Ceník za odložení odpadů ve sběrných střediscích odpadů města Brna platný od 1.4.2013

Sběrná střediska jsou určena k ukládání komunálních odpadů vzniklých občanům na území města Brna.

Omezení návozu – povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny.

V případě, pokud nebude v SSO volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha odmítnout odpady převzít a odkáže osoby na jiné středisko.

Každý návštěvník střediska se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob a úhrady za odběr odpadu. Veškeré odpady budou osobami předávány v rámci možností objemově upravené (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.).

Uložení odpadu do sběrných nádob provede obsluha nebo osoba až po dohodě na ceně za odběr odpadu s obsluhou. Obsluhou střediska musí být vydán účetní doklad opatřený razítkem s názvem statutárního města Brna, který bude obsahovat jméno a adresu fyzické osoby, katalogové číslo odpadu, druh odpadu, množství a celkovou cenu.

Legenda k ceníku:

Odpady podléhající zpoplatnění budou předávány v takovém stavu, aby bylo možné jejich zvážení (dle druhu a charakteru odpadu uložení v pytlích, nádobách apod.) a osoba předávající odpady poskytne obsluze součinnost při vážení odpadů.

Ceny uvedeny včetně platné DPH.

Kód odpadu Název Cena včetně DPH
16 01 03 pneumatiky bez disku z osobního vozu 30 Kč/ks
16 01 03 pneumatiky s diskem z osobního vozu 55 Kč/ks
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 1,20 Kč/kg