Pokyny pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství

 

Od roku 2022 se hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílají elektronicky do systému ISPOP až do 28.2. Co to znamená a kdo musí tuto zákonnou povinnost splnit?

ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) je zřízen Ministerstvem životního prostředí a provozuje jej CENIA, Česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz).

 

1) Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.:

 • Původce odpadů (§ 95 odst. 3): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok nebo nakládal s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezených vyhláškou MŽP, vzniká mu povinnost podat tzv. roční hlášení dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (nově pak č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb.) v termínu do 28. února roku následujícího za každou samostatnou provozovnu (viz zákon o odpadech);
 • Provozovatel zařízení, s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 bodu 12 zákona o odpadech, a obchodník s odpady jsou povinni do 28. února následujícího kalendářního roku zaslat tzv. roční hlášení o odpadech za uplynulý rok. Provozovatel zařízení zasílá hlášení (tzv. nulové hlášení) i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen (dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 273/2021 Sb.).

 

2) Ohlašování prostřednictvím ISPOP

(zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li Vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo městskou část. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok (www.ispop.cz). Více o ohlašování prostřednictvím ISPOP se můžete dočíst v zákoně č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP.

 

3) Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel zaregistrován v Centrálním registru životního prostředí (CRŽP – Centrální registr životního prostředí (mzp.cz). Bez registrace není možné hlášení podat. Stávající uživatelé nemusí provádět novou registraci. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování.

 

Systém CRŽP zajišťuje správu:

 • registru osob – uživatelů a jejich rolí,
 • registru subjektů,
 • registru zmocnění (vztah mezi zmocněncem a zmocnitelem),
 • provozoven ovzduší,
 • provozoven IRZ,
 • registru míst užívání vody (MUV),
 • registru OZO.

 

Systém CRŽP poskytuje služby registru pro řadu agendových informačních systémů. Aktuálně je k systému CRŽP napojeno celkem 5 veřejně dostupných systémů: ISPOP, SEPNO, HNVO, ISOH, IPO.

 

4) Tvorba hlášení

Hlášení musí být vyplněno elektronicky a v platném datovém standardu, který je každoročně aktualizován a zveřejňován na webových stránkách ISPOP. Hlášení je možné vytvořit několika způsoby.

 

5) Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

 • Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má ID: uednwmb.
 • Odeslat online z ohlašovacího formuláře přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“ na konci každého HTML formuláře,
 • webová služba – skrze vlastní software napojený na webové služby ISPOP.

 

6) Kontrola hlášení ze strany státní správy

První unikátní hlášení, které je do ISPOP podáno je tzv. řádné hlášení. Po úspěšném podání hlášení se hlášení nachází ve stavu „Čeká na ověření“, ve kterém zůstává, dokud jej příslušný úřad neověří – až pak se hlášení dostane do stavu „Ověřeno“.

K řádnému hlášení se následně vyjadřuje Ověřovatel hlášení (KÚ, ORP, MŽP aj.). Pokud je hlášení nedostatečné nebo vykazuje chyby, Ověřovatel může vyzvat Ohlašovatele k podání tzv. doplněného, resp. dodatečného / opravného hlášení (záleží na přesné definici konkrétní právní normy – Správního řádu nebo Daňového řádu). Doplněná/dodatečná/opravná hlášení se podávají na výzvu Ověřovatele, a to tím způsobem, že přímo v hlavičce hlášení se doplní evidenční číslo řádného hlášení a ohlásí se všechna data znovu včetně požadovaných změn.