Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

220

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatku podléhají náměstí, tržiště, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení.

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí vlastník  nebo nájemce veřejného prostranství, který má s jeho vlastníkem uzavřenou nájemní smlouvu, a město Brno.

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

Poplatku nepodléhají akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní či veřejně prospěšné účely, což je pořadatel akce povinen do osmi dnů po jejím skončení prokázat příslušnému správci poplatku.

Poplatku nepodléhá provádění výkopových prací hrazených z rozpočtu města Brna a městských částí včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi.

Od poplatku jsou osvobozeny výkopové práce, včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi, prováděné za účelem budování, rekonstrukcí, oprav a údržby technických sítí ve vlastnictví:

a) města Brna

b) společností s majoritní majetkovou účastí města Brna

c) společností, v nichž mají společnosti uvedené pod písmenem b) majoritní majetkovou účast

Správcem poplatku pro užívání veřejného prostranství na území městské části Brno-Tuřany je Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství uvedeným způsobem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před započetím užívání veřejného prostranství na území městské části Brno-Tuřany je poplatník povinen učinit u Úřadu městské části Brno-Tuřany písemné ohlášení, ve které uvede dobu, rozsah, způsob užívání a označení zabraného místa, plné jméno nebo název, bydliště (sídlo), rodné číslo, IČO, právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou za ni oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjekt uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny svoje peněžní prostředky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

 8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Orientační plánek s vyznačením záboru

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (v případě zvláštního užívání komunikace)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška k zvláštnímu užívání veřejného prostranství – úhrada místních poplatků

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní sazba                                                                     10,- Kč/m2/den

 

Umístění reklamních zařízení

– billboard                                                                       10 000,- Kč/ks/rok

– reklama typu A                                                                               5,- Kč/m2/den

– ostatní                                                                                10,- Kč/m2/den

 

Vyhrazení trvalého parkovacího místa

– osobní automobil                                                               15 000,- Kč/rok

– nákladní automobil, autobus                                             40 000,- Kč/rok

 

Umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí                   2,- Kč/m2/den

Pořádání reklamních akcí                                                   10,- Kč/m2/den

 

Užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl     10,- Kč/m2/den

 

Umístění mobilního stánku sloužícího pro poskytování prodeje a služeb

– prodej veškerého sortimentu                                         100,- Kč/m2/den

– prodej potravin, ovoce, zeleniny, květin, knih                   20,- Kč/m2/den

– poskytování služeb                                                            10,- Kč/m2/den

 

Restaurační zahrádky, předsunutá prodejní místa              1,- Kč/m2/den

 

Umístění stavebních zařízení, skládek a provádění výkopových prací

– do 10 m2                                                                             200,- Kč/měsíc

– do 20 m2                                                                            300,- Kč/měsíc

– do 50 m2                                                                             600,- Kč/měsíc

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol 1343.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství po celý kalendářní rok je možné poplatek rozdělit do čtyř stejných splátek se splatností vždy k prvnímu dni každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.

Ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit do 8 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku  (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení zvláštního užívání komunikace

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.1.2012

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity

Úřad městské části Brno-Tuřany vybírá poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních na území městské části Brno-Tuřany určených k přechodnému ubytování za úplatu.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

222

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Brno-Tuřany vybírá poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních na území městské části Brno-Tuřany určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Od poplatku je osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna, včetně zařízení svěřených městské části. Na ubytovací kapacitu v zařízeních, která jsou pronajata soukromým podnikatelským subjektům, se osvobození nevztahuje.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatník(ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti a stejným způsobem ohlásí ubytovatel ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu do které zapisuje dobu ubytování, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ubytovatel je povinen zaplatit poplatek jednorázově bez vyměření za kalendářní rok vždy do 31. března následujícího kalendářního roku na účet Úřadu městské části Brno-Tuřany a zároveň podat Úřadu písemné hlášení s výpočtem poplatku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odvedením poplatku za uplynulý kalendářní rok a podáním hlášení s výpočtem poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek z ubytovací kapacity: 5,- Kč za každé využité lůžko a den

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:  č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol 1345

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 31. března následujícího roku

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vydávání rybářských lístků

Vydávání rybářských lístků

Vydávání rybářských lístků

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydávání rybářských lístků

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany vydává rybářské lístky občanům, kteří mají na území městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v městské části Brno-Tuřany.

Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem,

popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem,

jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,

osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany,  Ing. Iva Matějcová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 211, matejcova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let čestné prohlášení zákonného zástupce o místě trvalého pobytu žadatele.

K žádosti pro získání prvního rybářské lístku je nutné přiložit:

– osvědčení o získané kvalifikaci, vydané právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku,

– doklad o zaplacení správního poplatku.

K žádosti pro získání dalšího rybářské lístku je nutné přiložit:

– dříve vydaný rybářský lístek popř. jiný doklad, osvědčující, že žadatel již držitelem rybářského lístku byl,

– doklad o zaplacení správního poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Iva Matějcová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

– 1 rok 100 Kč

– 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč

– 3 roky 200 Kč

– 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč

– 10 let 500 Kč

– 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 35

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 304

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany nevyhoví zcela žádosti o vydání rybářského lístku, vydá o tom rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru všeobecného Úřadu městské části Brno-Tuřany.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně loví ryby, dopouští se:

– přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,

– trestného činu podle § 304 trestního zákoníku a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

– Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).

Čím prokáží mladiství svou identitu?

– Mladiství prokáží svou identitu čestným prohlášením zákoného zástupce.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

– Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Ing. Iva Matějcová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný k vydání rybářského lístku

Při ztrátě rybářského lístku je možné požádat o vydání duplikátu. Pokud byl původní rybářský lístek vydán jiným úřadem, je nezbytné doložit podklady od prvotně vydávajícího úřadu.

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavření manželství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně v přítomnosti dvou svědků před matričním úřadem nebo před orgánem církve. V případě uzavírání manželství v městské části Brno-Tuřany je matričním úřadem Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci si při osobní návštěvě matriky rezervují termín sňatku. Předloží  vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „ Dotazník k uzavření manželství” a předloží originály všech potřebných dokladů.
Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou nebo místostarostou městské části Brno-Tuřany.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

V případě zájmu uzavřít manželství v městské části Brno-Tuřany je třeba, aby se snoubenci dostavili osobně na Úřad městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany, Blanka Gärtnerová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 233, gartnerova@turany.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • doklad totožnosti
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu  (lze prokázat občanským průkazem),
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý),
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený),
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství před orgánem církve. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč
 • b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000Kč
 • c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000Kč

Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Co jsou “matriční úřady”?

– Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Blanka Gärtnerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Matričním úřadem je také Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten z rozvedených manželů, který při uzavření manželství přijal příjmení manžela, nebo spolu s příjmením společným užíval a na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rozvedený manžel učiní oznámení na matričním úřadu a předloží zákonem stanovené doklady. Matriční úřad , který oznámení o přijetí dřívějšího příjmení přijal , vydá oznamovateli potvrzení o oznámení. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u kterého není manželství zapsáno, je toto písemné oznámení postoupeno matričnímu úřadu podle místa uzavření manželství k zápisu do příslušné matriční knihy.Matriční úřad , který vede příslušnou knihu manželství, vydá po zápisu oznámení nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství a o oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na matrice Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli matričního úřadu.

Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze oznámení učinit též u zastupitelského úřadu České republiky nebo přímo u zvláštní matriky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní návštěvou ÚMČ města Brna,  Brno-Tuřany, odbor všeobecný, Blanka Gärtnerová, pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod, tel. 545 128 233, gartnerova@turany.cz.

U manželství uzavřených v cizině na Zvláštní matrice ÚMČ města Brna, Brno – střed, pracoviště Husova 3, pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ,průkaz o povolení kpobytu)
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným údajem o nabytí právní moci

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na matrice ÚMČ Brno-Tuřany, Blanka Gärtnerová.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oznámení o přijetí předchozího příjmení lze učinit bezodkladně.

Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č 500/2004 Sb.,správní řád ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Pokud rozvedený manžel promešká lhůtu šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, může požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu  o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100,- Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Blanka Gärtnerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pronájem nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor

Městská část Brno-Tuřany pronajímá nebytové prostory v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny Zastupitelstvem města Brna.

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Pronájem nebytových prostor

4. Základní informace k životní situaci

Městská část Brno-Tuřany pronajímá nebytové prostory v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny Zastupitelstvem města Brna. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Brno-Tuřany. Seznam nebytových prostor vhodných k pronájmu je k dispozici na Úřadě městské části Brno-Tuřany u Evy Rosenbergové. Nebytové prostory, kterými městská část Brno-Tuřany disponuje, je možné využít jako kanceláře, ordinace nebo provozovny pro poskytování služeb.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce o pronájem nebytových prostor

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po obdržení žádosti o pronájem nebytových prostor zveřejní městská část Brno-Tuřany na úřední desce záměr pronájmu těchto nebytových prostor. Záměr musí být zveřejněn po dobu alespoň 15 dnů před rozhodnutím o pronájmu v příslušném orgánu obce, kterým je Rada městské části Brno-Tuřany. V případě schválení pronájmu Radou může být uzavřena nájemní smlouva.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o pronájem nebytových prostor doručené poštou, elektornicky nebo osobně na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nájemné sjednané nájemní smlouvou.

Městská část Brno-Tuřany pronajímá nebytové prostory zpravidla za 900,- Kč/m2/rok. V nájemném nejsou zahrnuty náklady za služby (plyn, el. energie, vodné a stočné).

Sjednané nájemné je splatné zpravidla ve čtvrtletních splátkách  vkladem na účet č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol – dle smlouvy.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě prodlení s placením nájemného se účtuje smluvní pokuta sjednaná nájemní smlouvou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Nezaplacené nájemné může být důvodem k výpovědi ze smlouvy.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.9.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Povolení k provozu výherního hracího přístroje

Povolení k provozu výherního hracího přístroje

Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče.

1. Identifikační číslo

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k provozu výherního hracího přístroje

4. Základní informace k životní situaci

Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj.

Povolení k provozu výherních hracích přístrojů se vydává na žádost provozovatele. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

Je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu, vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů Ministerstvo financí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel výherního hracího přístroje, kterým může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu.

Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.

Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně 2000 Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. Hodinová prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím přístroji během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo v povolení.

Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje odstavec 4. Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč.

Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle zákona. Více než šest výherních hracích přístrojů smí být provozováno pouze v hernách a kasinech.

V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny je zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem.

Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán

 • do celého prostoru provozovny, nebo
 • do místnosti v provozovně výhradně určené k provozování výherních hracích přístrojů, nebo
 • do oddělené části provozovny určené k provozování výherních hracích přístrojů.

Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách, v nichž je vykonávaná činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností.

Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je Odboru ekonomickému Úřadu městské části Brno-Tuřany a příslušnému finančnímu úřadu.

Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních hracích přístrojů musí být účtovány odděleně od případného jiného podnikání provozovatele a jejich základem je evidence podle stavů elektromechanických a elektronických počítadel, která pro tyto účely nesmí být nulována. Náklady a výnosy související s provozováním výherních hracích přístrojů jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období.

 

Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti a žadatel splnil podmínky zákonem stanovené,
 • žadatel prokáže zajištění odborného servisu,
 • podle osvědčení pověřené autorizované osoby je výherní hrací přístroj provozuschopný.

Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel správní poplatek.

Po zaplacení správního poplatku vydá Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací přístroj nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o povolení výherního hracího přístroje učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti

 • Údaje o žadateli (provozovateli výherního hracího přístroje) název, sídlo, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, telefon, příp. fax, e-mail, jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele
 • Období žádaného povolení provozu
 • Přesnou specifikaci výherního hracího přístroje (model, výrobní číslo, číslo výpisu zosvědčení o provozuschopnosti)
 • Umístění výherního hracího přístroje (adresa provozovny, místo vprovozovně – např. herna, prostor se zvláštním provozním režimem)
 • Označení osoby odpovídající za zákaz hry osob mladších 18 let (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození)
 • Soupis podaných příloh

Přílohy k žádosti (originály nebo notářsky ověřené kopie nutno předložit k vidimaci)

 • Doklad o úhradě správního poplatku
 • Výpis zobchodního rejstříku
 • Doklad o bezúhonnosti statutárních zástupců nebo členů právnických osob žadatele (výpis zevidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce)
 • Potvrzení banky o zřízení účtu a složení „ jistoty” ne starší jak 24 měsíců (žadatel je povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 2000000,- Kč)
 • Výpis zosvědčení výherního hracího přístroje
 • Prohlášení o nabytí výherního hracího přístroje, vpřípadě pronájmu opis smlouvy
 • Česné prohlášení uživatele (provozovatele výherního hracího přístroje) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast
 • Zajištění odborného servisu výherního hracího přístroje (smlouva, výpis zobchodního rejstříku, příp. živnostenský list zajišťovatele servisu)
 • Způsob a podmínky manipulace svýherním hracím přístrojem (zejm.evidence tržeb dle počítadel, výběr a vkládání peněz)
 • Herní plán výherního hracího přístroje
 • Vpřípadě umístění výherního hracího přístroje vherně – řád herny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení k provozování výherních hracích přístrojů

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za přijetí žádosti o

a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry činí  5 000,- Kč

b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry činí 3 000,- Kč

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:  č.ú. 19-16622621/0100,

variabilní symbol 1311

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 150 000,- Kč právnické osobě, která na území městské části Brno-Tuřany provozuje výherní hrací přístroj bez povolení, nebo je provozuje v rozporu se zákonem o loteriích, herním plánem nebo podmínkami, které jí byly v povolení uloženy.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.2.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace