Statutární město Brno jako provozovatel sběrných středisek odpadů (SSO) mění a upřesňuje od 1.6.2011 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání administrativní příjem odpadů do SSO.

Jedná se o základní popis odpadu, který předává obsluze sběrného střediska původce odpadů tj. právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhl. č. 338/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Základní popis odpadu předává původce odpadů při každém předání odpadů a pro každý druh odpadu zvlášť!

Základní popis odpadů musí být vyplněn hůlkovým tiskacím písmem (s výjimkou podpisu) čitelným pro obsluhu sběrného střediska odpadů, musí být orazítkován a musí být vyplněny všechny kolonky!

V rámci přejímky odpadů předloží původce odpadů při každém předání odpadů k nahlédnutí obsluze SSO kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listinu, živnostenský list, koncesní listinu)!


Obsah základního popisu odpadů (ZPO)

 1. Identifikační údaje původce, dodavatele odpadů
 • Název – celý název původce odpadů uvedený v obchodním rejstříku u právnické osoby nebo živnostenském listu, koncesní listině u fyzické osoby oprávněné k podnikání.
 • Adresa – celá adresa původce odpadů uvedená v obchodním rejstříku u právnické osoby nebo živnostenském listu, koncesní listině u fyzické osoby oprávněné k podnikání.
 • Identifikační číslo – osmimístné identifikační číslo.
 1. Identifikace odpadu
 • Katalogové číslo druhu odpadu – šestimístné katalogové číslo odpadu, tak je uvedeno ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
 • Název druhu odpadu – celý název, tak jak je uveden ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
 • Kategorie odpadu – O-ostatní, N-nebezpečný, O/N – nebezpečný (nehodící se škrtněte).
 • Popis vzniku odpadu – údaje o vzniku odpadu, technologii, při níž odpad vznikl. Nutno popsat, při jaké činnosti odpad vznikl (stavební práce, demolice objektů, oprava strojů, servis automobilů, výroba nábytku, likvidace pozůstalostí, údržba zeleně, prodej, údržba ploch a komunikací, provozování restaurací atd.).
 1. Protokol o vlastnostech odpadu
 • Odpady kategorie ostatní (O) – prohlášení, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti
 • Odpady kategorie nebezpečný (N, O/N) – výčet nebezpečných vlastností odpadu
 1. Množství odpadu v dodávce
 • Dodavatel uvede množství odpadu v každé dodávce jednotlivého druhu odpadu v tunách s přesností na tři desetinná místa.
 1. Datum zpracování základního popisu a podpis osoby, která základní popis odpadu zpracovala
 • Uvést datum podpisu oprávněné osoby. Ostatní kolonky vyplnit dle textu v kolonce.