Morušový lesík za základní školou Měšťanská při procházkách většinou míjíme bez povšimnutí. Lesík je desítky let neudržovaný, pro řadu neukázněných občanů je to místo pro nelegální ukládání odpadů a vytváření černých skládek. Stromy, které zde rostou, jsou z větší části ve velmi špatném stavu. Přesto v lesíku najdeme pár zbývajících stromů morušovníku. Kdo zná jeho plody, rád ochutná tento starý druh ovoce.

Neutěšený stav vedl k myšlence morušový sad obnovit a zatraktivnit tak další místo pro procházky a pobyt v přírodě. V první řadě bylo potřeba vyhodnotit zdravotní stav dřevin a provést dendrologický průzkum. Tyto odborné informace najdete níže. Bohužel stav dřevin není dobrý. Obnova lesíku si vyžádá rozsáhlé kácení. To je v současné době možné vidět i na místě samotném, kde jsou dřeviny určené ke kácení již označeny. Pokud chceme tuto lokalitu obnovit a zachovat musíme bohužel přistoupit k tomuto nepopulárnímu, ale nezbytnému kroku. Jedině tak budou mít i naše děti možnost v budoucnosti moruše ochutnat. Neudělat nic by znamenalo postupný zánik bývalého sadu.

V blízké době dojde k čištění morušových remízků, kácení a úpravě ploch pro novou výsadbu. Stromy budou vysázeny příští rok na podzim. Jsou navrženy dosadby starých odrůd stromů na semenných podnožích (vysokokmen). Při tvorbě návrhu bylo pečlivě přihlédnuto k místním podmínkám, klimatickým podmínkám a k podmínkám návštěvnosti dané lokality (turisté, pejskaři, sportovci, děti z mateřských škol,…). Dosadby stromů jsou navrženy mezi ponechané historické stromy moruše bílé (Morus alba), u kterých jsou navrženy pěstební zásahy viz. dendrologické tabulky na webu. Na základě plánované probírky a redukce vybraných jedinců byly dle projektové dokumentace specifikovány místa na dosadbu nových perspektivních jedinců dle přiloženého návrhu. Dojde tak k postupné obnově původního morušového sadu a revitalizaci izolační zeleně.

Základní dosazovanou dřevinou bude moruše bílá a moruše černá. Z historického hlediska se tak bude jednat o znovuobnovení zastaralého morušového sadu, který si mnozí z vás v této lokalitě pamatují. Dále je navržena výsadba pestrého sortimentu ovocných dřevin, zejména starších, ne tolik známých a rozšířených odrůd. V průběhu léta a podzimu tak toto místo nabídne jeho návštěvníkům plody hrušní, jeřábů, třešní, jablek nebo například plody zajímavé tatarovy hrušně (kříženec hrušně a jeřábu).

V lokalitě 1 je navržena výsadba 102 nových stromů, v lokalitě 2 je jich navrženo 73 viz. situace sadových úprav.

Celkovou obnovu trochu komplikuje fakt, že část lesíku leží na soukromém pozemku. Porosty na tomto pozemku budou ponechány. S majiteli pozemků jsem jednal o možnosti jejich odkoupení. Zatím jsme nedošli ke shodě, v jednání budeme ještě pokračovat. Případné odkoupení pozemku by umožnilo kompletní obnovu a sjednocení celé této lokality.

Radomír Vondra, starosta

MORUŠOVÝ SAD – INVENTARIZACE

MORUŠOVÝ SAD – NÁVRH