Svolání 21/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 21/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 5. září 2013 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

21/VI.  zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 5. září 2013 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

1.      Technický bod

2.      Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

3.      Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4.      Dotazy k usnesením z jednání Rady

5.      Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6.      Informace o jednáních starosty a místostarosty

7.      Návrhy a podněty občanů

8.      Rozpočtové opatření č. 10/2013

9.      Přehled hospodaření Městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2013

10.  Rozpočtový výhled na období 2015 – 2019

11.  Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

12.  Cenová kalkulace na obnovení autobusové linky č. 63

13.  Projekt Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany

14.  Změna ÚPmB, Brněnské Ivanovice, Ráječek

15.  Změna ÚPmB, ul. Zapletalova

16.  Změna ÚPmB Dvorska

17.  Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 241/1, 250/71 a 251 v k.ú. Brněnské Ivanovice

18.  Směna pozemků

19.  Nabytí pozemku p.č. 3562/16 v k.ú. Tuřany

20.  Prodej části pozemku p.č. 2358 v k.ú. Holásky

21.  Prodej pozemku p.č. 4794 v k.ú. Tuřany

22.  Aktualizace vyjádření kprodeji pozemků p.č. 188, 189, 191/2 v k.ú. Holásky

23.  Prodej pozemků p.č. 250/127, 250/130 a části pozemku 250/71 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice

24.  Prodej pozemků p.č. 1006/2 a 1008/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

25.  Různé

26.  Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 26.8.2013

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

v.z. Michal Krátký

místostarosta městské části Brno-Tuřany