Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

221

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze vstupného

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.

Pro účely tohoto místního poplatku se rozumí:

 • sportovními akcemi: veřejnosti přístupná utkání a vystoupení, jakékoliv sportovní a tělovýchovné soutěže, a to ve všech sportovních odvětvích, všechna mezinárodní, mezistátní sportovní utkání a soutěže nebo benefiční a exhibiční vystoupení
 • prodejními akcemi: burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy
 • reklamními akcemi: akce kpropagaci služeb, zboží a akcí
 • vstupným: peněžitá částka, kterou zaplatí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit
 • vstupenkou: doklad opravňující ke vstupu na akci.

Správcem poplatku pro akce pořádané na území městské části Brno-Tuřany je Úřad městské části Brno-Tuřany.

Poplatku nepodléhají akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, což pořadatel do 8 dnů po skončení akce doloží příslušnému správci poplatku.

Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi, městem Brnem a jím zřízenými organizacemi a sportovní akce na místech s kapacitou pod 20.000 osob.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen nejméně 8 dnů před konáním akce písemně ohlásit Odboru ekonomickému Úřadu městské části Brno-Tuřany (správce poplatku) druh a název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místo konání a jeho kapacitu, a to i v případě akcí poplatku nepodléhajících nebo od poplatku osvobozených.

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svoje plné jméno nebo název, bydliště (sídlo), rodné číslo, IČO, právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou za ni oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjekt uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny své peněžní prostředky.

Do 15 dnů po skončení akce, případně – nejedná-li se o jednorázovou akci – do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala, podá poplatník správci poplatku písemné hlášení, v němž uvede všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplatku, zejména počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny), výši vybraného vstupného celkem a výši poplatku, který má být zaplacen. Celková částka vybraného vstupného bude před výpočtem výše poplatku snížena o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného obsažena. Vypočtený poplatek je splatný do 8 dnů ode dne podání hlášení.

Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku, v ostatních případech je poplatek stanovený paušální částkou splatný nejpozději 1. den období, na které je paušál stanoven.

Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a tu předkládat na výzvu správci poplatku ke kontrole, uvádět na vstupence označené pořadovým číslem cenu, datum a hodinu konání akce, jméno pořadatele a výši daně z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení akce učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o pořádání akce

Vyúčtování poplatku ze vstupného

Formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatek ze vstupného v MČ Brno-Tuřany: 10 % ze vstupného

Akce místních spolků,akce pro děti a důchodce      0 % ze vstupného

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol 1344.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejméně 8 dnů před konáním akce je poplatník povinen podat písemné ohlášení akce.

Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat písemné hlášení o akci (viz bod 6 tohoto postupu).

Do 8 dnů ode dne podání hlášení o akci vypočtený poplatek zaplatit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a to městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

218

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a to městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník je povinen podat písemné „Ohlášení k poplatku“ a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

Ohlášení psa do evidence je povinen učinit každý držitel psa, a to i v případě, kdy jeho pes poplatku nepodléhá, příp. byl od poplatku osvobozen.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen podat písemné „Ohlášení k poplatku“ a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

Ohlášení psa do evidence je povinen učinit každý držitel psa, a to i v případě, kdy jeho pes poplatku nepodléhá, příp. byl od poplatku osvobozen.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jeho převzetí z útulku, a držitelé záchranářských psů

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním učiněným písemně na formuláři „Ohlášení k poplatku – místní poplatek ze psů“ (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení k poplatku – místní poplatek ze psů

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek ze psů v MČ Brno-Tuřany

Rodinný dům

Základní sazba                                                                     350,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           500,- Kč/rok

 

Bytový dům

Základní sazba                                                                    1 500,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                          2 250,- Kč/rok

 

Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

Rodinný dům

Základní sazba                                                                     120,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           150,- Kč/rok

 

Bytový dům

Základní sazba                                                                     200,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           300,- Kč/rok

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části bez vyměření ročně, nejpozději do 31.března každého roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poplatník je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku  (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.1.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

220

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatku podléhají náměstí, tržiště, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení.

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí vlastník  nebo nájemce veřejného prostranství, který má s jeho vlastníkem uzavřenou nájemní smlouvu, a město Brno.

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

Poplatku nepodléhají akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní či veřejně prospěšné účely, což je pořadatel akce povinen do osmi dnů po jejím skončení prokázat příslušnému správci poplatku.

Poplatku nepodléhá provádění výkopových prací hrazených z rozpočtu města Brna a městských částí včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi.

Od poplatku jsou osvobozeny výkopové práce, včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi, prováděné za účelem budování, rekonstrukcí, oprav a údržby technických sítí ve vlastnictví:

a) města Brna

b) společností s majoritní majetkovou účastí města Brna

c) společností, v nichž mají společnosti uvedené pod písmenem b) majoritní majetkovou účast

Správcem poplatku pro užívání veřejného prostranství na území městské části Brno-Tuřany je Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství uvedeným způsobem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před započetím užívání veřejného prostranství na území městské části Brno-Tuřany je poplatník povinen učinit u Úřadu městské části Brno-Tuřany písemné ohlášení, ve které uvede dobu, rozsah, způsob užívání a označení zabraného místa, plné jméno nebo název, bydliště (sídlo), rodné číslo, IČO, právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou za ni oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjekt uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny svoje peněžní prostředky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

 8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Orientační plánek s vyznačením záboru

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (v případě zvláštního užívání komunikace)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška k zvláštnímu užívání veřejného prostranství – úhrada místních poplatků

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní sazba                                                                     10,- Kč/m2/den

 

Umístění reklamních zařízení

– billboard                                                                       10 000,- Kč/ks/rok

– reklama typu A                                                                               5,- Kč/m2/den

– ostatní                                                                                10,- Kč/m2/den

 

Vyhrazení trvalého parkovacího místa

– osobní automobil                                                               15 000,- Kč/rok

– nákladní automobil, autobus                                             40 000,- Kč/rok

 

Umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí                   2,- Kč/m2/den

Pořádání reklamních akcí                                                   10,- Kč/m2/den

 

Užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl     10,- Kč/m2/den

 

Umístění mobilního stánku sloužícího pro poskytování prodeje a služeb

– prodej veškerého sortimentu                                         100,- Kč/m2/den

– prodej potravin, ovoce, zeleniny, květin, knih                   20,- Kč/m2/den

– poskytování služeb                                                            10,- Kč/m2/den

 

Restaurační zahrádky, předsunutá prodejní místa              1,- Kč/m2/den

 

Umístění stavebních zařízení, skládek a provádění výkopových prací

– do 10 m2                                                                             200,- Kč/měsíc

– do 20 m2                                                                            300,- Kč/měsíc

– do 50 m2                                                                             600,- Kč/měsíc

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol 1343.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství po celý kalendářní rok je možné poplatek rozdělit do čtyř stejných splátek se splatností vždy k prvnímu dni každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.

Ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit do 8 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku  (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení zvláštního užívání komunikace

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.1.2012

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity

Úřad městské části Brno-Tuřany vybírá poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních na území městské části Brno-Tuřany určených k přechodnému ubytování za úplatu.

1. Identifikační číslo

168

2. Kód

222

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Brno-Tuřany vybírá poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních na území městské části Brno-Tuřany určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Od poplatku je osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna, včetně zařízení svěřených městské části. Na ubytovací kapacitu v zařízeních, která jsou pronajata soukromým podnikatelským subjektům, se osvobození nevztahuje.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatník(ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti a stejným způsobem ohlásí ubytovatel ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu do které zapisuje dobu ubytování, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ubytovatel je povinen zaplatit poplatek jednorázově bez vyměření za kalendářní rok vždy do 31. března následujícího kalendářního roku na účet Úřadu městské části Brno-Tuřany a zároveň podat Úřadu písemné hlášení s výpočtem poplatku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odvedením poplatku za uplynulý kalendářní rok a podáním hlášení s výpočtem poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek z ubytovací kapacity: 5,- Kč za každé využité lůžko a den

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:  č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol 1345

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 31. března následujícího roku

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vydávání rybářských lístků

Vydávání rybářských lístků

Vydávání rybářských lístků

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydávání rybářských lístků

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany vydává rybářské lístky občanům, kteří mají na území městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v městské části Brno-Tuřany.

Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem,

popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem,

jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,

osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany,  Ing. Iva Matějcová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 211, matejcova@turany.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let čestné prohlášení zákonného zástupce o místě trvalého pobytu žadatele.

K žádosti pro získání prvního rybářské lístku je nutné přiložit:

– osvědčení o získané kvalifikaci, vydané právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku,

– doklad o zaplacení správního poplatku.

K žádosti pro získání dalšího rybářské lístku je nutné přiložit:

– dříve vydaný rybářský lístek popř. jiný doklad, osvědčující, že žadatel již držitelem rybářského lístku byl,

– doklad o zaplacení správního poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Iva Matějcová, nebo na www.turany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

– 1 rok 100 Kč

– 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč

– 3 roky 200 Kč

– 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč

– 10 let 500 Kč

– 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 35

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 304

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany nevyhoví zcela žádosti o vydání rybářského lístku, vydá o tom rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru všeobecného Úřadu městské části Brno-Tuřany.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně loví ryby, dopouští se:

– přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,

– trestného činu podle § 304 trestního zákoníku a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

– Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).

Čím prokáží mladiství svou identitu?

– Mladiství prokáží svou identitu čestným prohlášením zákoného zástupce.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

– Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Ing. Iva Matějcová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2012

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný k vydání rybářského lístku

Při ztrátě rybářského lístku je možné požádat o vydání duplikátu. Pokud byl původní rybářský lístek vydán jiným úřadem, je nezbytné doložit podklady od prvotně vydávajícího úřadu.

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavření manželství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně v přítomnosti dvou svědků před matričním úřadem nebo před orgánem církve. V případě uzavírání manželství v městské části Brno-Tuřany je matričním úřadem Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci si při osobní návštěvě matriky rezervují termín sňatku. Předloží  vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „ Dotazník k uzavření manželství“ a předloží originály všech potřebných dokladů.
Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou nebo místostarostou městské části Brno-Tuřany.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

V případě zájmu uzavřít manželství v městské části Brno-Tuřany je třeba, aby se snoubenci dostavili osobně na Úřad městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany, Blanka Gärtnerová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 233, gartnerova@turany.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • doklad totožnosti
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu  (lze prokázat občanským průkazem),
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý),
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený),
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství před orgánem církve. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč
 • b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000Kč
 • c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000Kč

Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Co jsou „matriční úřady“?

– Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Blanka Gärtnerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Matričním úřadem je také Úřad městské části Brno-Tuřany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten z rozvedených manželů, který při uzavření manželství přijal příjmení manžela, nebo spolu s příjmením společným užíval a na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rozvedený manžel učiní oznámení na matričním úřadu a předloží zákonem stanovené doklady. Matriční úřad , který oznámení o přijetí dřívějšího příjmení přijal , vydá oznamovateli potvrzení o oznámení. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u kterého není manželství zapsáno, je toto písemné oznámení postoupeno matričnímu úřadu podle místa uzavření manželství k zápisu do příslušné matriční knihy.Matriční úřad , který vede příslušnou knihu manželství, vydá po zápisu oznámení nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství a o oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na matrice Úřadu městské části Brno-Tuřany.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli matričního úřadu.

Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze oznámení učinit též u zastupitelského úřadu České republiky nebo přímo u zvláštní matriky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní návštěvou ÚMČ města Brna,  Brno-Tuřany, odbor všeobecný, Blanka Gärtnerová, pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod, tel. 545 128 233, gartnerova@turany.cz.

U manželství uzavřených v cizině na Zvláštní matrice ÚMČ města Brna, Brno – střed, pracoviště Husova 3, pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ,průkaz o povolení kpobytu)
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným údajem o nabytí právní moci

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na matrice ÚMČ Brno-Tuřany, Blanka Gärtnerová.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oznámení o přijetí předchozího příjmení lze učinit bezodkladně.

Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č 500/2004 Sb.,správní řád ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Pokud rozvedený manžel promešká lhůtu šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, může požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu  o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100,- Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

26. Kontaktní osoba

Blanka Gärtnerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace