Svolání 23/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 23/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 12. prosince 2013 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

23/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 12. prosince 2013 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Harmonogram zasedání ZMČ
 9. Rozpočtové opatření č. 15/2013
 10. Návrh rozpočtu na rok 2014
 11. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2014
 12. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku
 13. Prodej pozemku p.č. 465 v k.ú. Dvorska
 14. Prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 1383/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 15. Prodej nebo pronájem pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 16. Projednání petice
 17. Různé
 18. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 3. 12. 2013

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany