Starosta a místostarosta

Radomír Vondra

Starosta

Politická strana:
Žijeme zde

  545 128 221
  starosta@turany.cz

 • Další informace

  Starosta zastupuje městskou část navenek. Ze své činnosti je odpovědný Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany. Starosta stojí v čele Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Ing. Miroslav Dorazil

Místostarosta

Politická strana:
ODS

  545 128 222
  dorazil@turany.cz

 • Další informace

  Starostu zastupuje místostarosta. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Ing. Radka Svačinová

Tajemník

 545 128 231
  svacinova.r@turany.cz

 • Další informace

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Odbor všeobecný

Mgr. Jiří Polák

Vedoucí odboru

  545 128 232
  polak@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru všeobecného
  • právní záležitosti (smlouvy, vymáhání pohledávek aj.)
  • pronájem, pacht nemovitostí (zahrady, garáže aj.)
  • organizování veřejných zakázek

Mgr. Veronika Tomečková

Sociální péče, sociálně právní ochrana dětí

  545 128 234, 725 457 444
   tomeckova@turany.cz

 • Další informace

  • sociálně právní ochrana dětí, sociální, výchovné problémy dětí a mladistvých
  • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • dohledové zprávy ve věci opatrovníků osob zbavených a omezených ve svéprávnosti
  • sociální poradenství seniorům

Mgr. Markéta Vlachová

Sociální péče, sociálně právní ochrana dětí

  545 128 235, 778 410 886
   vlachova@turany.cz

 • Další informace

  • sociálně právní ochrana dětí, sociální, výchovné problémy dětí a mladistvých
  • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • dohledové zprávy ve věci opatrovníků osob zbavených a omezených ve svéprávnosti
  • sociální poradenství seniorům

Blanka Gärtnerová

Matrika

  545 128 233
  gartnerova@turany.cz

 • Další informace

  • vydávání rodných, oddacích, úmrtních listů a duplikáty těchto dokladů
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství a osvědčení pro církevní sňatky
  • změna jména a příjmení
  • určování otcovství u neoddaných rodičů
  • legalizace – ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
  • vidimace – ověřuje, že opis nebo kopie se doslovně shoduje s předloženou listinou
  • výpisy CzechPOINT
  • PO a BOZP
  • veřejné sbírky – pečetění a rozpečetí pokladniček, které jsou umístěny v naší MČ
  • Kulturně společenské centrum
  • vydávání rybářských lístků

Petra Goldová

Podatelna, pokladna

545 128 211
goldova@turany.cz

 • Další informace

  • přijímání podání
  • pokladna (platba poplatků za psa, pozemek a další)
  • sekretariát starosty a místostarosty
  • hlášení místního rozhlasu
  • legalizace – ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
  • vidimace – ověřuje, že opis nebo kopie se doslovně shoduje s předloženou listinou

Odbor ekonomický

Ing. Tomáš Hornoch

Vedoucí odboru

  545 128 241
  hornoch@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru ekonomického
  • tvorba a plnění rozpočtu
  • finanční kontrola (řídící a veřejnosprávní)
  • školství
  • příspěvkové organizace a organizační složky z pohledu hospodaření
  • žádosti o dotace a jejich vyúčtování
  • personalistika a mzdy zaměstnanců a zastupitelů

Ing. Eva Koželuhová

Účetní

  545 128 243
  kozeluhova@turany.cz

 • Další informace

  • vedení veškerého účetnictví úřadu, zpracování účetních dokladů
  • provádění plateb
  • sestavování účetních výkazů
  • účtování dle pomocného analytického přehledu
  • tvorba účetní závěrky

Eva Rosenbergová

Podatelna, pokladna

545 128 242
rosenbergova@turany.cz

 • Další informace

  • místní poplatky (ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity)
  • výherní hrací přístroje – povolení VHP a kontrola dodržování podmínek rozhodnutí
  • povolení tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč, kontrola dodržení podmínek povolení tomboly a úhrada správního poplatku
  • organizačně-technické zabezpečení voleb
  • sčítání lidu, domů a bytů ve spolupráci s městem
  • správa budov svěřených MČ, pronájem nebytových prostor, provádění údržby, oprav a revizí budov a bytů
  • inventarizace fyzického majetku a evidence veškerého majetku elektronicky

Odbor stavební a technický

Ing. Jitka Gallová

Vedoucí odboru

545 128 251
gallova@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru stavebního a technického
  • investice
  • projednávání přestupků a správních deliktů na stavbách

Ing. Jolana Klajsnerová

Referent stavebního úřadu

545 128 258
klajsnerova@turany.cz

 • Další informace

  • povolování občanských staveb a inženýrských sítí
  • povolování dopravních staveb
  • povolování studní pro fyzické osoby
  • výpisy CzechPOINT

Ing. arch. Eva Matoušková

Referent stavebního úřadu

545 128 257
matouskova@turany.cz

 • Další informace

  • povolování rodinných domů
  • povolování výkopů, skládek, lešení a kontejnerů na místních komunikacích mimo základní komunikační systém

Ing. Jana Mihulová

Referent stavebního úřadu

545 128 253
mihulova@turany.cz

 • Další informace

  • povolování rodinných domů
  • souhlasy s dělením pozemků
  • ověřování existence staveb

Zdeňka Martinková

Administrativa

545 128 254
martinkova@turany.cz

 • Další informace

  • vyhledávání dokumentace v archivu
  • administrativní práce

Ing. Lucie Spěšná

Životní prostředí

545 128 255
spesna@turany.cz

 • Další informace

  • likvidace černých skládek
  • zajišťování čistoty na veřejném prostranství
  • zajišťování údržby zeleně
  • zajišťování zimní údržby
  • povolování kácení

Odbor údržby a péče o veřejné prostranství

Libor Hrdlička

Vedoucí odboru

Miroslav Pánek

Pracovník čety

František Rohm

Pracovník čety