 2012 v 18:00 hodin

S V O L Á V Á M

 

13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 26. dubna 2012 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy k usnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Návrh na změnu přílohy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol

9. Novela vyhlášky města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

10. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2011

11. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2012

12. Rozpočtové opatření č. 3/2012

13. Žádosti o dotace pro rok 2012

14. Územní plán – úprava směrné části ÚPmB

15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1386 a 1397 k.ú. Tuřany

16. Vyjádření ke směně pozemku části p.č. 44/2 k.ú. Tuřany

17. Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

19. Vyjádření k prodeji pozemků částí p.č. 1380/3 a 1381/2k.ú. Brněnské Ivanovice

20. Různé

21. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 11.4.2012

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany